Quyết định 824/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

___________

Số: 824/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và Kết luận số 172-TB/TW ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020, số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 và số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các thành viên tại danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

3. Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp để vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nhiệm vụ của Bộ, ngành; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã để ngăn ngừa các nguồn lây lan bệnh tật.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng trình Ban Chỉ đạo các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kịch bản ứng phó của các đơn vị trực thuộc.

2. Đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo quốc gia (để báo cáo);

- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ; Công đoàn Bộ;

Đoàn TNCS HCM Bộ,

Hội Cựu chiến binh Bộ.

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 
 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban.

2. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

6. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

7. Các ủy viên:

a) Chánh Văn phòng Bộ;

b) Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ;

c) Thủ trưởng các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

d) Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường;

đ) Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường;

e) Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ;

g) Chủ tịch Công đoàn Bộ;

h) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ./.

 

DANH SÁCH

TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2020)

_________________

 

1. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Phó Tổ trưởng.

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Phó Tổ trưởng.

4. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường, Phó Tổ trưởng.

5. Các ủy viên

a) Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ;

b) Thủ trưởng các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

c) Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi