Quyết định 5090/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 5090/2003/QĐ-BYT
NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY
ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

- Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989;

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

- Căn cứ Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT ngày 15/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS;

- Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 2727/1999/QĐ-BYT ngày 10/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến; Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

 

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Cục trưởng Cục quản lý Dược Việt Nam; Cục trưởng Cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Số:………… Hà Nội, ngày…….tháng……năm……

No. Hanoi

 

Giấy chứng nhận đăng ký

Lưu hành hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng,
Diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

 

Certificate

For insecticide and disinfectant registration
for household and medical use

 

Cục trưởng cục y tế dự phòng
và phòng chống HIV/AIDS

THE DIRECTOR GENERAL OF THE GENERAL DEPARTMENT
OF PREVENTIVE MEDICINE AND HIV/AIDS CONTROL

 

- Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989;

Pursuant to the Law on Protection of People’s Health promulgated in 1989;

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Pursuant to Decree No 49/2003/ND-CP dated May 15th, 2003 of the Government, stipulating the functions, tasks, authority and organizational structure of the Ministry of Health;

- Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Pursuant to Decision No 197/1998/QD-TTg dated October 10th, 1998 of the Prime Minister of the S.R. of Vietnam entrusting Ministry of Health for management of insecticide and disinfectant registration for household and medical use.

- Căn cứ Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT ngày 15/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS;

Pursuant to Decision No 4351/2003/QD-BYT dated August 15th, 2003 of the Minister of Health stipulating the functions, tasks, authority and organizational structure of the General Department of Preventive Medicine and HIV/AIDS Control

- Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định và xét duyệt đăng ký hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

At the proposal of the Council for approving registration of insecticides and disinfectants for household and medical use;


QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

 

Điều 1:

Article 1:

- Cấp cho:

Permit for:

- Loại hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khẩu dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế dưới đây được đăng ký chính thức ở nước CHXHCN Việt Nam.

Full registration in the S.R. of Vietnam for the following insecticidel or disinfectants for household and medical use.

- Tên thương mại của hóa chất, chế phẩm:

Name of product

- Tên thông thường:

Conmon name

- Được sản xuất bởi:

Manufacturer

- Hàm lượng hoạt chất:

Active ingredient

- Dạng hoá chất, chế phẩm:

Form of product

- Loại hoá chất, chế phẩm:

Type of product

- Đối tượng phòng trừ:

Used for

 

Điều 2:

Article 2

- Số đăng ký được cấp:

Registration No.

 

Điều 3:

Article 3

Hãng sản xuất và hãng đăng ký có trách nhiệm đảm bảo hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đạt các tiêu chuẩn theo đúng các tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế Việt Nam. Phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn hoá chất, chế phẩm. Phải có bản hướng dẫn sử dụng hoá chất, chế phẩm bằng tiếng Việt Nam.

The Mamifacture and the Registered company are responsible for ensuring that the insecticidel or disinfectant for household and medical use meet the standards in registered at the Ministry of Health of Vietnam. The registration number issued by the Ministry of Health must be printed on the product label. instructions on utilization of the insecticide and disinfectant for household and medical use must be Internet Vietnamese.

 

Điều 4.

Article 4

Hãng sản xuất và hãng đăng ký phải chấp hành đầy đủ luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về quản lý, thông tin quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ở Việt Nam, nếu phát hiện thấy có biến đổi về chất lượng, tai biến hoặc có thay đổi về tác dụng phải báo ngay cho Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS để kịp thời xử lý.

The Mamifacture and the Registered company must strictly comply with the laws of the S.R. of Vietnam and regulations of the Minister of Health for management and advertisement of insecticides and disinfectants registered for household and medical use. They must monitor the circulation of their insecticide and disinfectant registered for household and medical use within Vietnam, and report immediately any cases of accidents or changes in quality or effect of those insecticides and disinfectants for household and medical use to the General Department of Preventive Medicine and HIV/AIDS Control to ensure timely action.

 

Điều 5.

Article 5

Giấy chứng nhận có giá trị đến:

This certificate is valid until:

Sáu tháng trước khi hết hạn, nếu muốn tiếp tục đăng ký thì làm thủ tục theo các quy định hiện hành. Giấy phép này làm thành hai bản: Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS giữ một bản và hãng đăng ký giữ một bản.

Requests for renewing this certificate must be submitted six mouths prior to the expiration date, in accordance with applicable regultions.

Two copies of this certificate have been produced: one shall be kept by the General Department of Preventive Medicine and HIV/AIDS Cotrol and the other by the registered company.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
VÀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

DIRECTOR GENERAL OF THE GENERAL DEPARTMENT OF
PREVENTIVE MEDICINE AND HIV/AIDS CONTROL


CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 

 

BỘ Y TẾ

MINISTRY OF HEALTH

 

 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

GENERAL DEPARTMENT
OF PREVENTIVE MEDICINE AND HIV/AIDS CONTROL

 

 

 

(QUỐC HUY)

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

LƯU HÀNH HOÁ CHẤT VÀ CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,
DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

 

 

 

 

 

CERTIFICATE

FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT REGISTRATION FOR HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5090/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5090/2003/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 29/09/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!