Quyết định 320/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
---
Số: 320/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU "HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH"
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh", gồm 220 quy trình kỹ thuật.
Điều 2. Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh" ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Hóa sinh phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- B
o hiểm Xã hội Việt Nam (để phi hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu
: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên
 
DANH MỤC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 320 ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
 

TT
TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
A. MÁU
1
Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid)
2
Định lượng ACTH
3
Định lượng Acid Uric
4
Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone)
5
Định lượng Adiponectin
6
Định lượng Aldosteron
7
Định lượng Albumin
8
Định lượng Alphal Antitrypsin
9
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase)
10
Đo hoạt độ Amylase
11
Định lượng Amoniac (NH3)
12
Định lượng AMH ( Anti- Mullerian Hormone)
13
Định lượng Anti CCP
14
Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin)
15
Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies)
16
Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1)
17
Định lượng Apo B (Apolipoprotein B)
18
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)
19
Đo hoạt độ ALT (GPT)
20
Đo hoạt độ AST (GOT)
21
Định lượng a1 Acid Glycoprotein
22
Định lượng b2 microglobulin
23
Định lượng Beta Crosslap
24
Định lượng bhCG (Beta human Chorionic gonadotropins)
25
Định lượng Bilirubin trực tiếp
26
Định lượng Bilirubin gián tiếp
27
Định lượng Bilirubin toàn phần
28
Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide)
29
Định lượng Calci toàn phần
30
Định lượng Calci ion hóa
31
Định lượng canci ion hóa bằng điện cực chọn lọc
32
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)
33
Định lượng CA 19 - 9 (carbohydrate antigen 19- 9)
34
Định lượng CA 15 - 3 (cancer antigen 15- 3)
35
Định lượng CA 72 - 4 (cancer antigen 72- 4)
36
Định lượng Calcitonin
37
Định lượng Carbamazepin
38
Định lượng Ceruloplasmin
39
Định lượng CEA (carcino embryonic antigen)
40
Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)
41
Định lượng Cholesterol toàn phần
42
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase)
43
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase)
44
Định lượng CK-MB mass
45
Định lượng C-Peptid
46
Định lượng Cortisol
47
Định lượng Cystatine C
48
Định lượng bổ thể C3
49
Định lượng bổ thể C4
50
Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity)
51
Định lượng Creatinin
52
Định lượng Cyfra 21 – 1
53
Định lượng cyclosphorin
54
Định lượng D-Dimer
55
Định lượng 25OH Vitamin D (D3)
56
Định lượng Digoxin
57
Định lượng Digitoxin
58
Định lượng các chất điện giải (Na, K, Cl)
59
Định lượng FABD (Fatty acid binding protein)
60
Định lượng Ethanol (cồn)
61
Định lượng Estradiol
62
Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol)
63
Định lượng Ferritin
64
Định lượng Fructosamin
65
Định lượng FSH (Follicular stimulating hormone)
66
Định lượng free bHCG (Free Beta Human chorionic gonadotropin)
67
Định lượng Folate
68
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)
69
Định lượng FT4 (Free thyroxine)
70
Định lượng Galectin 3
71
Định lượng Gastrin
72
Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase)
73
Định lượng GH (Growth Hormone)
74
Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase)
75
Định lượng Glucose
76
Định lượng Globulin
77
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)
78
Định lượng GLP-1
79
Định lượng Gentamicin
80
Định lượng Haptoglobulin
81
Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) ( CMIA / ECLIA)
82
Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase)
83
Định lượng HbA1c
84
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
85
Định lượng HE4
86
Định lượng Homocystein
87
Định lượng IL-1a (Interleukin 1a)
88
Định lượng IL-1b (Interleukin 1b)
89
Định lượng IL-6 (Interleukin 6)
90
Định lượng IL-8 (Interleukin 8)
91
Định lượng IL-10 (Interleukin 10)
92
Định lượng IgE (bằng phương pháp ELISA)
93
Định lượng IgE (Immunoglobuline E)
94
Định lượng IgA (Immunoglobuline A)
95
Định lượng IgG (Immunoglobuline G)
96
Định lượng IgM (Immunoglobuline M)
97
Định lượng IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3)
98
Định lượng Insulin
99
Điện di Isozym – LDH
100
Định lượng IMA (Ischemia Modified Albumin)
101
Định lượng Kappa
102
Định lượng Kappa tự do (Free kappa)
103
Xét nghiệm Khí máu
104
Định lượng Lactat (Acid Lactic)
105
Định lượng Lambda
106
Định lượng Lambda tự do (Free Lambda)
107
Định lượng Leptin human
108
Điện di LDL/HDL cholesterol
109
Đo hoạt độ Lipase
110
Định lượng LH (Luteinizing hormone)
111
Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase)
112
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
113
Điện di Lipoprotein
114
Định lượng Lp-PLA2 (Lipoprotein Associated Phospholipase A2)
115
Định lượng Malondialdehyd (MDA)
116
Đo hoạt độ MPO
117
Định lượng Myoglobin
118
Định lượng Mg
119
Định lượng N-MID Osteocalcin
120
Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase)
121
Định lượng NT-proBNP
122
Đo hoạt độ P-Amylase
123
Định lượng PAPP-A
124
Định lượng Pepsinogen I
125
Định lượng Pepsinogen II
126
Định lượng Phenobarbital
127
Định lượng Phenytoin
128
Định lượng Phospho
129
Định lượng Pre-albumin
130
Định tính Pro-calcitonin
131
Định lượng Prolactin
132
Điện di protein
133
Định lượng Protein toàn phần
134
Định lượng Progesteron
135
Định lượng Procainnamid
136
Định lượng protein S100
137
Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-releasing peptide)
138
Định lượng PSA tự do (Free prostate-specific antigen)
139
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-specific antigen)
140
Định lượng PTH (Parathyroid hormon)
141
Định lượng Renin activity
142
Định lượng RF (Reumatoid factor)
143
Định lượng Sắt
144
Định lượng SCC (squamous cell carcinoma antigen)
145
Định lượng SHBG (Sex hormon binding globulin)
146
Định lượng Sperm Antibody
147
Định lượng T3 (Tri iodothyronine)
148
Định lượng T4 (Thyroxine)
149
Định lượng s TfR (solube transferin receptor)
150
Định lượng Tacrolimus
151
Định lượng Testosterol
152
Định lượng TGF b1 (Transforming Growth Factor Beta 1)
153
Định lượng TGF b2 (Transforming Growth Factor Beta 2)
154
Định lượng Tg (Thyroglobulin)
155
Định lượng Theophylline
156
Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies)
157
Định lượng Transferin
158
Định lượng Triglycerid
159
Định lượng Troponin T
160
Định lượng Troponin T hs
161
Định lượng Troponin I
162
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
163
Định lượng Tobramycin
164
Định lượng Total p1NP
165
Định lượng T-uptake
166
Định lượng Urê
167
Định lượng Valproic acid
168
Định lượng Vancomycin
169
Định lượng Vitamin B12
170
Định lượng PLGF (Placental Growth Factor- yếu tố tân tạo mạch máu)
171
Định lượng sF1t-1 (yếu tố kháng tân tạo mạch máu)
B. NƯỚC TIỂU
172
Định lượng các chất điện giải
173
Định tính Amphetamin
174
Định lượng Amphetamin
175
Đo hoạt độ Amylase
176
Định lượng axit uric
177
Định lượng Barbiturates
178
Định lượng Benzodiazepin
179
Định tính b HCG
180
Định lượng Canxi
181
Định lượng Catecholamin
182
Định lượng Cocain
183
Định lượng Cortisol
184
Định lượng Creatinin
185
Định lượng dưỡng chấp
186
Định tính dưỡng chấp
187
Định lượng Glucose
188
Định tính Marijuana
189
Định lượng MAU
190
Định lượng Mathadon
191
Định lượng NGAL
192
Định lượng opiat
193
Định tính Morphin
194
Định lượng Phospho
195
Định tính phospho hữu cơ
196
Định tính Porphyrin
197
Điện di protein
198
Định lượng Protein
199
Định tính Protein Bence -jones
200
Định tính Rotundin
201
Định lượng THC (Canabionids)
202
Định lượng Ure
203
Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động)
C. DCH NÃO TỦY
204
Định lượng Clo
205
Định lượng Glucose
206
Phản ứng Pandy
207
Định lượng Protein
D. THỦY DCH MẮT
208
Định lượng Albumin
209
Định lượng Globulin
E. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim...)
210
Đo hoạt độ Amylase
211
Định lượng Bilirubin toàn phần
212
Định lượng Cholesterol toàn phần
213
Định lượng Creatinin
214
Định lượng Glucose
215
Đo hoạt độ LDH
216
Định lượng Protein toàn phần
217
Phản ứng Rivalta
218
Định lượng Triglycerid
219
Đo tỷ trọng dịch chọc dò
220
Định lượng Ure
(Tổng số 220 quy trình kỹ thuật)

thuộc tính Quyết định 320/QĐ-BYT

Quyết định 320/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:320/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:23/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi