Quyết định 1671/QĐ-BYT Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam 2021-2025

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
_______

Số: 1671/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Lao động và Luật Công đoàn;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyn, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Điu 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoạn trong việc tham gia quản nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội;

Theo đnghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2273/QĐ-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Điều 3. Các Ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị y tế và Ban Chấp hành Công đoàn Y tế các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban cán sự Đảng Bộ Y tế;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng và Chủ tịch công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế Bộ/ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1,CĐYT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

BỘ Y TẾ
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025

 (Ban hành kèm theo Quyết định 1671/QĐ- BYT ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam, nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ vì sự phát triển của ngành Y tế.

2. Quy chế là cơ sở pháp lý để chỉ đạo và triển khai công tác phối hợp giữa hoạt động công đoàn và chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế trong toàn Ngành.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện các quy định của các Luật về lao động, về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn, các quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Y tế và của Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Tôn trọng, hợp tác vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) trong ngành Y tế.

 

Chương II. NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC

 

Điều 3. Phối hợp trong công tác soạn thảo, xin ý kiến các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ

1. Bộ Y tế có trách nhiệm lấy ý kiến của Công đoàn Y tế Việt Nam khi chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ ngành Y tế. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian chậm nhất 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Y tế (trừ những trường hợp có yêu cầu khác về thời gian).

2. Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của đội ngũ CCVCNLĐ ngành Y tế, đề xuất với Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh và ban hành văn bản nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ ngành Y tế.

3. Trường hợp ý kiến của Công đoàn Y tế Việt Nam và ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản khác nhau hoặc không thống nhất về cùng một vấn đề, Công đoàn Y tế Việt Nam và đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ về những nội dung còn có ý kiến khác nhau để Bộ Y tế xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 4. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các đơn vị trong ngành Y tế

1. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế xây dựng quy chế dân chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo công đoàn Y tế các cấp chủ động thực hiện vai trò đại diện cho CCVCNLĐ trong việc tham gia xây dựng Quy chế dân chủ và giám sát thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến để CCVCNLĐ trong đơn vị nắm vững các nội dung trong Quy chế dân chủ và các quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, hiểu rõ trách nhiệm của CCVCNLĐ trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam có văn bản hướng dẫn thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị trong ngành Y tế; chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện dân chủ trong ngành Y tế.

4. Định kỳ, đột xuất, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phi hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

Điều 5. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật

1. Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ; kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong ngành Y tế. Thành phần Đoàn kiểm tra có đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm tập hợp các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CCVCNLĐ thông qua bộ câu hỏi đánh giá độc lập sự hài lòng của cán bộ y tế; chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CCVCNLĐ; tham gia với Bộ Y tế xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, các nội dung có liên quan đến giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CCVCNLĐ; tham gia giải quyết tranh chấp lao động theo quy định; nắm bắt tình hình và kịp thời có ý kiến đối với những hành vi bạo hành nhân viên y tế.

3. Khi cần thiết, Công đoàn Y tế Việt Nam chủ động đề xuất với Bộ Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 6. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tư vấn pháp luật.

1. Bộ Y tế có trách nhiệm nghiên cứu, trao đổi, trả lời bằng văn bản về các kiến nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam; cử cán bộ tham gia, phối hợp trong việc trả li, tư vấn pháp luật cho đội ngũ CCVCNLĐ trong khuôn khổ chức năng của tổ chức Công đoàn.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên; chủ động phối hợp, tham gia với chuyên môn cùng cấp thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết triệt đ các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ s, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp; phản ánh kịp thời các kiến nghị của CCVCNLĐ tới Bộ Y tế theo phân cấp quản lý.

3. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn cập nhật các văn bản của Tổng Liên đoàn và Bộ Y tế về giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Điều 7. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động

1. Bộ Y tế chỉ đạo các các đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phát động; tạo điều kiện thuận lợi để CCVCNLĐ tham gia, góp phần nâng cao chất lượng y tế và đào tạo trong các đơn vị.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành Y tế vận động CCVCNLĐ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung thi đua do Bộ Y tế triển khai; tổ chức đánh giá kết quả thi đua đối với lĩnh vực công tác có liên quan đến công tác công đoàn trong các cơ sở y tế; tham gia công tác sơ kết, tổng kết thi đua và giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

3. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với tình hình, điều kiện và nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn; phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách; trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chí thi đua, xét khen thưởng và biểu dương, tôn vinh kịp thời các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khen thưởng.

4. Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong đội ngũ CCVCNLĐ để duy trì, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa các loại bệnh tật; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp ngành; tổ chức gặp mặt, biểu dương CCVCNLĐ theo kế hoạch thống nhất hàng năm.

4. Hàng năm, định kỳ, đột xuất, Bộ Y tế khen thưởng cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động.

Điều 8. Phối hợp trong công tác tuyên truyền

1. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho CCVCNLĐ trong ngành thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nghĩa vụ của người lao động.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo công đoàn Y tế các cấp tổ chc tuyên truyền giáo dục pháp luật, chủ trương đổi mới của Ngành và thực hiện quy chế, quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị y tế; tuyên truyền, vận động CCVCNLĐ tự học, tự nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia công tác xã hội, tương trgiúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn và ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tuyên dương, nêu gương người tốt, việc tốt trong ngành Y tế.

