Quyết định 4894/2002/QĐ-BYT 7 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng được cấp phép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
*******

Số: 4894/2002/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2002

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 7 HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM.

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

 

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3486/2001/QĐ-BYT ngày 13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định, xét duyệt hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay công bố 7 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải in số đăng ký đã cấp lên nhãn, nội dung nhãn phải theo đúng nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và phải chấp hành đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam có liên quan tới việc quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và Vụ trưởng các vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thưởng

 

DANH MỤC

HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤU CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 4894/2002/QĐ-BYT ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

.

Thứ tự

Tên thương mại

Tên chung và hàm lượng

Đơn vị đăng ký

Số đăng ký

1

Bả diệt gián

BH01

0,05% Fipronil

Công ty Phòng trừ dịch hại Bắc Hà

VNDP-HC-112-12-02

2

Bả diệt kiến

BH02

0,05% Permethrin

Công ty Phòng trừ dịch hại Bắc Hà

VNDP-HC-113-12-02

3

DELTOX 10SC

1% Deltamethrin

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

VNDP-HC-114-12-02

4

NEW OKY

0,25% d-allethrin (Richalpha 90EC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng –thương mại và dịch vụ Suối Tiên

VNDP-HC-115-12-02

5

ANIOS SPECIAL DJP

0,0072% Didecyldimethyla mmoniumchloride + 0,0648% Formaldehyde

Văn phòng đại diện Công ty EUROP CONTINENTS tại Hà Nội

VNDP-HC-116-12-02

6

DELTAN 10SC

1% Deltamethrin

Văn phòng đại diện BRIGHTANMAX SDN. BHD. tại TP.HCM

VNDP-HC-117-12-02

7

PERMECIDE 50EC

50% Permethrin

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa nông HAGROCHEM

VNDP-HC-117-12-02

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4894/2002/QĐ-BYT công bố 7 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4894/2002/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành: 09/12/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 4894/2002/QD-BYT
Hanoi, December 09, 2002

 
DECISION
ANNOUNCING 07 INSECTICIDAL AND GERMICIDAL CHEMICALS AND PREPARATIONS FOR DOMESTIC AND MEDICAL USE, TO BE GRANTED CERTIFICATES OF REGISTRATION FOR CIRCULATION IN VIETNAM
THE MINISTER OF HEALTH
Pursuant to the Governments Decree No. 68/CP of October 11, 1993 prescribing the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Health;
Pursuant to the Health Ministers Decision No. 3486/2001/QD-BYT of August 13, 2001 promulgating the Regulation on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use;
Considering the proposal of the Council for expertise and approval of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use;
At the proposal of the Director of the Prophylactic Medicine Department - the Ministry of Health,
DECIDES
Article 1.- To announce 07 insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use, to be granted certificates of registration for circulation in Vietnam (on the list enclosed herewith).
Article 2.- Units having insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use granted with certificates of registration for circulation in Vietnam, shall have to print the granted registration numbers on their labels, with contents being compatible with those inscribed in the circulation registration certificates, and strictly comply with Vietnam�s current law provisions on the management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use.
Article 3.- This Decision takes effect after its signing for promulgation.
Article 4.- The Director of the Office, the Chief Inspector, the Director of the Prophylactic Medicine Department, the directors of Departments under the Health Minister; the Director of Vietnam Pharmaceutical Management Department; the Director of the Department for Management of Foodstuff Quality, Hygiene and Safety; the heads of units under the Ministry, the directors of provincial/municipal Health Services and units having insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use, which are granted certificates of registration for circulation in Vietnam, shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER OF HEALTH
VICE MINISTER
Nguyen Van Thuong

 
LIST OF INSECTICIDAL AND GERMICIDAL CHEMICALS AND PREPARATIONS FOR DOMESTIC AND MEDICAL USE TO BE GRANTED CERTIFICATES OF REGISTRATION FOR CIRCULATION IN VIETNAM
(Issued together with Decision No. 4894/2002/QD-BYT of December 9, 2002 of the Minister of Health)
Ordinal number
Trade name
Common name and content
Registering unit
Registration number
1
Cockroach poison BH 01
0.05% Fipronil
Bac Ha Pest Control Company
VNDP-HC-112-12-02
2
Ant poison BH 02
0.05% Permethrin
Bac Ha Pest Control Company
VNDP-HC-113-12-02
3
DELTOX 10SC
1% Deltamethrin
Vietnam Pesticide Company
VNDP-HC-114-12-02
4
NEW OKY
0.25% d-allethrin (Richalpha 90 EC)
Suoi Tien Construction, Trade and Service Company Ltd.
VNDP-HC-115-12-02
5
ANIOS SPECIAL DJP
0072% 0.Didecycldimenthy- lammoniumchloride + 0.0648% Formaldehyde
Representative office of Europ Continents Company in Hanoi
VNDP-HC-116-12-02
6
DELTAN 10SC
1% Deltamethrin
Representative office of Brightanmax SDN.BHD in Ho Chi Minh City
VNDP-HC-117-12-02
7
PERMECIDE 50EC
50% Permethrin
Hagrochem Agriculture Chemistry Company Ltd.
VNDP-HC-118-12-02
 

 
FOR THE MINISTER OF HEALTH
VICE MINISTER
Nguyen Van Thuong

 
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!