Thông tư 22/2018/TT-BYT về Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi phải kê khai giá

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 22/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá theo quy định tại Điểm n Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật giá.
2. Thông tư này không áp dụng đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc trường hợp bình ổn giá đã được quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục sữa dành cho trẻ dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá.
Điều 2. Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Thực phẩm dinh dưỡng y học.
3. Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Điều 3. Trách nhiệm công bố danh mục sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm danh mục các sản phẩm quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:
a) Cập nhật theo định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sau ngày Thông tư này có hiệu lực;
b) Trước ngày 01 tháng 10 năm 2019 phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh mục các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (còn hiệu lực) hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trung ương chỉ định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh) có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục các sản phẩm quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:
a) Cập nhật theo định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố kể từ ngày ngày Thông tư này có hiệu lực;
b) Trước ngày 01 tháng 07 năm 2019 phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành.
1. Danh mục quy định tại Điều 2 Thông tư này là cơ sở để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
-  Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB
QPPL);
- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương;
- Bộ trưởn
g Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Th
ương các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban QLATTP các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi Cục ATVSTP các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- C
ng TTĐT Bộ Y tế;
- Trang TTĐT c
a Cục ATTP;
- Lưu: VT, PC, ATTP(02bCLSP
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

Thuộc tính văn bản
Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
_____________________________

No. 22/2018/TT-BYT

 

Hanoi, September 12, 2018

 

CIRCULAR

Prescribing the list of functional foods for under-6 children which are subject to price declaration (*)

Pursuant to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of the Law on Price;

Pursuant to the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP of November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of the Law on Price;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP of June 20, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the proposal of the Director of the Food Safety Department.

The Minister of Health promulgates the Circular prescribing the list of functional foods for under-6 children which are subject to price declaration.

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular prescribes the list of functional foods for under-6 children which are subject to price declaration as specified at Point n, Clause 9, Article 1 of the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP of November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of the Law on Price.

2. This Circular does not apply to milk for under-6 children which is eligible for price valorization as specified in the Minister of Health’s Circular No. 30/2013/TT-BYT of October 4, 2013, promulgating the list of milk products for under-6 children which are eligible for price valorization.

Article 2. List of functional foods for under-6 children which are subject to price declaration

1. Health protection foods.

2. Medical nutrition foods.

3. Supplements, including nutritional products for infants aged up to 36 months.

Article 3. Responsibility to publicize the list of food products for under-6 children which are subject to price declaration

1. The Food Safety Department shall publicize on its website the list of products specified in Article 2 of this Circular as follows:

a/ To update on a monthly basis products for which it grants receipts of registration forms for product announcement after the effective date of this Circular;

b/ Before October 1, 2019, to complete the publication of the whole list of products for which it has granted receipts of  regulation conformity announcements and food safety regulation conformity announcement certifications have been granted(which remain valid) or receipts of registration forms for product announcement before the effective date of this Circular.

2. Competent state management agencies designated by provincial-level People’s Committees to perform the state management of food safety (below referred to as provincial-level food safety management agencies) shall publicize on their websites or in the mass media the list of products specified in Article 2 of this Circular as follows:

a/ To update on a monthly basis products for which they grant receipts of registration forms for product announcement , or products announced by local organizations or individuals themselves after the effective date of this Circular;

b/ Before July 1, 2019, to complete the publication of the whole list of products for which they have granted receipts of registration forms for product announcement, or products announced by local organizations or individuals themselves before the effective date of this .

Click download to see the full text
 
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!