Quyết định 3569/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

------------
Số: 3569/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------                       
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế ( theo phụ lục I)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng ( đề biết);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC,YTDP.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Phạm Lê Tuấn

 
 
 
Phụ lục I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3569 /QĐ-BYT, ngày 19 tháng 09 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
 

STT
Tên TTHC
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Căn cứ pháp lý
I.     Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV
 
Y tế dự phòng
Cục Y tế dự phòng
Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012
2
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do hết hạn
 
Y tế dự phòng
Cục Y tế dự phòng
3
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất
 
Y tế dự phòng
Cục Y tế dự phòng
4
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
Y tế dự phòng
Cục Y tế dự phòng
II.            Thủ tục hành chính cấp địa phương
5
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
Y tế dự phòng
Sở Y tế
Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012
6
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
Y tế dự phòng
Sở Y tế
7
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do hết hạn
 
Y tế dự phòng
Sở Y tế
8
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do bị hỏng, bị mất
 
Y tế dự phòng
Sở Y tế
9
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
 
Y tế dự phòng
Sở Y tế

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
 
I - Thủ tục hành chính cấp trung ương

1-Thủ tục
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
  Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Cục Y tế dự phòng sẽ phải tiến hành việc thẩm định hồ sơ.
           Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tổ chức thẩm định tại phòng xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT kèm theo hồ sơ cá nhân của từng nhân viên làm công tác chuyên môn thuộc phòng xét nghiệm, gồm:
- Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên mônđào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm;
- Bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
c) Bản kê khai trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư29/2012/TT-BYT;
d) Sơ đồ mặt bằng của phòng xét nghiệm, gồm: bản vẽ thiết kế khu vực xét nghiệm; bản vẽ thiết kế hệ thống cửa sổ, cửa ra vào; bản vẽ thiết kế hệ thống điện; bản vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước; bố trí các thiết bị phòng, chống cháy nổ;
đ) Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở có phòng xét nghiệm đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học:
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở (chỉ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
e) Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải và kết quả xét nghiệm nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
f) Bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại cửa ra vào và cửa sổ;
g) Bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại thiết bị sử dụng trong hệ thống điện và hệ thống nước;
h) Báo cáo bảo trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị xét nghiệm.
j) Bản thiết kế hệ thống xử lý chất thải lỏng bằng hóa chất và kết quả xét nghiệm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
k) Bản thiết kế kèm theo bản mô tả quy cách chất lượng của vật liệu thiết kế đối với từng loại thiết bị sử dụng trong hệ thống thông khí.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Cục Y tế dự phòng
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
9.000.000 đồng
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
2.     Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm.
3.     Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Khoản 2, Điều 4 thông tư 29/2012/TT-BYT:
a) Đối với các cơ sở đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực: thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học trước ngày 01/01/2015;
b) Đối với các cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 


 

......[i].......
Số:        /
          
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
.......[ii]......, ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 
 
Kính gửi: ......................................[iii].........................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm: ......................................................................................
Phòng xét nghiệm:...........................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................[iv]...................................................................
Điện thoại: ..................................... Email ( nếu có): .............................................................. .
 
Căn cứ Thông tư số....../TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và những hồ sơ liên quan xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp....
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp……(xin gửi kèm hồ sơ liên quan).
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 2
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
 

STT
Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Công việc được giao phụ trách
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
...
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 3
Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai về thiết bị y tế của phòng xét nghiệm
 

STT
Tên thiết bị
Ký hiệu thiết bị
(MODEL)
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Tình trạng sử dụng
Bảo dưỡng/hiệu chuẩn
Ghi chú
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 

2-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III và cấp IV do hết hạn
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến Cục Y tế dự phòng. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Cục Y tế dự phòng sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Y tế dự phòng
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 4ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã hết hạn;
c) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến nhân sự (nếu có) kèm theo Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT kèm theo hồ sơ cá nhân của từng nhân viên làm công tác chuyên môn thuộc phòng xét nghiệm, gồm:
- Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên mônđào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm;
- Bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
d) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến trang thiết bị: ghi rõ tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị mới được bổ sung hoặc thay thế theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
đ) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến cơ sở vật chất kèm theo bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại thiết bị thay thế;
e) Báo cáo về các sự cố an toàn sinh học đã xẩy ra (nếu có). Nội dung báo cáo phải nêu rõ thời gian xảy ra sự cố, mức độ của sự cố, các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Cục Y tế dự phòng
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
2.     Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm.
3.     Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Điều 4, khoản c, Thông tư 29/2012/TT-BYT:
 Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hạn, cơ sở có phòng xét nghiệm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học.
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 
 
 
 
Phụ lục 4
Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 
.......[v]......
Số:        /
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
......[vi]......., ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất
 
Kính gửi:................................[vii]..........................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:.............................................................................
Địa chỉ:..................................................[viii].................................................................
Điện thoại:....................... Email (nếu có):................................................................
Giấy chứng nhận an toàn sinh học số:........... Ngày cấp:..........................................
Căn cứ Thông tư số....../2012/TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học vì lý do:
Hết hạn:
Bị hỏng:
Bị mất:
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp ...... (xin gửi kèm hồ sơ liên quan)..
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
Phụ lục2
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
 