Điều 9. Phối hợp thực hiện công tác chăm lo, hỗ trcơ sy tế.

Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thống nhất trong công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai các hoạt động quyên góp, vận động trong toàn ngành để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các cơ sở y tế vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Công đoàn Y tế Việt Nam xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về chủ trương vận động CCVCNLĐ, các nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động quyên góp hỗ trợ CCVCNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro...; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà công vụ cho cán bộ y tế vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn..

2. Nguồn huy động sẽ tập trung về Quỹ Xã hội từ thiện của Công đoàn Y tế Việt Nam và được sử dụng theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

3. Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo công đoàn cơ sở thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình đời sống CCVCNLĐ ở cơ sở để đề xuất Ban cán sự Đảng Bộ Y tế giải pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Điều 10. Phối hợp nâng cao năng lực nghề nghiệp, văn hóa công s, Quy tắc ứng xử và Giao tiếp ứng xử của CCVCNLĐ ngành Y tế.

1. Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp ban hành một số chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động nâng cao năng lực nghề nghiệp, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử và giao tiếp ứng xử của CCVCNLĐ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, hướng tới môi trường y tế ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, thân thiện.

2. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan quản lý y tế, cơ sở y tế tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để CCVCNLĐ tham gia các hoạt động nâng cao năng lực nghề nghiệp, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử và giao tiếp ứng xử của CCVCNLĐ do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

3. Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành Y tế động viên, tạo các điều kiện và tổ chức các hoạt động hỗ trợ năng lực nghề nghiệp, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử và Giao tiếp ứng xử của CCVCNLĐ trong các cơ sở y tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Hằng năm, định kỳ, đột xuất, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp sơ kết, tổng kết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nâng cao năng lực nghề nghiệp, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử và giao tiếp ứng xử của CCVCNLĐ tại các cơ sở y tế trong toàn ngành.

Điều 11. Phối hợp đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn.

1. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan trong ngành Y tế, các cơ sở y tế quan tâm, bố trí cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn Y tế cùng cấp hoạt động; tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ công đoàn không chuyên trách được tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động do công đoàn cấp trên triệu tập.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí công đoàn, cơ sở vật cht, trang thiết bị phục vụ công tác và kinh phí do chuyên môn htrợ, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành.

3. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ năm của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất tổ chức các hoạt động theo chức năng của tổ chức công đoàn nhm hỗ trợ CCVCNLĐ triển khai hiệu quả nhiệm vụ. Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí để Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức các hoạt động liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, n định; tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hỗ trợ nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng công tác cho CCVCNLĐ trong Ngành.

 

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 12. Phương thức phối hợp

1. Bộ Y tế có trách nhiệm cử đại diện Lãnh đạo Bộ tham gia các kỳ hp của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam; các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị biểu dương, khen thưởng; hội thảo bàn về các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CCVCNLĐ theo đề nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam.

2. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm cử đại diện tham gia các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết do Bộ Y tế tổ chức và đề nghị tham gia các hoạt động liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách của CCVCNLĐ là đoàn viên các đơn vị trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

3. Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thống nhất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở Y tế triển khai thực hiện Quy chế phối hợp theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các bên. Tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp vào thời diêm phù hợp và tổng kết khi kết thúc giai đoạn phối hợp.

4. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết các văn bản liên tịch để triển khai các hoạt động cụ ththeo từng chuyên đề.

Điều 13. Chế độ thông tin

1. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên cho Công đoàn Y tế Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ngành, việc thực hiện chế độ chính sách đối với CCVCNLĐ và cung cấp các nội dung liên quan khác khi Công đoàn Y tế Việt Nam có đề nghị bằng văn bản.

2. Định kmột năm một lần hoặc khi cần thiết, Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Ban Cán sự Đảng, thông tin với Bộ Y tế về kết quả hoạt động công đoàn về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của CCVCNLĐ cùng các kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCNLĐ.

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các cơ quan trong ngành Y tế, các cơ sở y tế và công đoàn cùng cấp có trách nhiệm xây dựng Quy chế phối hợp công tác để tổ chức thực hiện tại đơn vị.

2. Các đơn vị Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của đơn vị để thống nhất các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể với Công đoàn Y tế Việt Nam hàng năm và theo nhiệm kỳ, bố trí nguồn kinh phí thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCNLĐ trong ngành Y tế.

3. Văn phòng Bộ Y tế và Ban Tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Quy chế; kịp thời tập hợp vướng mắc phát sinh để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam có các giải pháp chỉ đạo.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành, được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và thay thế Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2273/QĐ-BYT, ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Hàng năm, trên cơ sQuy chế này, hai bên sẽ thống nhất và ban hành các kế hoạch phối hợp chi tiết (nếu cần).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam để xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

CHỦ TỊCH
CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

Phạm Thanh Bình

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ

Nguyễn Thanh Long

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN;
- Các đơn vị s
nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- CĐNYT các tỉnh, thành phố;
- BCH CĐYTVN;
- CĐCS trực thuộc CĐYTVN;
- Lưu: VT BYT, VPB1, VT CĐYTVN (02).

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1671/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1671/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 25/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!