Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 27/2021/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
1. Nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (sau đây viết tắt là đơn thuốc điện tử).
2. Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử.
Điều 2. Nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
1. Đối với người bệnh ngoại trú:
a) Trường hợp kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;
b) Trường hợp kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.
2. Đối với người bệnh nội trú ra viện:
a) Trường hợp kê đơn trong phần ghi chú của Giấy ra viện: thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;
b) Trường hợp kê đơn theo mẫu đơn ngoại trú: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 3. Giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử
Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư này có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn (sau đây viết tắt là Hệ thống đơn thuốc quốc gia); phân quyền quản trị cho các đơn vị liên quan và các địa phương;
b) Quản lý, vận hành Hệ thống đơn thuốc quốc gia;
c) Cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ thống đơn thuốc quốc gia.
2. Cục Quản lý Dược có trách nhiệm:
a) Bảo đảm kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia và Hệ thống đơn thuốc quốc gia;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc và người hành nghề dược triển khai thực hiện Thông tư này.
3. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm:
a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kỹ thuật về đặc tả cấu trúc dữ liệu và hướng dẫn kết nối liên thông giữa hệ thống thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc với Hệ thống đơn thuốc quốc gia;
b) Hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư này;
c) Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng quy chế quản lý Hệ thống đơn thuốc quốc gia.
4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ thống đơn thuốc quốc gia;
c) Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả việc thực hiện Thông tư này đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Y tế.
5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm:
a) Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
b) Gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú;
c) Gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
d) Tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện.
đ) Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế.
6. Cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm tiếp nhận đơn thuốc điện tử và gửi báo cáo việc cấp, bán thuốc theo đơn được quy định tại Thông tư này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
Điều 6. Lộ trình thực hiện
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:
1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2022.
2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2022.
Điều 7. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản tham chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐT);
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 


 

Trần Văn Thuấn

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/2021/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH

______

No. 27/2021/TT-BYT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, December 20, 2021

 

 

CIRCULAR

Providing regulations on prescribing drugs in electronic form

___________

 

Pursuant to the Law on Pharmacy No. 105/2016/QH13 dated April 06, 2016;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director of the Information Technology Department,

The Minister of Health promulgates the Circular providing regulations on prescribing drugs in electronic form.

 

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides for:

1. Contents and prescribing drugs in electronic form (hereinafter referred to as electronic prescriptions).

2. Legal validity of electronic prescriptions.

Article 2. Contents and prescribing drugs in electronic form

1. For out-patients:

a) In case of prescription of pharmacochemical drugs and biological products in out-patient treatment:

To comply with the Circular No. 52/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 of the Minister of Health, providing for prescriptions and prescribing of pharmacochemical drugs and biological products in out-patient treatment, the Circular No. 18/2018/TT-BYT dated August 22, 2018 of the Minister of Health amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 52/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 of the Minister Health providing for prescriptions and prescribing of pharmacochemical drugs and biological products in out-patient treatment;

b) In case of prescription of traditional drugs, drugs from medicinal materials and combination of traditional drugs, drugs from medicinal materials and pharmacochemical drugs in prescriptions:

To comply with the Circular No. 44/2018/TT-BYT dated December 28, 2018 of the Minister of Health, providing for prescription of traditional drugs, drugs from medicinal materials and combination of traditional drugs, drugs from medicinal materials and pharmacochemical drugs in prescriptions.

2. For in-patients discharged from the hospital:

a) In case of prescription in the notes section of the hospital discharge paper: To comply with Appendix 3 of the Circular No. 56/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 of the Minister of Health, detailing the Law on Social Insurance and the Law on Occupational Safety and Health in the health field;

b) In case of prescription according to the out-patient application form: To comply with Clause 1 of this Article.

Article 3. Legal validity of electronic prescriptions

Electronic prescriptions that are made, displayed, digitally signed, shared and stored by electronic method meet the provisions of this Circular have the same legal validity as paper prescriptions.

Article 4. Organization of implementation

1. The Medical Services Administration shall:

a) Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Information Technology Department and related units in, formulating a regulation on the management of the National Information System on the management of drug prescriptions and sale of drugs with prescriptions (hereinafter referred to as the National Prescription System); decentralize administration to related units and localities;

b) Manage and operate the National Prescription System;

c) Grant medical examination and treatment establishment identifiers and practitioner codes to subjects under their management through the National Prescription System.

2. The Drug Administration of Vietnam shall:

a) Ensure the connection between the National Pharmacy Database System and the National Prescription System;

b) Direct and guide drug retailers and pharmacy practitioners to implement this Circular.

3. The Information Technology Department shall:

a) Formulate and submit to the Minister for promulgation a technical specification on data structures and guiding for interconnection between the information systems of medical examination and treatment establishments, drug retailers, and the National Prescription System;

b) Guide, technical support and application of information technology solutions to units and localities in the implementation of this Circular;

c) Coordinate with the Medical Services Administration to formulate regulations on management of the National Prescription System.

4. The Departments of Health of provinces and centrally run cities, and health management agencies of ministries and sectors shall:

a) Direct and organize the implementation of this Circular for the units under its management;

b) Grant medical examination and treatment establishment identifiers and practitioner codes to subjects under their management through the National Prescription System;

c) Inspect, evaluate and report the results of the implementation of this Circular to the units under its management to the Ministry of Health.

5. The medical examination and treatment establishment shall:

a) Ensure information technology infrastructure meets technical criteria as prescribed by the Minister of Health;

b) Send electronic prescriptions to the National Prescription System as prescribed by the Minister of Health right after the completion of the medical examination and treatment process for out-patients and before the patient is discharged from the hospital for in-patients;

c) Send electronic prescriptions or electronic prescription codes to the patient or the patient's representative through electronic means under the guidance of the Ministry of Health;

d) Summarize all drugs used by the patient during in-patient treatment and submit it to the National Prescription System before the patient is discharged from the hospital.

dd) Store electronic prescriptions like the storage time of paper prescriptions according to regulations of the Ministry of Health.

6. Drug retailers shall be responsible for receiving electronic prescriptions and sending reports on the supply and sale of drugs according to prescriptions specified in this Circular.

Article 5. Effect

This Circular takes effect on February 15, 2022.

Article 6. Implementation roadmap

Medical examination and treatment establishments must prescribe drugs in the electronic form specified in this Circular according to the specific roadmap as follows:

1. For hospitals of level 3 and higher: complete before June 30, 2022.

2. For other medical examination and treatment establishments: complete before December 01, 2022.

Article 7. Reference provisions

In case the legal documents referred to in this Circular are replaced, amended or supplemented, the replacing, amending or supplementing legal documents shall prevail.

Article 8. Implementation responsibility

Chief of Ministry office; the Chief of Inspectorate of Ministry; Directors and General Directors under the Ministry of Health; Directors of Health Departments of provinces and centrally-run cities; relevant agencies, organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

Any difficulties arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health (via the Information Technology Department) for consideration and handling./.

 

For the Minister

Deputy Minister

Tran Van Thuan

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!