STT
Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Công việc được giao phụ trách
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
...
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục3
Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai về thiết bị y tế của phòng xét nghiệm
 

STT
Tên thiết bị
Ký hiệu thiết bị
(MODEL)
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Tình trạng sử dụng
Bảo dưỡng/hiệu chuẩn
Ghi chú
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 

3-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất.
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến Cục Y tế dự phòng. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Cục Y tế dự phòng sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Y tế dự phòng
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Cục Y tế dự phòng
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Không có
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 
Phụ lục 4
Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 
.......[ix]......
Số:        /
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
......[x]......., ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất
 
Kính gửi:................................[xi]..........................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:.............................................................................
Địa chỉ:..................................................[xii].................................................................
Điện thoại:....................... Email (nếu có):................................................................
Giấy chứng nhận an toàn sinh học số:........... Ngày cấp:..........................................
Căn cứ Thông tư số....../2012/TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học vì lý do:
Hết hạn:
Bị hỏng:
Bị mất:
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp ...... (xin gửi kèm hồ sơ liên quan)..
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 

4-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến Cục Y tế dự phòng. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Cục Y tế dự phòng sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Y tế dự phòng
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã được cấp;
c) Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Cục Y tế dự phòng
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Không có
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1.  Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 
Phụ lục 5
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 (Ban hành kèm theo Thông tư số   /2012/TT-BYTngày tháng năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 


 
.......[xiii]......
Số:        /
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
......[xiv]......., ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 
Kính gửi:..............................[xv]............................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm..:.......................................................................................
Địa chỉ:.........................................................[xvi].....................................................................
Điện thoại:.......................... Email (nếu có):.......................................................................
Giấy chứng nhận an toàn sinh học số:.................. Ngày cấp:...................................
Căn cứ Thông tư số....../2012/TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 
Căn cứ ..[xvii]..về việc thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp.... (xin gửi kèm hồ sơ liên quan).
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
II.      Thủ tục hành chính cấp địa phương

5-Thủ tục
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I.
 Trình tự thực hiện
 
 Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
  Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Y tế sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ.
           Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
            Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tổ chức thẩm định tại phòng xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT kèm theo hồ sơ cá nhân của từng nhân viên làm công tác chuyên môn thuộc phòng xét nghiệm, gồm:
- Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên mônđào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm;
- Bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
c) Bản kê khai trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
d) Sơ đồ mặt bằng của phòng xét nghiệm, gồm: bản vẽ thiết kế khu vực xét nghiệm; bản vẽ thiết kế hệ thống cửa sổ, cửa ra vào; bản vẽ thiết kế hệ thống điện; bản vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước; bố trí các thiết bị phòng, chống cháy nổ;
đ) Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở có phòng xét nghiệm đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học:
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở (chỉ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
4.500.000 đồng
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
2.     Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm.
3.     Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Khoản 2, Điều 4 thông tư 29/2012/TT-BYT:
a) Đối với các cơ sở đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực: thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học trước ngày 01/01/2015;
b) Đối với các cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 
 
6-Thủ tục
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
  Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Y tế sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ.
           Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
            Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tổ chức thẩm định tại phòng xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT kèm theo hồ sơ cá nhân của từng nhân viên làm công tác chuyên môn thuộc phòng xét nghiệm, gồm:
- Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên mônđào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm;
- Bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
c) Bản kê khai trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư29/2012/TT-BYT;
d) Sơ đồ mặt bằng của phòng xét nghiệm, gồm: bản vẽ thiết kế khu vực xét nghiệm; bản vẽ thiết kế hệ thống cửa sổ, cửa ra vào; bản vẽ thiết kế hệ thống điện; bản vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước; bố trí các thiết bị phòng, chống cháy nổ;
đ) Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở có phòng xét nghiệm đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học:
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở (chỉ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
e) Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải và kết quả xét nghiệm nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
f) Bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại cửa ra vào và cửa sổ;
g) Bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại thiết bị sử dụng trong hệ thống điện và hệ thống nước;
h) Báo cáo bảo trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị xét nghiệm.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
4.500.000 đồng
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
2.     Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm.
3.     Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Khoản 2, Điều 4 thông tư 29/2012/TT-BYT:
a) Đối với các cơ sở đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực: thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học trước ngày 01/01/2015;
b) Đối với các cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.

 
 
 
 
 
Phụ lục 1
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 


 

......[xviii].......
Số:        /
          
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
.......[xix]......, ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
 
 
Kính gửi: ......................................[xx].........................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm: ......................................................................................
Phòng xét nghiệm:...........................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................[xxi]...................................................................
Điện thoại: ..................................... Email ( nếu có): .............................................................. .
 
