Quyết định 38/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số: 38/2008/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”.

Điều 2.Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm sẽ được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Minh Quang

 

 

 

QUY ĐỊNH

Mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT

ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này:

a) Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

b) Không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.

c) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Nhiễm chéo: Nhiễm chéo là ô nhiễm không chủ định, trực tiếp hoặc gián tiếp vào sản phẩm thực phẩm từ môi trường; dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Điều 3. Mức giới hạn tối đa nhiễm chéo melamine trong thực phẩm

1. Mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm được quy định như sau:

a) Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1,0mg/kg thực phẩm (£1,0ppm).

b) Các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm (£2,5ppm).

2. Giới hạn này sẽ được thay đổi khi có cơ sở khoa học về độc tính của melamine và các chất liên quan được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố bổ sung.

Điều 4. Nghiêm cấm việc cố ý cho melamine vào thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ hàm lượng nào.

Điều 5. Phương pháp xác định melamine trong thực phẩm

Phương pháp xác định melamine trong thực phẩm theo “Thường quy kỹ thuật định lượng melamine trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 4143/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 38/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 38/2008/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 11/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
No. 38/2008/QD-BYT
Hanoi, December 11, 2008

DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON LIMITS OF CROSS CONTAMINATED MELAMINE IN FOOD
THE MINISTRY OF HEALTH
Pursuant to the Governments Decree No. 188/2007/ND-CP dated December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;
Pursuant to July 26, 2003 Ordinance No.12/2003/PL-UBTVQH11 on Food Hygiene and Safety, of the National Assembly Standing Committee, and the Governments Decree No. 163/2004/ND-CP dated September 7, 2004, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Food Hygiene and Safety;
At the proposal of the directors of the Food Safety and Hygiene Department and the Science and Training Department, the Ministry of Health,
DECIDES:
Article 1. - To promulgate together with this Decision the Regulation on limits of cross-contaminated melamine in food.
Article 2. - When equivalent national technical regulations are promulgated, limits of cross-contaminated melamine in food comply with those regulations.
Article 3. - This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."
Article 4. - The director of the Office, the Chief Inspector and the directors of the Legal Department, the Science and Training Department and the Food Safety and Hygiene Department of the Ministry of Health, directors of provincial-level Health Services, heads of units under the Ministry of Health, heads of health agencies of branches, and heads of concerned agencies shall implement this Decision.

 
FOR THE MINISTER OF HEALTH
VICE MINISTER
CAO MINH QUANG

REGULATION
ON LIMITS OF CROSS-CONTAMINATED MELAMINE IN FOOD
(Promulgated together with the Health Ministers Decision No.38/2008/QD-BYT dated December 11, 2008)
Article 1. - Scope of regulation and subjects of application
This Regulation:
a/ Sets limits of cross-contaminated melamine in domestic and imported food.
b/ Is not applicable to any cases of intentionally adulterating food with melamine.
c/ Is applicable to organizations and individuals producing, processing, trading, exporting or importing food in Vietnam.
Article 2. - Interpretation of terms
In this Regulation, the terms below are construed as follows:
Cross-contamination means unintentionally direct contamination of food products from the environment, tools, packaging (direct contact) or indirectly from other sources.
Article 3. - Limits of cross-contaminated melamine in food
1. Limits of cross-contaminated melamine in food are set as follows:
a/ For food for children under 36 months of age: not exceeding 1.0 mg/kg of food (<1.0 ppm).
b/ For other foods: not exceeding 2.5 mg/kg of food (<2.5 ppm).
2.These limits may be changed when scientific bases on the toxicity of melamine and relevant substances are additionally announced by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).
Article 4. - To strictly prohibit international adulteration of food with melamine in any form with any content.
Article 5. - Methods to determine melamine in food
Methods to determine melamine in food comply with the normal technical regulations on quantitative determination of melamine in food, promulgated together with the Health Ministers Decision No. 4143/QD-BYT dated October 22, 2008.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!