Quyết định 132/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố

  • Tóm tắt
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 132/QĐ-BXD

Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:132/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 132/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khủng bộ. Đặc biệt trong công tác phòng, chống khủng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong cài cắm chất nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sửa các công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, nội dung Kế hoạch bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 132/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 132/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của BXây dựng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phquy định tchức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chng khng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chng ph biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Chthị s25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chng khủng btrong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-BXD ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chng khng bcủa Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 24/3/2021 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chng khng bBộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bn số 01/TB-BCA-A02 ngày 06/01/2023 của Bộ Công an về tình hình và công tác phòng, chng khng b năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia (
để b/c);
- Bộ Quốc phòng (đ
b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCKB của BXD (để t/h);
- Lưu: VT
, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quLuật Phòng, chống khng bố và các quy định của pháp luật về phòng, chống khng b; phổ biến vũ khí hy diệt hàng loạt;

- Tăng cường khnăng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khng bố. Đặc biệt trong công tác phòng, chng khng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phn động lưu vong cài cắm chất ntrong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sa các công trình xây dựng.

2. Yêu cu:

- Quán triệt đy đ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chng khng b; phòng, chng ph biến vũ khí hy diệt hàng loạt và Chthị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

- Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chđạo phòng, chống khủng bố quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quc phòng về công tác phòng, chống khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hy diệt hàng loạt với phương châm, nguyên tắc phòng ngừa là chính;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống khng bố quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thành tt các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1.1. Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn quá trình quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; quy định pháp luật về phòng, chống phbiến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chtrì, phối hợp với Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

1.2. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng btrong lĩnh vực bất động sản.

- Đơn vị thực hiện: Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

2. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bvà phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực qun lý nhà nước của ngành Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

3. Cung cp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chtrì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng phương án din tập phòng, chống khủng bố và hướng dẫn bảo vệ tại một số dự án, công trình xây dựng được một số Tng Công ty thực hiện

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các Tổng Công ty (Tổng công ty Đu tư phát triển nhà và Đô thị - HUD, Tng công ty Xi măng Việt Nam VICEM, Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP và Tng công ty Viglacera - CTCP).

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động giới thiệu, thông tin qung cáo vũ khí hủy diệt hàng loạt trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo chung: Ban Chđạo phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng.

2. Thanh tra Bộ: Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng, cả năm và đột xuất việc thực hiện Kế hoạch.

3. Các đơn vị được giao chtrì, thực hiện kế hoạch: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống khủng bố của đơn vị mình. Báo cáo kết quthực hiện kế hoạch định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), cả năm (trước ngày 15/12) và đột xuất gi về Bộ Xây dựng (qua Thanh tra Bộ) để tng hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đm bảo trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện việc dự toán kinh phí hằng năm trình Bộ phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cn sa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ th, các đơn vị chđộng đề xuất, báo cáo Bộ trưng xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi