Quyết định 856/QÐ-BVHTTDL phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

Số: 856/QÐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 18  tháng 03 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
trong hoạt động văn hóa, th
thao và du lịch

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Chi thị s 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 ca Th tướng Chính ph về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính ph về Kết luận cùa Th tướng Chính ph về phòng, chống dịch Covid-19;

Xét đề ngh ca Cục trưởng Cục Văn hóa cơ s.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục đy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, th thao và du lịch.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ca các đơn vị trong Kế hoạch trích từ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã bố trí cho các đơn vị và kinh phí cấp bsung (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưng Cục Văn hóa cơ s, Th trưng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo)

- Bộ Y tế;

- Bộ trưởng;

- Các đồng chi Thứ trưởng.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.VHCS. BDC.100

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động
văn hóa, thể thao và du lịch

(Ban hành theo Quyết định số 856/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 6 tháng 3 năm 2020, Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đáp ứng tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra triển khai thực hiện

- Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công điện và văn bản chỉ đạo Bộ VHTT và DL

- Ban hành và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, phối hợp giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn; phối hợp với các Bộ liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc tổng hợp, đề xuất các cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, các cơ quan có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Công tác tuyên truyền

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan đến nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các tin đồn, thông tin sai sự thật, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang cộng đồng.

3. Công tác giám sát

- Giám sát chặt chẽ du khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ thông qua việc đo thân nhiệt.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp phòng, chống kịp thời phù hợp và hiệu quả.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra theo từng cấp độ dịch.

- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh.

- Đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

- Tổ chức sáng tác tranh cổ động và in, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 gây ra.

2. Tổng cục Thể dục, thể thao

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thể dục thể thao tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia theo dõi, giám sát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao, đặc biệt các sự kiện đang trong thời gian tổ chức.

- Chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với vận động viên, huấn luyện viên đang tập huấn tại các trung tâm.

- Chỉ đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ điều trị, cách ly theo quy định của Bộ Y tế; chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện và phương án phối hợp phòng chống dịch bệnh với các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ diễn biến dịch bệnh, đề xuất lãnh đạo Bộ cho phép hoãn hoặc thay đổi thời gian hoặc cho phép tổ chức các sự kiện thể thao trong nước, tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong kế hoạch công tác năm 2020.

3. Tổng cục Du lịch

- Chủ trì đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch.

- Chủ trì việc tổng hợp, báo cáo số lượng (cập nhật kịp thời) các cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19 để có các biện pháp chỉ đạo ứng phó dịch bệnh kịp thời.

- Chỉ đạo, đôn đốc Sở du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc theo dõi thông tin dịch bệnh, tuân thủ chỉ đạo, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện yêu cầu đề xuất cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung.

- Chỉ đạo các Sở du lịch, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu có phát hiện du khách nghi ngờ mắc bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các địa phương đang có dịch và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Việt Nam.

- Chỉ đạo Sở du lịch tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch nhưng không kỳ thị khách du lịch, gây ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, tác động tiêu cực đến đến tâm lý khách khi lựa chọn điểm đến sau này.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau khi kết thúc dịch bệnh.

4. Cục Di sản văn hóa

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu, đề xuất các biện ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

5. Cục Điện ảnh

- Chỉ đạo các cơ sở điện ảnh, rạp chiếu phim thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gây ra. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 gây ra.

- Chỉ đạo các đội chiếu phim lưu động tiếp tục tạm dừng các buổi chiếu phim tại nơi công cộng để tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 gây ra.

- Tạm dừng các công tác Hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo trong kế hoạch công tác của Cục Điện ảnh.

- Đề xuất các phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh: sản xuất, phát hành và phổ biến phim... trên cơ sở đánh giá thiệt hại của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp điện ảnh.

6. Thanh tra Bộ

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư; chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch.

7. Vụ Kế hoạch, tài chính

Hướng dẫn, tổng hợp, bố trí kinh phí phòng, chống dịch từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Vụ Đào tạo

Chỉ đạo các trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở đào tạo; hướng dẫn sinh viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, khi có biểu hiện lâm sàng đã được cơ quan y tế thông báo và thực hiện mọi yêu cầu của cơ quan y tế; tuyệt đối không che giấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

9. Văn phòng Bộ

- Tổ chức truyền thông tại trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trực quan bằng hình ảnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

- Thực hiện truyền thông trên các cơ quan báo chí thuộc Bộ và các kênh thông tin ngoài Bộ, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về phòng, chống dịch Covid-19 gây ra và các biện pháp phòng dịch để người dân chủ động phòng ngừa, không hoang mang lo lắng.

 10. Các đơn vị thuộc Bộ

- Thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra; chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các hành vi không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập Bộ phận thường trực để thường xuyên cập nhật, theo dõi, cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh; đề xuất Lãnh đạo Bộ kế hoạch hoặc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, nếu có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở ... phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ động cách ly không tới cơ quan làm việc và đến cơ sở y tế khám bệnh kịp thời; không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu cán bộ không đi du lịch nước ngoài trong thời điểm này.

- Hạn chế tổ chức các cuộc hội nghị, họp nội bộ, sự kiện và các hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; khuyến khích các hình thức họp trực tuyến.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tham mưu văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả tại địa phương.

- Tổng hợp, thường xuyên báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Kế hoạch trích từ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã bố trí cho các đơn vị và kinh phí cấp bổ sung (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch (hoặc các kịch bản ứng phó) tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và thường xuyên báo cáo tiến độ với Lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi