Quyết định 1716/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1716/1999/QĐ-BYT
NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN |
"QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
BAN PHÒNG CHỐNG AIDS - NGÀNH Y TẾ CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS Ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Điều trị, Pháp chế Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN PHÒNG CHỐNG AIDS - NGÀNH Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT
ngày 04 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CHƯƠNG I
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN PHÒNG CHỐNG AIDS - SỞ Y TẾ

 

Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập. Các thành viên trong Ban là các cán bộ kiêm nhiệm có các chức danh sau đây:

1. Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế.

Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng.

Phó trưởng ban: Trưởng phòng nghiệp vụ Y hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ - Sở Y tế.

2. Các thành viên:

Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (tại những tỉnh không có bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố),

Giám đốc Trung tâm Da liễu (nếu có), hoặc Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội,

Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình hoặc Giám đốc Bệnh viện Phụ sản (nếu có).

3. Tổ thư ký Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Giúp việc cho Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế là tổ thư ký đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng hoặc Phòng nghiệp vụ Y hoặc Phòng nghiệp vụ - Sở Y tế tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh của từng tỉnh, thành phố. Số lượng cán bộ kiêm nhiệm từ 2 - 5 cán bộ.

4. Các Tiểu ban của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế có các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc sau:

4.1. Tiểu ban Huyết học - Truyền máu do Trưởng khoa HHTM - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố hoặc Trưởng khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương đóng tại tỉnh (đối với một số tỉnh, thành phố không có bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố) làm trưởng Tiểu ban;

4.2. Tiểu ban giám sát do Trưởng khoa dịch tễ - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố phụ trách công tác AIDS làm Trưởng Tiểu ban;

 

4.3. Tiểu ban Điều trị do Trưởng khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố hoặc Trưởng khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương đóng tại tỉnh (đối với một số tỉnh, thành phố không có bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố) làm Trưởng Tiểu ban;

4.4. Tiểu ban Da liễu do Giám đốc Bệnh viện Da liễu hoặc Giám đốc Trung tâm Da liễu tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (ở những tỉnh không có Bệnh viện Da liễu và không có Trung tâm Da liễu) làm Trưởng Tiểu ban;

4.5. Tiểu ban phòng chống lây nhiễm HIV trong hệ thống Sản Nhi do Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình hoặc Giám đốc Bệnh viện phụ sản tỉnh, thành phố làm Trưởng Tiểu ban;

4.6. Tiểu ban thông tin, truyền thông - giáo dục phòng chống HIV/AIDS do Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ Y hoặc Trưởng Phòng nghiệp vụ làm Trưởng Tiểu ban.

 

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA
BAN PHÒNG CHỐNG AIDS - SỞ Y TẾ

 

1. Vị trí, chức năng của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế:

Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế là một Ban kiêm nhiệm, chịu sự quản lý Nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế. Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và phối hợp với các Ban ngành trong Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế:

2.1. Lập kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

 

2.2. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong ngành Y tế của tỉnh, thành phố bao gồm:

Bảo đảm an toàn trong truyền máu và phòng lây nhiễm HIV qua các dịch vụ y tế.

Giám sát, xét nghiệm phát hiện, theo dõi và tổng hợp số liệu người nhiễm HIV/AIDS trong phạm vi của tỉnh, thành phố, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Y tế và Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế.

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, điều trị và tư vấn người nhiễm HIV/AIDS trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ y tế và nhân dân trong tỉnh, thành phố đặc biệt tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết thực hành phòng chống HIV/AIDS.

2.3. Quản lý, điều phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Chương trình phòng chống AIDS bao gồm ngân sách uỷ quyền, trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc điều trị của ngành Y tế theo các quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các Tiểu ban chuyên môn và các Ban phòng chống AIDS Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS.

2.5. Quan hệ với Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố và phối hợp với các Ban, Ngành hữu quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS.

2.6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống HIV/AIDS ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2.7. Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố và Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế.

3. Phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo và thành viên Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

3.1. Nhiệm vụ của Trưởng ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Điều hành toàn bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của ngành Y tế được Giám đốc Sở Y tế và Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế giao.

Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách phòng chống HIV/AIDS hàng năm của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Tổ chức, chỉ đạo, thực hiện và tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố và Ban AIDS - Bộ Y tế.

Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hoạt động của Chương trình phòng chống AIDS Ngành Y tế trong địa bàn tỉnh, thành phố.

Phối hợp với Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS.

Xây dựng, đề xuất với Giám đốc Sở Y tế về các vấn đề liên quan đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS của ngành Y tế.

Điều hành các hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động chương trình hàng năm, hàng quý và bất thường của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

3.2. Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban do Trưởng Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế quyết định.

3.3. Nhiệm vụ của Tổ thư ký Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Là thường trực giúp việc cho Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Tổng hợp kế hoạch phòng chống HIV/AIDS của các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố, xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống AIDS của Ngành Y tế.

Dự thảo, thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo Trưởng Ban và gửi báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban phòng chống AIDS và của Tổ thư ký Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế được trích trong kinh phí uỷ quyền cấp cho hoạt động phòng chống AIDS của Ngành Y tế do Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS chuyển về địa phương và chi tiêu theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của Ngành Y tế.

3.4. Nhiệm vụ của các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế

Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch được phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống HIV/AIDS được Bộ Y tế ban hành.

Tập hợp số liệu, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động, các nội dung chuyên môn về Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

Định kỳ (quý 1 lần) tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn theo chuyên ngành ở cơ sở, đề xuất các biện pháp giải quyết tồn tại, báo cáo Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

Đề xuất, xây dựng các định hướng chuyên môn, kỹ thuật của chuyên ngành theo các định hướng của Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế.

Tham gia các cuộc họp định kỳ, các hội nghị kiểm điểm công tác phòng chống AIDS của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

 

CHƯƠNG III
BAN PHÒNG CHỐNG AIDS TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN,
QUẬN, THỊ Xà, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

(Sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện)

 

Ban phòng chống AIDS - Trung tâm Y tế huyện do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quyết định thành lập.

 

1. Tổ chức Ban phòng chống AIDS - Trung tâm Y tế tuyến huyện

- Trưởng ban: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

- Phó trưởng ban: Đội trưởng đội Y tế dự phòng

- Các thành viên: Gồm các chức danh thuộc Trung tâm Y tế huyện sau đây:

Trưởng khoa xét nghiệm (nếu có)

Trưởng khoa Da liễu (nếu có)

Trưởng khoa Truyền nhiễm (nếu có)

Trưởng khoa Sản (nếu có)

- Thư ký của Ban phòng chống AIDS Trung tâm Y tế huyện là cán bộ kiêm nhiệm của đội Y tế dự phòng hoặc phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, gồm 1 - 3 cán bộ.

 

 

2. Nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Trung tâm Y tế tuyến huyện:

Nhiệm vụ của Ban và của từng thành viên trong Ban phòng chống AIDS Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện như quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế trên địa bàn huyện.

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS - TRẠM Y TẾ Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã)

 

Trưởng trạm Y tế xã chịu trách nhiệm:

Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống HIV/AIDS do Ban phòng chống AIDS Trung tâm y tế huyện giao.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống AIDS cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đảm bảo công tác vô trùng, tiệt trùng phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong các dịch vụ y tế.

Triển khai thực hiện công tác quản lý, chăm sóc và tư vấn người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn xã.

Thu thập số liệu và báo cáo Ban phòng chống AIDS Trung tâm Y tế huyện theo quy định.

CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ BÁO CÁO

 

1. Chế độ sinh hoạt

1.1. Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, dưới sự chủ trì của Trưởng Ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động đã triển khai trong tháng và giải quyết các tồn tại và triển khai các nội dung hoạt động trong tháng tới.

1.2. Ban phòng chống AIDS - Trung tâm y tế huyện tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt theo Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

2. Chế độ báo cáo:

2.1. Báo cáo số liệu người nhiễm HIV/AIDS theo hướng dẫn đã ban hành tại công văn số 4981/YT-DP ngày 27/7/1998 về việc ban hành hướng dẫn giám sát HIV/AIDS.

2.2. Vào ngày 15 hàng tháng, Trạm Y tế xã tổng hợp số liệu, báo cáo về Ban phòng chống AIDS Trung tâm Y tế huyện. Vào ngày 20 hàng tháng, Ban phòng chống AIDS - Trung tâm y tế huyện gửi báo cáo hoạt động về Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế.

 

2.3. Ban phòng chống AIDS - Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hoạt động vào ngày 25 tháng thứ 3 mỗi quý lên Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh, thành phố và Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế.

2.4. Các báo cáo chuyên môn theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế và Ban phòng chống AIDS - Bộ Y tế (các Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật). Các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1716/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1716/1999/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 04/06/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!