Quyết định 1278/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
----------

Số: 1278/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế liên quan đến môi trường bao gồm: bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; sức khỏe môi trường; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế và các nhiệm vụ khác liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường trong ngành y tế, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của ngành y tế, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường y tế, chất lượng môi trường y tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; vệ sinh nước sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt, sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế; kiến nghị các biện pháp áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động của ngành y tế theo quy định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động của ngành y tế. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: lập và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hướng dẫn, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường y tế.

5. Tổ chức, đánh giá tác động của các dự án của Bộ Y tế đối với môi trường, cảnh báo môi trường của các hoạt động trong lĩnh vực y tế; quản lý và kiểm soát chất thải y tế; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm môi trường y tế, phục hồi môi trường y tế; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế;

6. Tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, của môi trường và của các chất gây ô nhiễm môi trường, dioxin đối với sức khỏe. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu, đánh giá các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

7. Chủ trì, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường cộng đồng, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn và giám sát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh các công trình vệ sinh hộ gia đình; hướng dẫn và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; kiểm tra, giám sát sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu.

8. Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; tổ chức thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

9. Chủ trì, hướng dẫn việc triển khai, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ về bảo vệ môi trường y tế vào thực tiễn; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học về môi trường trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công đối với y tế tuyến dưới và y tế các Bộ, Ngành; Tham gia xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp hệ thống làm công tác bảo vệ môi trường trong ngành y tế; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho cán bộ, viên chức của các đơn vị trong ngành y tế và các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích đối với các đơn vị trong ngành y tế; tham gia phối hợp với Thanh tra Bộ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công.

12. Tổ chức thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường y tế và thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

13. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường thuộc ngành y tế theo phân công của Bộ trưởng.

14. Quản lý và phân bổ các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và nguồn tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường; quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong Cục; quản lý tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và các phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức của Cục gồm:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

c) Phòng Môi trường cơ sở y tế;

d) Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng;

đ) Phòng Sức khỏe môi trường lao động và tai nạn thương tích;

e) Phòng Quản lý hóa chất – Đánh giá tác động môi trường y tế;

h) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Trung tâm Thông tin môi trường y tế.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Quản lý môi trường y tế hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng trong Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Lãnh đạo Văn phòng Cục và Lãnh đạo các phòng thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Các chức danh Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Văn phòng Cục và các phòng thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Quản lý môi trường y tế được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chính hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng.

5. Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý môi trường y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Trang TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

thuộc tính Quyết định 1278/QĐ-BYT

Quyết định 1278/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1278/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:20/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1278/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF HEALTH
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 1278/QD-BYT
Hanoi April 20, 2010
 
DECISION
STIPULATING FUNCTIONS, TASKS, POWER AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE HEALTH ENVIRONMENT MANAGEMENT AGENCY OF THE MINISTRY OF HEALTH
THE MINISTER OF HEALTH
 
Pursuant to Decree 178/2007/ND dated 03 December 2007 of the Government stipulating functions, tasks, powers and the organization structure at Ministry and Ministerial level;
Pursuant to Decree 188/2007/ND-CP dated 27 December 2007 of the Government stipulating the functions, tasks, power and organization structure of the Ministry of Health;
Pursuant to Decree 22/2010/ND-CP dated 09 March 2010 of the Government o­n the amendment, complementation of Decree 188/20107/ND-CP dated 27 December 2007 of the Government stipulating the functions, tasks, power and the organization structure of the Ministry of Health;
Pursuant to Decree 81/2007/ND-CP dated 23 May 2007 of the Government stipulating the organization of the specialized service o­n environment protection at State services and establishments o­n environment protection;
On proposal of the Director, Department of Personnel & Organization, Ministry of Health,
DECIDES:
Article 1. Position, functions
The Health Environment Management Agency (HEMA), an organization belonging to the Ministry of Health, is commissioned to advise to the Minister of Health, to implement functions of the Ministry related to health environment, including: protection of environment of medical establishments, protection of environment in burial activities, environmental health; hygiene and occupational health, occupational diseases prevention and accident & injury prevention, control of health impact due to climate change; management of chemicals, disinfectants, insecticide products for domestic and medical use and other tasks related to health environment according to Law.
The Health Environment Management Agency is a legal body, has its own seal, account, and office in Hanoi.
Article 2. Functions and power
1. To preside over in setting up strategy, scheme, and plan for environment protection in the health sector, integrating the environment protection into the strategy, scheme, and action plan of the health sector to submit to authorized level for assessment, approval and to organize the implementation after they are approved.
2. To draft legal documents o­n environment protection activities for medical establishments. Prepare and submit to upper level for the promulgation of national technical standards o­n environmental health, quality of health environment and environment protection in burial activities; hygiene of drinking and domestic water, environmental health, hygiene and occupational health, occupational disease prevention and accident & injury prevention, control of health impact due to climate change; management of chemicals, disinfectants, insecticide products for domestic and medical use; recommend to apply effective measures of environment standards in the health sector according to laws;
3. To communicate, inform and educate international & national laws o­n and regulations related to environment protection in health activities. Organize, guide and implement legal documents o­n environment protection under the management of the Ministry of Health.
4. To steer, give guidance and organize the implementation of tasks o­n: development and assessment of evaluation reports o­n environment strategy; organize the implementation of health environment observation and monitoring,
5. To organize, evaluate the impact of Ministry of Health’s projects o­n environment, warnings o­n environment activities in the field of health; prevent and response to environmental incidents; overcome pollution of health environment, restore the health environment; propose solutions for conservation and sustainable development in the field of health.
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1278/QD-BYT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi