Quyết định 2388/QĐ-BYT 2023 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

_______

Số : 2388/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế năm 2023

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” giai đoạn II theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 710/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược tại Phiếu trình số 279/QLD-GT ngày 23/5/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế năm 2023”.

Điều 2. Kế hoạch triển khai cuộc vận động của Bộ Y tế năm 2023 là căn cứ để các đơn vị được phân công tại nội dung trọng tâm năm 2023 chủ động triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng (để p/hợp chỉ đạo);

- Lưu: VT, QLD (L.H) (02).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

BỘ Y TẾ

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2388/QĐ-BYT ngày 02/6/2023 của Bộ Y tế)

_________________________

 

Căn cứ Kế hoạch số 710/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023, Quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” giai đoạn II theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam, qua đó, góp phần tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam có chất lượng, giá thành hợp lý tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thuốc sản xuất tại Việt Nam tăng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu điều trị.

- Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cưa người dân Việt Nam, xây dựng văn hoá sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai Cuộc vận động, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai Cuộc vận động; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Cuộc vận động.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để đạt các mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” giai đoạn II ban hành kèm theo Quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM NĂM 2023

STT

Nội dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

1

Công tác tổ chức chỉ đạo

1.1

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” cấp Trung ương (giai đoạn II)

Cục Quản lý Dược

Văn phòng Bộ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam; Tổng Công ty Dược Việt Nam

Quyết định được Lãnh đạo Bộ ký ban hành

Tháng

6/2023

1.2

Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” cấp tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay

Sờ Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Thông tin truyền thông (hoặc các Sở, Ngành có chức năng tương đương); Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khoẻ tỉnh

Ban chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 6/2023

2

Công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động

2.1

Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế tăng cường sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam hưởng ứng Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Cục Quản lý Dược

Văn phòng Bộ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bảo hiểm y tế

Chỉ thị được Bộ trưởng ký ban hành

Tháng 7/2023

2.2

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương; Báo Sức khoẻ và Đời sống

Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Các bài báo

Định kỳ hàng tháng, hàng quý

2.3

Xây dựng, sản xuất các tài liệu truyền thông để giới thiệu, quảng bá về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” để phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số báo Trung ương, địa phương

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; Báo Sức khỏe và Đời sống

Văn phòng Bộ; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế

Tài liệu truyền thông về Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

Năm 2023

2.4

Thiết lập chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương

Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Chuyên mục được thiết lập

Quý III/2023

2.5

Tổ chức phát động các cơ sở y tế công lập, dân lập các tuyến tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Báo Sức khoẻ và Đời sống

Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương

Văn bản, chương trình phát động

Tháng 6/2023

2.6

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại nhóm "Giải pháp đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc", đáp ứng mục tiêu quy định tại Đề án

Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khoẻ tỉnh

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm

Tháng 6/2023

2.7

Tổ chức hội thảo, diễn đàn chuyên đề về "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" gắn liền với việc tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm kinh tế, khoa học kỹ thuật nguyên ngành Y, Dược trong nước và quốc tế liên quan đến thuốc sản xuất trong nước, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao;
Tổ chức hội chợ dược liệu và sàn phẩm y dược cổ truyền toàn quốc gắn với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

Văn phòng Bộ; Báo Sức khoẻ và Đời sống

Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Cơ sở Hạ tầng - Thiết bị y tế; Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Các hoạt động được tổ chức, triển khai

Năm 2023

2.8

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam"

Cục Quản lý Dược

Văn phòng Bộ

Hợp đồng trách nhiệm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Năm 2023

3

Rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

3.1

Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành bảo đảm có nội dung ưu tiên thuốc sản xuất tại Việt Nam:
- Thông tư ban hành các danh mục thuốc phục vụ công tác đấu thầu.

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bảo hiểm y tế; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 6/2023

3.2

Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật luật hiện hành về quy chế kê đơn thuốc tại cơ sở khám, chữa bệnh trong đó có nội dung khuyến khích ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Vụ Pháp chế; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ Bảo hiểm y tế

Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2023

3.3

Chỉ đạo Người đứng đầu cơ sở y tế xây dựng kế hoạch và tiêu chí để chỉ đạo Hội đồng thuốc, điều trị đơn vị hàng năm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu điều trị hiệu quả và mục tiêu của Đề án

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Vụ Bảo hiểm y tế

Báo cáo về tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam

Năm 2023

3.4

Công bố định kỳ dữ liệu về tình hình hết hạn của thuốc bảo hộ để làm cơ sở cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đón đầu sản xuất các thuốc mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng

Cục Quản lý Dược

Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Dữ liệu được công bố

Năm 2023

3.5

Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước nâng cao chất lượng thuốc sản xuất trong nước để tạo niềm tin cho người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam

Cục Quản lý Dược; Cục Quán lý Y, Dược cổ truyền

Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Văn bản chỉ đạo

Năm 2023

4

Tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng

4.1

Tổ chức Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần 2

Văn phòng Bộ;

Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương; Báo Sức khoẻ và Đời sống; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Giải thưởng được tổ chức

Năm 2023

4.2

Xây dựng tiêu chí phân loại/xếp hạng đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có chính sách khen thưởng động viên kịp thời nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

Cục Quản lý Dược

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Tiêu chí được xây dựng để xếp loại doanh nghiệp

Năm 2023

5

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát

5.1

Đưa nội dung “Người Việt Nam ưu liên dùng thuốc Việt Nam” vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đối với các cơ sở y tế trong cả nước và hướng dẫn hệ thống thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Thanh tra Bộ Y tế

Các Vụ, Cục có liên quan trong Bộ Y tế

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Năm 2023

5.2

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm thuốc của các đơn vị trực thuộc từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động

Thanh tra Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch-Tài chính

Hoạt động giám sát
được triển khai thực hiện

Năm 2023

5.3

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược

Thanh tra Bộ Y tế

Kiểm tra công tác cuối năm

Năm 2023

5.4

Xây dựng Kế hoạch hành động đối với từng nhóm nội dung và giải pháp, hướng dẫn triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng/ lần các nội dung liên quan đến Đề án

Các đơn vị đầu mối

 

Kế hoạch được ban hành

Năm 2023

5.5

Triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" thông qua các Chương trình phối hợp hành động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phù hợp

Tổng hội Y học Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Hội Dược học; Hội Dược liệu; Hội người tiêu dùng Việt Nam

Các Vụ, Cục, Đơn vị có liên quan của Bộ Y tế

Hợp đồng trách nhiệm triển khai đề án

Năm 2023

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung trọng tâm năm 2023 tại phần II của kế hoạch này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Dược) trước ngày 05/01/2024.

2. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí báo cáo Bộ Y tế (thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi