Quyết định 1257/QĐ-TTg 2019 cấp thuốc sát khuẩn cho Bộ Y tế và tỉnh Thanh Hóa, Kiên Giang

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 1257/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp hoá chất sát khuẩn y tế từ nguồn dự trữ quốc gia
cho B
Y tế và các tỉnh: Thanh Hóa, Kiên Giang để phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ

-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10792/BTC-TCDT ngày 16 tháng 9 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine B và 15 triệu viên Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế và các tỉnh: Thanh Hóa và Kiên Giang để phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ cụ thể:

- Bộ Y tế : 05 tấn Chloramine B và 05 triệu viên Aquatabs 67mg.

- Tỉnh Thanh Hóa: 05 tấn Chloramine B và 05 triệu viên Aquatabs 67mg.

- Tỉnh Kiên Giang: 05 tấn Chloramine B và 05 triệu viên Aquatabs 67mg.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Kiên Giang tiếp nhận và sử dụng số hoá chất sát khuẩn nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

                                                                    

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực