Quyết định 4484/QĐ-BYT 2016 hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Chấn thương Chỉnh hình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
----------
Số: 4484/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế:
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình”, gồm 90 quy trình kỹ thuật.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 
DANH SÁCH
90 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA
CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT
TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1.
Phẫu thuật tháo khớp vai
2.
Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai
3.
Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai
4.
Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn
5.
Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay
6.
Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp
7.
Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay
8.
Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay
9.
Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu
10.
Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp
11.
Phẫu thuật KHX gãy Monteggia
12.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi
13.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân hai xương cẳng tay
14.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân hai xương cẳng tay
15.
Phẫu thuật KHX gây hở độ III thân hai xương cẳng tay
16.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay
17.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay
18.
Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay
19.
Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay
20.
Phẫu thuật KHX gãy đài quay
21.
Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp
22.
Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương
23.
Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay
24.
Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay
25.
Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay
26.
Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay
27.
Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay
28.
Phẫu thuật tổn thương dây chằng đốt bàn và ngón tay
29.
Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu
30.
Phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu
31.
Phẫu thuật KHX toác khớp mu
32.
Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi
33.
Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi
34.
Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi
35.
Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi
36.
Phẫu thuật KHX gãy Lồi cầu trong xương đùi
37.
Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn
38.
Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II)
39.
Phẫu thuật KHX gãy khung chậu - trật khớp mu
40.
Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp
41.
Cố định ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên
42.
Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động
43.
Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động
44.
Phẫu thuật vết thương bàn tay
45.
Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi
46.
Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp
47.
Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay
48.
Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền
49.
Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay
50.
Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay
51.
Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay
52.
Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay
53.
Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền
54.
Phẫu thuật Tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền
55.
Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay
56.
Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay
57.
Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert
58.
Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay
59.
Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh trụ
60.
Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa
61.
Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ
62.
Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay
63.
Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ
64.
Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V
65.
Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II
66.
Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì
67.
Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren
68.
Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay
69.
Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón
70.
Phẫu thuật tháo khớp cổ tay
71.
Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon
72.
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp
73.
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót
74.
Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa
75.
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân
76.
Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên
77.
Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em
78.
Cụt chấn thương cổ và bàn chân
79.
Phẫu thuật tổn thương gân chày trước
80.
Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I
81.
Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên
82.
Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I
83.
Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau
84.
Phẫu thuật thay khớp gối toàn bộ
85.
Phẫu thuật thay khớp gối bán phần
86.
Phẫu thuật tạo hình điều trị cứng gối sau chấn thương
87.
Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương
88.
Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo
89.
Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm
90.
Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay

 
 

thuộc tính Quyết định 4484/QĐ-BYT

Quyết định 4484/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4484/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:18/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi