Quyết định 4414/QĐ-BYT 2021 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4414/QĐ-BYT

Quyết định 4414/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học và công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4414/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:14/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

09 đề tài KHCN cấp Bộ Y tế được tuyển chọn thực hiện từ năm 2022

Ngày 14/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4414/QĐ-BYT về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học và công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa.

Cụ thể, Danh mục đặt hàng 09 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 bao gồm: Nghiên cứu quy trình ghép phổi từ người cho chết não phù hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy; Nghiên cứu triển khai ghép thận – tụy đồng thời từ người cho chết não; Nghiên cứu ứng dụng nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu trong phát hiện và điều trị ung thư thực quản sớm;…

Bên cạnh đó, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quy trình tuyển chọn các đề tài khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4414/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 4414/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 THUỘC 5 CHƯƠNG TRÌNH KHCN LĨNH VỰC ỨNG DỤNG HỆ NGOẠI KHOA

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Xét kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021 thuộc 5 Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa được thành lập tại Phụ lục số 5 Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng 09 (Chín) đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quy trình tuyển chọn các đề tài khoa học và công nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, K2ĐT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 THUỘC 5 CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG HỆ NGOẠI KHOA
(Kèm theo Quyết định số: 4414/QĐ-BYT ngày 14/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

Nghiên cứu quy trình ghép phổi từ người cho chết não phù hợp với Bệnh viện Chợ Ry

1. Xây dựng quy trình ghép phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Ry.

2. Thực hiện thành công 01 ca ghép phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Ry

1. Thực hiện thành công 1 ca ghép phổi từ người cho chết não

2. Quy trình tuyển chọn và chuẩn bị bệnh nhân chờ ghép phổi.

3. Quy trình hồi sức, lấy và bảo quản phổi của người chết não hiến phổi.

4. Quy trình gây mê hồi sức cho người nhận phổi.

5. Quy trình ghép 01 phổi /hoặc 02 phổi cho người nhận phổi

6. Quy trình hồi sức và điều trị sau ghép phổi

7. Quy trình quản lý bệnh nhân sau ghép phổi

8. Báo cáo kết quả ca ghép phổi

9. Công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

10. Tham gia đào tạo 01 học viên cao học.

Tuyển chọn

 

2

Nghiên cứu triển khai ghép thận - tụy đồng thời từ người cho chết não.

1. Xây dựng quy trình ghép thận - tụy đồng thời từ người cho chết não.

2. Thc hiện được 3 trường hợp ghép thận tụy đồng thời từ người cho chết não.

1. Thc hiện thành công 03 ca ghép thận-tụy đồng thời từ người cho chết não.

2. Quy trình tuyển chọn và chuẩn bị bệnh nhân chờ ghép thận - tụy đng thời.

3. Quy trình hồi sức, lấy và bảo quản thận - tụy của người chết não hiến thận-tụy

4. Quy trình gây mê hồi sức cho người nhận ghép thận - tụy

5. Quy trình ghép thận-tụy đồng thời cho người nhận

6. Quy trình hồi sức và điều trị sau ghép thận-tụy

7. Quy trình quản lý bệnh nhân sau ghép thận-tụy

8. Báo cáo kết quả các ca ghép thận-tụy

9. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

10. Tham gia đào tạo 01 học viên cao học.

Tuyển chọn

 

3

Nghiên cứu ứng dụng nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu trong phát hiện và điều trị ung thư thực quản sớm

1. Xác định giá trị của nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản sớm.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp cắt tách dưới niêm mạc điều trị các tổn thương tiền ung thư và tổn thương ung thư sớm ở thực quản.

1. Ứng dụng nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu thực hiện thành công 15 ca phẫu thuật cắt tách dưới niêm mạc điều trị các tổn thương tiền ung thư và tổn thương ung thư sớm ở thực quản

2. Chỉ định và quy trình nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản sớm.

3. Chỉ định và quy trình phẫu thuật cắt tách dưới niêm mạc điều trị các tổn thương tiền ung thư và tổn thương ung thư sớm ở thực quản.

4. Báo cáo kết quả giá trị chẩn đoán ung thư thực quản sớm trong cộng đồng bằng nội soi dải tần hẹp, có nhuộm màu.

5. Báo cáo kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư và tổn thương ung thư sớm ở thực quản bằng phẫu thuật cắt tách dưới niêm mạc.

6. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

7. Tham gia đào tạo 02 học viên cao học

Tuyển chọn

 

4

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngc có robot hỗ trợ trong phẫu thuật điều trị một số bệnh lồng ngc.

1. Xây dựng chđịnh và quy trình phẫu thuật nội soi lồng ngực có robot hỗ trợ trong điều trị một số bệnh bệnh lồng ngực.

2. Đánh giá tính khả thi, an toàn và kết quả điều trị của phẫu thuật nội soi lồng ngực có robot hỗ trợ trong điều trị một số bệnh lồng ngực

1. Thực hiện thành công mỗi phẫu thuật điều trị u trung thất, cắt thùy phổi tiêu chuẩn và cắt phổi hình chêm 03 ca.

2. Chỉ định và quy trình phẫu thuật nội soi lồng ngực có robot hỗ trợ trong điều trị u trung thất, cắt thùy phổi tiêu chuẩn và cắt 1 phần phổi hình chêm

3. Báo cáo đánh giá tính khả thi, an toàn và kết quả điều trị của các phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị u trung thất, cắt thùy phổi tiêu chuẩn và cắt 1 phần phổi hình chêm

4. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

5. Tham gia đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Tuyển chọn

 

5

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy trong điều trị u quanh bóng Vater

1. Xây dựng chỉ định và quy trình phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy trong điều trị u quanh bóng Vater.

2. Đánh giá tính khả thi, an toàn và kết quả điều trị của phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy.

1. Thực hiện ít nhất 03 ca phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy điều trị u quanh bóng Vater.

2. Chỉ định và quy trình phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy trong điều trị u quanh bóng Vater.

3. Báo cáo đánh giá tính khả thi, an toàn và kết quả điều trị của phẫu thuật Robot cắt khối tá tụy trong điều trị u quanh bóng Vater.

4. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

5. Tham gia đào tạo 01 học viên cao học

Tuyển chọn

 

6

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nút động mạch tuyến tiền liệt trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

1. Áp dụng và hoàn chỉnh quy trình điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng nút động mạch tuyến tiền liệt.

1. Thực hiện 300 ca nút động mạch tuyến tiền liệt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

2. Quy trình lựa chọn bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt điều trị bằng nút động mạch tuyến tiền liệt.

3. Quy trình kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liệt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền

4. Báo cáo kết quả điều trị 300 ca nút động mạch tuyến tiền liệt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

5. Sách tham khảo "cẩm nang chẩn đoán và điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt".

6. Công bố 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

7. Tham gia đào tạo 2 học viên cao học; 1 BSCKII hoặc 01 nghiên cứu sinh.

Tuyển chọn

 

7

Ứng dụng phương pháp truyền hóa chất động mạch phối hợp đa mô thức trong điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em bảo tồn mắt.

1. Xây dựng chỉ định và quy trình truyền hóa chất chọn lọc qua đường động mạch điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em.

2. Đánh giá kết quả của phương pháp truyền hóa chất và phối hợp đa mô thức trong điều trị u nguyên bào võng mạc để bảo tồn mắt

1. Thực hiện truyền hóa chất chọn lọc qua đường động mạch cho 30 bệnh nhi u nguyên bào võng mạc.

2. Chỉ định và quy trình truyền hóa chất chọn lọc qua đường động mạch điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em.

3. Báo cáo đánh giá kết quả của phương pháp truyền hóa chất động mạch phối hợp đa mô thức trong điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em bảo tồn mắt.

4. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

5. Tham gia đào tạo 02 học viên cao học.

Tuyển chọn

 

8

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến sửa van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ kẹp van MitralClip

1. Xây dựng quy trình điều trị và triển khai kỹ thuật kẹp van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ MitralClip

2. Đánh giá hiệu quả của biện pháp kẹp van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ MitralClip

1. Thực hiện thành công 30 ca kẹp van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ MitralClip.

2. Chỉ định và quy trình kỹ thuật kẹp van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ MitralClip.

3. Báo cáo kết quả sửa van hai lá qua đường ống thông bằng dụng cụ kẹp van MitralClip.

4. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI có uy tín (chấp nhận công bố), và báo cáo tại các hội nghị tim mạch chuyên ngành trong hoặc ngoài nước.

5. Tham gia đào tạo 01 (thạc sỹ hoặc tiến sỹ).

Tuyển chọn

 

9

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng (POEM) trong điều trị bệnh co thắt tâm vị (Achalasia)

1. Xác định đặc điểm hình ảnh nội soi chẩn đoán bệnh lý co thắt tâm vị.

2. Xây dựng được quy trình cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng (POEM).

3. Đánh giá hiệu quả của phương pháp cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng (POEM) trong điều trị bệnh co thắt tâm vị (Achalasia)

1. Thực hiện thành công 60 bệnh nhân cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng.

2. Báo cáo đặc điểm hình ảnh nội soi chẩn đoán bệnh co thắt tâm vị.

3. Quy trình kỹ thuật cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng.

4. Báo cáo kết quả điều trị co thắt tâm vị qua 60 bệnh nhân cắt cơ thực quản qua nội soi đường miệng

5. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI có uy tín (chấp nhận công bố); 01 báo cáo tại các hội nghị tim mạch chuyên ngành trong hoặc ngoài nước; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

6. Tham gia đào tạo 01 học viên cao học hoặc 01 nghiên cứu sinh.

Tuyển chọn

 

Tổng số: 09 Đề tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi