Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH dự toán mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình Tp Hồ Chí Minh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 539/-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 006/TTr-BVCHPHCNTPHCM-KD ngày 13/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình số 007/TTr-BVCHPHCNTPHCM ngày 06/4/2020 về việc bổ sung hồ sơ dự toán thiết bị (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Dự toán dự án: 50.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị:

43.659.800.000

đồng

- Chi phí quản lý dự án:

723.425.000

đồng

- Chi phí tư vấn xây dựng:

673.240.000

đồng

- Chi phí khác:

321.024.000

đồng

- Chi phí dự phòng:

4.622.511.000

đồng

 

 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh theo chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động của bệnh viện, phù hợp với yêu cầu thực tế, nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với gói thầu thiết bị, giao Chủ đầu tư xem xét, quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng bố trí vốn của Ngân sách nhà nước, không gây nợ đọng vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 
 

 

Phụ lục số 01

Dự toán dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đơn vị: đồng

Stt

Nội dung chi phí

Dự toán (đồng)

I

CHI PHÍ THIẾT BỊ

43.659.800.000

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

723.425.000

III

CHI PHÍ TƯ VẤN

673.240.000

1

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

182.085.000

2

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

32.730.000

3

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết bị

103.910.000

4

Chi phí giám sát, lắp đặt thiết bị

278.112.000

5

Chi phí thẩm định giá

76.403.000

IV

CHI PHÍ KHÁC

321.024.000

1

Kiểm toán

173.250.000

2

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

99.750.000

3

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

24.012.000

4

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

24.012.000

V

DỰ PHÒNG

4.622.511.000

 

TỔNG CỘNG

50.000.000.000

 
 

Phụ lục số 02
Danh mục thiết bị dụ án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí
Minh

(Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bọ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đơn vị: đồng

Stt

Tên thiết bị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Bàn mổ điện đa năng

3

820.000.000

2.460.000.000

2

Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera

2

1.100.000.000

2.200.000.000

3

Đèn mổ treo trần hai nhánh 160.000 lux

2

780.000.000

1.560.000.000

4

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số

3

350.000.000

1.050.000.000

5

Máy gây mê kèm thở

3

801.600.000

2.404.800.000

6

Kính hiển vi phẫu thuật cột sống

1

6.000.000.000

6.000.000.000

7

Dao mổ điện cao tần

3

180.000.000

540.000.000

8

Máy thở cao cấp

6

870.000.000

5.220.000.000

9

Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân bao gồm: 01 máy chính và 16 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số

1

3.000.000.000

3.000.000.000

10

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

1

200.000.000

200.000.000

11

Bơm tiêm tự động

10

45.000.000

450.000.000

12

Máy truyền dịch

4

54.000.000

216.000.000

13

Máy hút dịch

18

19.500.000

351.000.000

14

Máy sốc tim, tạo nhịp

1

350.000.000

350.000.000

15

Bàn khám

20

22.000.000

440.000.000

16

Hệ thống robot tập đi

1

6.500.000.000

6.500.000.000

17

Máy tập chi dưới tại giường

1

530.000.000

530.000.000

18

Hệ thống luyện tập dáng đi kết hợp trút bỏ tải trọng, hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân bại liệt, chấn thương chỉnh hình đột quỵ bại não...

4

550.000.000

2.200.000.000

19

Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ

2

370.000.000

740.000.000

20

Máy điều trị sóng ngắn

2

300.000.000

600.000.000

21

Máy trị liệu bằng từ - rung - nhiệt 2 kênh

1

350.000.000

350.000.000

22

Hệ thống buồng điều trị, điều dưỡng oxy cao áp chủ động cung cấp nguồn oxy loại 1,5 ATA

1

2.100.000.000

2.100.000.000

23

Giường bệnh nhân

200

12.000.000

2.400.000.000

24

Tủ đầu giường

200

4.800.000

960.000.000

25

Nồi hấp tiệt trùng

1

380.000.000

380.000.000

26

Máy giặt 45kg

1

458.000.000

458.000.000

 

Tổng cộng

 

 

43.659.800.000

 

 

Ghi chú : Chủ đầu tư căn cứ giá trị được duyệt nêu trên để lựa chọn danh mục thiết bị theo thông số kỹ thuật cho phù hợp để làm căn cứ phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định.

 

Phụ lục số 03

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc đã thực hiện

291.218.000

 

 

 

 

 

 

1

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

182.085.000

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

 

 

 

2

Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

32.730.000

 

 

 

 

 

3

Chi phí thẩm định giá thiết bị

76.403.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

II

Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

823.175.000

 

 

1

Chi phí quản lý dự án

723.425.000

Ngân sách nhà nước

2

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

99.750.000

III

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

44.263.096.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu Thiết bị y tế

43.659.800.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý II-III/2020

Trọn gói

06 tháng

2

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết bị y tế

103.910.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II-III/2020

Trọn gói

30 ngày

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế

48.024.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II-III/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Giám sát lắp đặt thiết bị y tế

278.112.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II-III/2020

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện

5

Kiểm toán

173.250.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Năm 2021

Trọn gói

60 ngày

 

 

Ghi chú: Chủ đầu tư rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động của bệnh viện, phù hợp với yêu cầu thực tế, nhu cầu sử dụng và tiết kiệm chi phí, đơn giá phù hợp với thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đối với gói thầu thiết bị, Chủ đầu tư xem xét, quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng bố trí vốn của Ngân sách nhà nước, không gây nợ đọng vốn.

thuộc tính Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:539/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:18/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự chi 50 tỷ đồng để mua thiết bị y tế BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. HCM

Ngày 18/5/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt duyệt dự toán dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thiết bị là 43,6598 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 723,24 triệu đồng, chi phí tư vấn xây dựng là 673.24 triệu đồng, chi phí khác là 321,024 tỷ đồng và dự phòng 4,622511 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ cũng phê duyệt Danh mục thiết bị mua sắm cho dự án này. Cụ thể bao gồm các thiết bị: 03 bàn mổ điện đa năng; 02 đèn mổ treo trần hai nhánh có camera; 03 máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số; 03 máy gây mê kèm thở; 01 kính hiển vi phẫu thuật cột sống; 06 máy thở cao cấp; 10 bơm tiêm tự động; 04 máy truyền dịch; 18 máy hút dịch; 20 bàn khám…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 539/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi