Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT-BYT về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 08/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC KHÁNG HIV ĐƯỢC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG HIV CHO NGƯỜI NHIỄM HIV CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuc kháng HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuc kháng HIV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chng HIV/AIDS, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sm tập trung cp quốc gia sử dụng nguồn qu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 như sau:
"4. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (sau đây gọi tắt là Đơn vị mua sắm)."
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:
"2. Quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV
a) Trước ngày 10 tháng 03 hằng năm, cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của năm tiếp theo và gửi đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh);
b) Trước ngày 01 tháng 4 hằng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của tất cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi đề xuất bằng văn bản cho Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS);
c) Trước ngày 30 tháng 4 hằng năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của toàn quốc và gửi đề xuất bằng văn bản cho Đơn vị mua sắm;
d) Sau khi nhận được văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV năm tiếp theo từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Đơn vị mua sắm có trách nhiệm thực hiện việc lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập;"
3. Bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 3 như sau:
"c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS."
4. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 3 như sau:
"a) Bản sao hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục cho Đơn vị mua sắm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam;"
5. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 4 như sau:
"b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc đồng thời gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sắm để theo dõi việc thực hiện;"
6. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 4 như sau:
"c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc và gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sắm để thực hiện việc Điều chỉnh số lượng, giá trị thuốc;"
7. Bổ sung Khoản 5 Điều 7 như sau:
"5. Trách nhiệm của Đơn vị mua sắm:
a) Tổ chức thực hiện đấu thầu, ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu và quản lý tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng cung ứng và chất lượng dịch vụ cung cấp thuốc kháng HIV của nhà thầu cung ứng;
b) Báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung định kỳ hằng năm."
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.
2. Bãi bỏ các Khoản: Khoản 4 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; điểm a Khoản 4 Điều 3; điểm b Khoản 2 Điều 4; điểm c Khoản 3 Điều 4; Điểm c Khoản 1Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (đ
báo cáo);
- B
Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
-
y ban về CVĐXH của Quc hội (để giám sát);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- B
HXH Việt Nam;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thứ trư
ng Phạm Lê Tuấn (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Long

Thuộc tính văn bản
Thông tư 08/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 18/04/2018 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH 

Circular No. 08/2018/TT-BYT dated April 18, 2018 of the Ministry of Health on amending a number of Articles of the Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 on management of the procurement of antiretroviral drugs at country level using health care funds of health care insurance and co-pay support provided for HIV patients who have health insurance cards

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

In implementation of the Prime Minister’s Decree No. 2188/QD-TTg dated November 15, 2016 on regulations on payments for the procurement of antiretroviral drugs at country level using health care funds and health insurance provided for HIV patients;

At the request of Director of Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, Ministry of Health;

The Minister of Health promulgates the Circular on amendments to certain articles of Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 on management of the procurement of antiretroviral drugs at country level using health care funds of health care insurance and co-pay support provided for HIV patients who have health insurance cards.

Article 1. To amend a number of Articles of the Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 of the Minister of Health

1. To amend Clause 4, Article 2 as follows:

“4. National Centralized Drug Procurement Center (hereinafter referred to as “Procurement Unit”)

2. To amend Clause 2, Article 3 as follows:

“2. The process of planning the ARVs demand:

a. Before March 10 every year, the health facilities shall complete their plan on the ARVs demand for the following year and send this written plan to the leading agencies which take charge in preventing and controlling HIV/AIDS in provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “Provincial HIV/AIDS Prevention and Control Agency”).

b. Before April 01 every year, the Provincial HIV/AIDS Prevention and Control Agency shall complete the plan on the demand for ARVs of all the health facilities within the province and submit this written plan to the Ministry of Health (Vietnam Administration of HIV/AIDS Control).

c. Before April 30 every year, the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall make a final plan on the nationwide demand for ARVs and send this written plan to the Procurement Unit.

d. After receiving the written plan on the nationwide demand for ARVs for the following year from the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, the Procurement Unit shall complete the plan on selecting the supplier in accordance with Circular No. 11/2016/TT-BYT dated May 11, 2017 of the Minister of Health.”

3. To add Point c to Clause 3, Article 3 as follows:

c. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control.

4. To amend Point a, Clause 4, Article 3 as follows:

a. A copy of the supply contract enclosed with all appendixes to the Procurement Unit, Vietnam Administration of HIV/AIDS Control and Vietnam Social Security.

5. To amend Point b, Clause 2, Article 4 as follows:

b. Within 05 working days, the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall send the ARVs distribution documents to the selected supplier for distribution of the ARV drugs and to the Signing Unit and Procurement Unit for supervision of the distribution process.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!