Quyết định 5173/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
----------
Số: 5173/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2014;
Theo đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tạiBộ Y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối vi các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3.Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ KH&CN (để biết);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTrB, VPB (để biết);
- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VPB1.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Viết Tiến

 
 
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5173/QĐ-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2014).
 
Cơ quan Bộ Y tế xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm 06 quy trình hệ thống và 28 quy trình thuộc 07 lĩnh vực như sau:
 

STT
Tên Quy trình
Đơn vị thực hiện
A. Các văn bản hệ thống
1.
Sổ tay chất lượng và Chính sách – Mục tiêu chất lượng 2014
Văn phòng Bộ
2
Quy trình kiểm soát tài liệu
Văn phòng Bộ
3
Quy trình kiểm soát hồ sơ công việc trong hệ thống quản lý chất lượng Cơ quan Bộ Y tế
Văn phòng Bộ
4
Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
Văn phòng Bộ
5
Quy trình xem xét của Lãnh đạo
Văn phòng Bộ
6
Quy trình cải tiến
Văn phòng Bộ
B. Quy trình theo chức năng nhiệm vụ
I. Lĩnh vực Truyền thông – Thi đua Khen thưởng
1
Phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
2
Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng.
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
3
Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ trong và ngoài ngành y tế
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
4
Xét tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế có thành tích đột xuất
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
5
Tặng thưởng Danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
6
Tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành y tế
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
7
Tặng thưởng Kỷ niệm chương cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
8
Đề nghị tặng thưởng Huân chương cho cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Y tế có thành tích cống hiến lâu năm
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
9
Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật Khen thưởng
Vụ Truyền thông và Thi Đua Khen thưởng
II. Lĩnh vực Pháp chế
10
Quy trình Công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế
Vụ Pháp chế
III. Lĩnh vực Trang thiết bị Công trình Y tế
11
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
12
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
13
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
14
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
15
Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
16
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư KTCT y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư
Vụ Trang thiết bị công trình Y tế
IV. Lĩnh vực Sức khỏe – Bà mẹ trẻ em
17
Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
Vụ Sức khỏe bà mẹ Trẻ em
18
Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế
Vụ Sức khỏe bà mẹ Trẻ em
V. Lĩnh vực Thanh tra
19
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực Y tế (Thanh tra Bộ Y tế)
Thanh tra Bộ
20
Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế
Thanh tra Bộ
21
Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại Bộ Y tế
Thanh tra Bộ
22
Xử lý đơn thư tại cơ quan Bộ Y tế
Thanh tra Bộ
23
Quy trình Thanh tra chuyên ngành Dân số -KHHGĐ
Thanh tra Bộ
VI. Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế
 
24
Quy trình đàm phán, ký kết các văn bản, điều ước quốc tế
Vụ Hợp tác Quốc tế
25
Quy trình xét và trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho chuyên gia, đối tác hoạt động trong lĩnh vực Y tế
Vụ Hợp tác Quốc tế
26
Quy trình Tổ chức Quản lý Hội nghị Hội thảo Quốc tế trong lĩnh vực
Vụ Hợp tác Quốc tế
VII. Lĩnh vực Bảo hiểm Y tế
27
Quy trình lập kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
Vụ Bảo hiểm Y tế
28
Quy trình phân công chức năng nhiệm vụ quản lý bảo hiểm y tế
Vụ Bảo hiểm Y tế

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
 
BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9001: 2008
( Ban hành kèm theo Quyết định số ….…./QĐ-BYT ngày … tháng … năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Cơ quan Bộ Y tế công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ Y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc 07 lĩnh vực với 28 quy trình như sau:
 
I.  Lĩnh vực Truyền thông – Thi đua Khen thưởng
1. Phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
2. Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng.
3. Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ trong và ngoài ngành y tế
4. Xét tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế có thành tích đột xuất
5. Tặng thưởng Danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ
6. Tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành y tế
7. Tặng thưởng Kỷ niệm chương cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế
8. Đề nghị tặng thưởng Huân chương cho cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Y tế có thành tích cống hiến lâu năm
9. Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật Khen thưởng
II. Lĩnh vực Pháp chế
10. Công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế
III. Lĩnh vực Trang thiết bị Công trình Y tế
11. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
12. Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế
13. Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam
14. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
15. Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
16. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư KTCT y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư
IV. Lĩnh vực Sức khỏe – Bà mẹ trẻ em
17. Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
18. Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế
V. Lĩnh vực Thanh tra
19. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực Y tế (Thanh tra Bộ Y tế)
20. Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế
21. Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại Bộ Y tế
22. Xử lý đơn thư tại Cơ quan Bộ Y tế
23. Thanh tra chuyên ngành Dân số -KHHGĐ
VI. Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế
24. Đàm phán, ký kết các văn bản, điều ước quốc tế
25. Xét và trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho chuyên gia, đối tác hoạt động trong lĩnh vực Y tế
26. Tổ chức Quản lý Hội nghị Hội thảo Quốc tế trong lĩnh vực
VII. Lĩnh vực Bảo hiểm Y tế
27. Lập kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
28. Phân công chức năng nhiệm vụ quản lý bảo hiểm y tế
 
Và 6 quy trình quản lý, phối hợp và điều hành trong Cơ quan Bộ Y tế.

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014
 
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Viết Tiến
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 5173/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5173/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!