Quyết định 4448/QĐ-BYT 2017 tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
-------
Số: 4448/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
---------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;
- Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương;
- Hội Dược học Việt Nam;
- Tổng hội Y học Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, KCB, QLD (02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường
 
STT
Ni dung
Đơn vị đầu mối
Đơn vị phối hợp
Dự kiến sản phẩm đạt được
Thời gian hoàn thành
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.1
Sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trong Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Vụ Pháp chế
Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ.
Sản phẩm: Nghị định sửa đổi Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ thông qua.
Theo chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ
1.2
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Pháp chế, các bệnh viện
Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc để đề xuất chỉnh sửa bổ sung
12/2017
1.3
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế
Cục Quản lý Dược
Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế
Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn để đề xuất chỉnh sửa bổ sung
12/2017
1.4
Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành tốt kê đơn thuốc
Cục Quản lý Khám chữa bệnh
Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, các bệnh viện.
Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
6/2018
1.5
Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn quy định thực hành tốt bán thuốc kê đơn.
Cục Quản lý Dược
Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế
Sản phẩm: Tài liệu chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6/2018
2.1
Xây dựng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Cục Quản lý Dược xây dựng bộ công cụ về bán thuốc kê đơn và tổng hợp chung
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng bộ công cụ về kê đơn thuốc
Sở Y tế, các Vụ, Cục liên quan, Trường Đại học Dược Hà Nội
Sản phẩm: Bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
10/2017
2.2
- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.
- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.
- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.
Sở Y tế
Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố
Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn, kháng kháng sinh và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.
Tháng 11/2017
2.3
Kiểm tra đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Sở Y tế
Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
Sản phẩm: Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Tháng 12/2017
3.1
Tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng trên toàn quốc; Sự cần thiết phải kiểm soát thuốc kê đơn.
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo đài, các kênh truyền thông...)
Sản phẩm: - Bài viết phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh); Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý....
- Xây dựng phóng sự
2018
2019
3.2
Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí giúp các nhà báo hiểu thêm, từ đó có thể đăng tải, chia sẻ trong quá trình viết bài, đưa tin kịp thời, chính xác.
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Sản phẩm: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các phóng viên: cung cấp thông tin xung quanh nội dung và sự cần thiết của Đề án
2018
3.3
Truyền thông cho cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng tại các tỉnh, thành phố.
Sở Y tế
Trung tâm truyền thông tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan
Sản phẩm: Bài viết, phóng sự về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng
2018
2019
 
- Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.
- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.
Sở Y tế
Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố
Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
Sản phẩm: Tổ chức tập huấn được cho người kê đơn, người bán thuốc thuộc đối tượng khảo sát
3/2018
5.1
- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.
- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.
- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.
Sở Y tế
Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố
Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.
6/2018
5.2
- Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc.
Sở Y tế
Thanh tra Bộ Y tế; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc sau khi có giải pháp can thiệp.
9/2018
 
- Chia sẻ dữ liệu về kháng kháng sinh, kháng sinh với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hoạt động giám sát chung cho các mảng có thể được phát triển cho loại kháng sinh nhập khẩu để sử dụng cả cho người và động vật.
- Chia sẻ kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh thông qua các báo cáo chung giữa ngành y tế và thú y.
Cục Quản lý khám chữa bệnh;
Cục Quản lý Dược
Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản
Sản phẩm: Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kháng kháng sinh
Hàng năm
7.1
Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.
Sở Y tế;
Cục Quản lý Dược
Cục Quản lý Khám chữa, bệnh
Thanh tra Bộ Trường Đại học Dược Hà Nội
Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
11/2018
7.2
Đề xuất mô hình/phương thức phù hợp đối với hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc.
Cục Quản lý Dược;
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Sở Y tế, Thanh tra Bộ, các Vụ/ Cục liên quan
Sản phẩm: Mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt
12/2018
 
Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc
Sở Y tế
Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố
Sản phẩm: Toàn quốc triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc
2020
9.1
Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế / Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cục Quản lý Dược.
Ban Chỉ đạo
Sản phẩm: Biên bản làm việc / thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
Hàng năm
9.2
Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế / Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.
Cục Quản lý Dược.
Ban Chỉ đạo
Sản phẩm: Biên bản làm việc / thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ / Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.
Hàng năm
10.1
Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.
Cục Quản lý Dược.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tháng 10/2017
10.2
Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
Ban Chỉ đạo.
Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.
Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế (kèm mẫu kế hoạch)
Tháng 10/2017
10.3
Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương và các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động.
Ban Chỉ đạo.
Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.
Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra, giám sát.
Hàng năm
10.4
Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án (theo từng giai đoạn).
Ban Chỉ đạo.
Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.
Sản phẩm: Hội nghị / báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm hoặc theo từng giai đoạn.
12/2018
12/2020
11.1
Thủ trưởng các đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ công việc. Trường hợp khó khăn, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị xin ý kiến chỉ đạo.
11.2
Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán và bố trí kinh phí triển khai các hoạt động theo quy định.
11.3
Giao Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch.

thuộc tính Quyết định 4448/QĐ-BYT

Quyết định 4448/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4448/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:03/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán đơn thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã được Bộ này ban hành tại Quyết định số 4448/QĐ-BYT, ngày 03/10/2017.
Kế hoạch bao gồm các nội dung chính sau: Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn; Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp; Các hoạt động truyền thông tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn…; Tập huấn, đào tạo cho người kê đơn cũng như người bán lẻ thuốc về các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp; Tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý kháng sinh…
Cũng theo Kế hoạch này, đến năm 2020, toàn quốc tiến hành triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4448/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi