Quyết định 970/QĐ-BGTVT tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô tại đơn vị y tế giao thông vận tải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 970/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế giao thông vận tải

________________

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ văn bản số 2979/BTC-QLCS ngày 16/3/2020 của Bộ Tài chính và văn bản số 2551/BYT-KHTC ngày 08/5/2020 của Bộ Y tế ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị ngành giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế giao thông vận tải (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Sau khi Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được ban hành, các đơn vị y tế giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát và đề xuất điều chỉnh định mức đúng với quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, bố trí, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:    

- Như điều 3;                           

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr Nguyễn Nhật;

- Vụ TCCB;

- Cục QLCS - Bộ Tài chính;

- Bộ Y tế;

- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);

- Lưu: VT,TC (Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 
 

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 

STT

Đơn vị

Số lượng

Chủng loại

Ghi chú

 
 

1

Bệnh viện GTVT Yên Bái

1

Xe cứu thương

 

 

2

Bệnh viện GTVT Hài Phòng

1

Xe cứu thương

 

 

3

Bệnh viện GTVT Vinh

2

Xe cứu thương

 

 

4

Bệnh viện GTVT Đà Nẵng

1

Xe cứu thương

 

 

5

Bệnh viện GTVT Nha Trang

1

Xe cứu thương

 

 

6

Bệnh viện GTVT Tháp Chàm

1

Xe cứu thương

 

 

7

Bệnh viện GTVT Tp Hồ Chí Minh

1

Xe cứu thương

 

 

8

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

2

Xe cứu thương

 

 

9

Bệnh viện GTVT Huế

1

Xe cứu thương

 

 

10

Bệnh viện Nam Thăng Long

2

Xe cứu thương

 

 

11

Phòng khám GTVT Gia Lâm

1

Xe cứu thương

 

 

12

Phòng khám GTVT Bắc Giang

1

Xe cứu thương

 

 

13

Phòng khám GTVT Thanh Hóa

1

Xe cứu thương

 

 

14

Trung tâm PHCN BNN Giao thông IV

1

Xe cứu thương

 

 

15

Trung tâm Y tế đường bộ 2

1

Xe cứu thương

 

 

16

Trung tâm PHCN BNN Đà Lạt

1

Xe cứu thương

 

 
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 970/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 970/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính , Giao thông
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực