Quyết định 963/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 963/1999/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Ngày 02 Tháng 04 năm 1999

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HUỘC SỞ Y TẾ TỈNH,
 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
BỘ Y TẾ
Đỗ Nguyên Phương

 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 963 /1999/QĐ-BYT ngày 02 tháng 4 năm 1999
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế, là một bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế có chức năng thu dung và điều trị người bệnh trên địa bàn; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.
II. NHIỆM VỤ:
1. Khám, chẩn đoán, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng:
1.1. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thu dung người bệnh từ các tuyến gửi về cần có thời gian phục hồi tiếp. Tổ chức Điều dưỡng và Phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác.
1.2. Lựa chọn các phương pháp điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc chữa bệnh hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào viện, ra viện.
1.3. Từng bước tổ chức sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, đào tạo và tái đào tạo nghề nghiệp, tạo cơ hội cho người khuyết tật tự lập trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.
1.4. Phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm Y tế theo quy định của Bộ Y tế. 
2. Phòng bệnh:
Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tàn tật.
3. Chỉ đạo tuyến:
3.1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo công tác Phục hồi chức năng ở tuyến dưới để phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
3.2. Kết hợp chặt chẽ với tổ chức y tế cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả.
4. Đào tạo cán bộ:
4.1. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ điều dưỡng và phục hồi chức năng.
4.2. Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ tuyến y tế cơ sở về chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
5. Nghiên cứu khoa học:
5.1. Tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học chuyên ngành về Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp và các chuyên ngành có liên quan ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Điều dưỡng và Phục hồi chức năng theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.
5.2. Kết hợp với các cơ sở điều trị để phát triển kỹ thuật chuyên ngành trong bệnh viện.
6. Hợp tác quốc tế:
Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước để xây dựng và phát triển chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
7. Quản lý kinh tế:
7.1. Lập kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí.
7.2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi tài chính và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY: 
1. Bộ máy cấu thành:
1.1. Lãnh đạo bệnh viện: Giám đốc, 1-2 Phó Giám đốc giúp việc
1.2. Các phòng chức năng:
Phòng Kế hoạch tổng hợp và chỉ đạo tuyến,
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị,
Phòng Tài chính kế toán. 
1.3. Các khoa chuyên môn:
Khoa Khám bệnh-cấp cứu,
Khoa Thăm dò chức năng - Cận lâm sàng,
Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng,
Khoa Bệnh người cao tuổi,
Khoa Bệnh nghề nghiệp,
Khoa Dược-trang thiết bị,
Khoa chỉnh hình và sản xuất dụng cụ trợ giúp (nếu có),
Khoa Dinh dưỡng. 
Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo quy định tại "Quy chế bệnh viện" ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1.4. Trang thiết bị:
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng từng bước trang bị các trang thiết bị y tế theo bản danh mục đính kèm.
1.5. Quy mô:
Điều trị nội trú: Căn cứ vào nhu cầu và thực tế của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bố trí giường nội trú cho thích hợp, có thể triển khai thêm một số giường để Điều dưỡng và Phục hồi chức năng theo nhu cầu.
Điều trị ngoại trú: Phụ thuộc vào khả năng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của từng bệnh viện.
2. Nhân lực: Theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:
Từ các nguồn sau:
Kinh phí sự nghiệp Y tế,
Kinh phí các chương trình Y tế,
Viện phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các nguồn khác.
V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng:
Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế,
Chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Vụ Điều trị và các viện đầu ngành của Bộ Y tế,
Có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Có mối quan hệ phối hợp với các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế,
Quản lý và chỉ đạo về chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 963/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 963/1999/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 02/04/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!