Căn cứ Thông tư số....../TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và những hồ sơ liên quan xin cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp....
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp……(xin gửi kèm hồ sơ liên quan).
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
Phụ lục2
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
 

STT
Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Công việc được giao phụ trách
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
...
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Phụ lục3
Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Bản kê khai về thiết bị y tế của phòng xét nghiệm
 

STT
Tên thiết bị
Ký hiệu thiết bị
(MODEL)
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Tình trạng sử dụng
Bảo dưỡng/hiệu chuẩn
Ghi chú
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 

7-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến phòng nghiệp vụ y- Sở Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Y tế sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 4ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã hết hạn;
c) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến nhân sự (nếu có) kèm theo Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT kèm theo hồ sơ cá nhân của từng nhân viên làm công tác chuyên môn thuộc phòng xét nghiệm, gồm:
- Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp chuyên mônđào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm;
- Bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp hoặc bản sao có chứng thựcgiấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
d) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến trang thiết bị: ghi rõ tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị mới được bổ sung hoặc thay thế theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
đ) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến cơ sở vật chất kèm theo bản mô tả quy cách chất liệu của vật liệu thiết kế đối với từng loại thiết bị thay thế;
e) Báo cáo về các sự cố an toàn sinh học đã xẩy ra (nếu có). Nội dung báo cáo phải nêu rõ thời gian xảy ra sự cố, mức độ của sự cố, các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
2.     Bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm.
3.     Bản kê khai trang thiết bị của phòng xét nghiệm
 
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Điều 4, khoản c, Thông tư 29/2012/TT-BYT:
 Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hạn, cơ sở có phòng xét nghiệm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học.
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 

8-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất.
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Y tế sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Không có
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 
Phụ lục 4
Mẫu đơn đề nghị cấp lạigiấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất.
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 
.......[xxii]......
Số:        /
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......[xxiii]......., ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất
 
 
Kính gửi:................................[xxiv]..........................................
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:.............................................................................
Địa chỉ:..................................................[xxv].................................................................
Điện thoại:....................... Email (nếu có):................................................................
Giấy chứng nhận an toàn sinh học số:........... Ngày cấp:..........................................
Căn cứ Thông tư số....../2012/TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học vì lý do:
Hết hạn:
Bị hỏng:
Bị mất:
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp ...... (xin gửi kèm hồ sơ liên quan)..
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 

9-Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
 Trình tự thực hiện
 
Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học gửi hồ sơ đến phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT.
 Bước 2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Y tế sẽ hoàn thành việc thẩm định hồ sơ
          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.
         Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học. 
 Cách thức thực hiện
 
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a)Thành phần hồ sơ bao gồm
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BYT;
b) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã được cấp;
c) Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 Thời hạn giải quyết
 
 40 ngày
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
Giấy chứng nhận
 Lệ phí
 
Không có
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1.     Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Không có
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Hiệu lực thi hành 01/11/2010.
2. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy định quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 01/03/2013.
3. Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệmđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Hiệu lực thi hành 01/02/2013.
 

 
 
Phụ lục 5
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 (Ban hành kèm theo Thông tư số   /2012/TT-BYTngày tháng năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 
.......[xxvi]......
Số:        /
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......[xxvii]......., ngày... tháng... năm 20.....

 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
 
 
Kính gửi:..............................[xxviii]............................................
 
 
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm..:.......................................................................................
Địa chỉ:.........................................................[xxix].....................................................................
Điện thoại:.......................... Email (nếu có):.......................................................................
Giấy chứng nhận an toàn sinh học số:.................. Ngày cấp:...................................
Căn cứ Thông tư số....../2012/TT-BYT ngày....tháng... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 
Căn cứ ..[xxx]..về việc thay đổi tên đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp.... (xin gửi kèm hồ sơ liên quan).
Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.
 
 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 


[i]Cơ sở có phòng xét nghiệm
[ii] Địa danh
[iii] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[iv] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[v]Tên cơ sở có phòng xét nghiệm
[vi] Địa danh
[vii] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[viii] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[ix]Tên cơ sở có phòng xét nghiệm
[x] Địa danh
[xi] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[xii] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[xiii]Tên cơ sở có phòng xét nghiệm
[xiv] Địa danh
[xv] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[xvi] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[xvii]Ghi cụ thể căn cứ
[xviii]Cơ sở có phòng xét nghiệm
[xix] Địa danh
[xx] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[xxi] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[xxii]Tên cơ sở có phòng xét nghiệm
[xxiii] Địa danh
[xxiv] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[xxv] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[xxvi]Tên cơ sở có phòng xét nghiệm
[xxvii] Địa danh
[xxviii] Cơ quan cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học
[xxix] Địa chỉ cụ thể của cơ sở có phòng xét nghiệm
[xxx]Ghi cụ thể căn cứ

thuộc tính Quyết định 3569/QĐ-BYT

Quyết định 3569/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3569/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:19/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế ban hành 9 thủ tục hành chính mới

Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Theo Quyết định này, có 09 thủ tục hành chính mới được ban hành đều thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và có căn cứ pháp lý là Thông tư 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012. Trong đó, 04 thủ tục hành chính cấp trung ương do Cục Y tế dự phòng thực hiện, gồm: Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do hết hạn; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm; 05 thủ tục hành chính cấp địa phương do Sở Y tế thực hiện gồm: Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I; cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do hết hạn; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do bị hỏng, bị mất; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3569/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 3569/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi