Quyết định 2593/QĐ-BYT thành lập Bộ phận thường trực Bộ Y tế hỗ trợ chống COVID-19 tại Bắc Ninh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 2593/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Bộ phận).

1. Trưởng Bộ phận: Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Bộ phận:

-  Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch;

-  Bà Lương Thị Mai Anh, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Môi trường y tế; chịu trách nhiệm về công tác cách ly, xử lý môi trường tại khu công nghiệp;

-  Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng, Cục Y tế dự phòng; chịu trách nhiệm về công tác điều tra, giám sát dịch và xử lý môi trường tại cộng đồng;

-  Ông Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; chịu trách nhiệm về công tác điều trị.

3. Các Thành viên:

-   Ông Trần Anh Thành, Trưởng phòng Quản lý sức khoẻ lao động, Cục Quản lý Môi trường y tế;

-   Ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

-  Ông Trịnh Đức Nam, Chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế;

-  Ông Lã Ngọc Quang, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế công cộng;

-  Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường;

-  Ông Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng;

-  Bà Lường Thanh Hảo, Chuyên viên Cục Quản lý Môi trường y tế;

-  Ông Vũ Vi Quốc, Chuyên viên Cục Y tế dự phòng;

-  Ông Phạm Tuấn Dũng, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

-  Ông Lỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Sức khoẻ môi trường và cộng đồng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

-  Ông Đinh Xuân Ngôn, Phó khoa phụ trách Khoa Vệ sinh an toàn lao động, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

-  Ông Mai Tuấn Linh, Khoa Bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

-  Ông Trần Trọng Hiếu, Khoa Tâm sinh lý-Ecgonomi, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

-  Bà Bùi Thị Thu Oanh, Trung tâm đào tạo và quản lý khoa học, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường;

-  Ông Ngô Anh Văn, Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khoẻ và Đời sống;

-  Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thời sự Chính trị, Báo Sức khỏe và Đời sống.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ chung

a) Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; tổ chức cách ly; xử lý môi trường y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận có liên quan.

b) Kiểm tra, giám sát địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

c) Trưởng Bộ phận được quyền tham gia các cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Về hoạt động điều tra, giám sát dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, khoanh vùng ổ dịch, giám sát cách ly, xử lý ổ dịch tại cộng đồng, khu công nghiệp.

b) Về công tác điều trị: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong các lĩnh vực: thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

c) Về tổ chức thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

d) Về ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý số liệu, truy vết, khai báo y tế, giám sát cách ly, quản lý xét nghiệm.

đ) Về hoạt động truyền thông: Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận có liên quan; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Điều 2. Chế độ làm việc

1. Đồng chí Trưởng Bộ phận được dùng quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế để điều động, huy động về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế đế phục vụ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh.

2. Các thành viên Bộ phận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Bộ phận trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Các thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Bộ phận được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Bộ phận; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để bố trí ăn, nghỉ và đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Bộ phận sẽ giải thể sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 2454/QĐ-BYT ngày 18/5/2021, Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Bệnh viện BNĐ TW; Viện SKNN&MT, ĐH YTCC, Báo SK&ĐS;

- BTV tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh;

- BTV tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang (để biết);

- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2593/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!