Quyết định 4062/QĐ-BYT Quy chế phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4062/QĐ-BYT

Quyết định 4062/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4062/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:23/08/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế phối hợp của VPTT với các Tiểu ban thuộc BCĐ chiến dịch tiêm chủng COVID-19

Ngày 23/8/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 4062/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Cụ thể, Văn phòng thường trực và các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan bằng văn bản hoặc qua điện thoại, thư điện tử; thành lập đoàn kiểm ra, giám sát việc thực hiện Chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. Nội dung phối hợp gồm: công tác ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai Chiến dịch; công tác tiêm chủng; công tác an toàn tiêm chủng;…

Bên cạnh đó, Văn phòng thường trực chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban xây dựng kế hoạch ứng trực và phân công cán bộ trực 24/7 tại Trụ sở Văn phòng thường trực đặt tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Tiểu ban Tiêm chủng có trách nhiệm phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực; Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4062/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 4062/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Căn cứ ý kiến góp ý của Cơ quan thường trực các Tiểu ban tại văn bản xin ý kiến số 5953/BYT-VPB1 ngày 25/7/2021 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TT-TT, GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- TT KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

QUY CHẾ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIỮA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC VỚI CÁC TIỂU BAN THUỘC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế)

_______________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.
2. Quy chế này áp dụng đối với Văn phòng thường trực, các Tiểu ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Phân công trách nhiệm giữa Văn phòng thường trực và các Tiểu ban, các đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.
2. Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng thường trực, các Tiểu ban và các đơn vị liên quan; đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo, đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật.
3. Văn phòng thường trực và các Tiểu ban, các đơn vị liên quan khi tham gia phối hợp triển khai hoạt động phải cử người có trách nhiệm, thực hiện đúng thời hạn được giao và chịu trách nhiệm về nội dung công việc.
Chương II
HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 3. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan bằng văn bản hoặc qua điện thoại, thư điện tử...
2. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Về công tác ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai Chiến dịch.
2. Về công tác tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin.
3. Về công tác tiêm chủng.
4. Về công tác an toàn tiêm chủng.
5. Về công tác giám sát chất lượng vắc xin.
6. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông.
Chương III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 5. Phối hợp về công tác ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai Chiến dịch
1. Văn phòng thường trực chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban xây dựng kế hoạch ứng trực và phân công cán bộ trực 24/7 tại Trụ sở Văn phòng thường trực đặt tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.
2. Các Tiểu ban có trách nhiệm cử cán bộ tham gia trực 24/7 theo đề nghị của Văn phòng thường trực, đảm bảo kịp thời, tuân thủ nghiêm lịch ứng trực của Văn phòng thường trực. Danh sách trực gửi về Văn phòng Bộ Y tế trước 17 giờ ngày thứ 5 hằng tuần.
3. Đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công lịch trực tuần, ban hành trước 17 giờ ngày thứ 6 hằng tuần.
Điều 6. Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin
1. Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về các hoạt động đã triển khai theo nội dung quy định tại Biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng hoặc Báo cáo đột xuất của Văn phòng thường trực, cụ thể: Trước 19h00 hằng ngày (đối với báo cáo ngày); trước 19h00 ngày thứ 6 hằng tuần (đối với báo cáo tuần); trước 19h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng);
c) Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;
d) Phối hợp với Văn phòng thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Văn phòng thường trực có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai hoạt động với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin.
b) Thông báo kế hoạch hoạt động của Văn phòng thường trực đến Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin và các cơ quan thường trực của Tiểu ban.
c) Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Điều 7. Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng
1. Tiểu ban Tiêm chủng có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về các hoạt động đã triển khai theo nội dung quy định tại Biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng hoặc Báo cáo đột xuất của Văn phòng thường trực, cụ thể: Trước 19h00 hằng ngày (đối với báo cáo ngày); trước 19h00 ngày thứ 6 hằng tuần (đối với báo cáo tuần); trước 19h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng);
c) Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;
d) Phối hợp với Văn phòng thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Văn phòng thường trực có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai hoạt động với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin.
b) Thông báo kế hoạch hoạt động của Văn phòng thường trực đến Tiểu ban Tiêm chủng và cơ quan thường trực của Tiểu ban.
c) Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Điều 8. Phối hợp với Tiểu ban An toàn tiêm chủng
1. Tiểu ban An toàn tiêm chủng có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về các hoạt động đã triển khai theo nội dung quy định tại Biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng hoặc Báo cáo đột xuất của Văn phòng thường trực, cụ thể: Trước 19h00 hằng ngày (đối với báo cáo ngày); trước 19h00 ngày thứ 6 hằng tuần (đối với báo cáo tuần); trước 19h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng);
c) Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;
d) Phối hợp với Văn phòng thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Văn phòng thường trực có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai hoạt động với Tiểu ban An toàn tiêm chủng.
b) Thông báo kế hoạch hoạt động của Văn phòng thường trực đến Tiểu ban An toàn tiêm chủng và cơ quan thường trực của Tiểu ban.
c) Phối hợp với Tiểu ban An toàn tiêm chủng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Điều 9. Phối hợp với Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin
1. Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về các hoạt động đã triển khai theo nội dung quy định tại Biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng hoặc Báo cáo đột xuất của Văn phòng thường trực, cụ thể: Trước 19h00 hằng ngày (đối với báo cáo ngày); trước 19h00 ngày thứ 6 hằng tuần (đối với báo cáo tuần); trước 19h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng);
c) Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;
d) Phối hợp với Văn phòng thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Văn phòng thường trực có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai hoạt động với Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin.
b) Thông báo kế hoạch hoạt động của Văn phòng thường trực đến Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin và cơ quan thường trực của Tiểu ban.
c) Phối hợp với Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Điều 10. Phối hợp với Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông
1. Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ phối hợp trực duy trì hoạt động với Văn phòng thường trực;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về các hoạt động đã triển khai theo nội dung quy định tại Biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng hoặc Báo cáo đột xuất của Văn phòng thường trực, cụ thể: Trước 19h00 hằng ngày (đối với báo cáo ngày); trước 19h00 ngày thứ 6 hằng tuần (đối với báo cáo tuần); trước 19h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo (đối với báo cáo tháng);
c) Cử thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Văn phòng thường trực;
d) Phối hợp với Văn phòng thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Văn phòng thường trực có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai hoạt động với Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông.
b) Thông báo kế hoạch hoạt động của Văn phòng thường trực đến Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông và cơ quan thường trực của Tiểu ban.
c) Phối hợp với Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng và truyền thông xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp
1. Văn phòng thường trực có trách nhiệm phổ biến nội dung Quy chế phối hợp đến các Tiểu ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện.
2. Các Tiểu ban có trách nhiệm cung cấp thông tin theo nội dung Quy chế phối hợp đến các Thành viên và Cơ quan thường trực của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp này.
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp
Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các Tiểu ban phản ánh bằng văn bản về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Bộ Y tế) để tổng hợp trình Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi