Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thống kê y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 07/CT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ
 
Trong những năm qua, công tác thống kê y tế đã đạt được những thành tích đáng kể. Hệ thống văn bản pháp quy về thống kê y tế từng bước hoàn thiện. Mạng lưới thống kê y tế được xây dựng rộng khắp từ trung ương đến tuyến cơ sở. Số liệu thống kê y tế đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách ngành y tế.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao về thông tin phục vụ quản lý, công tác thống kê y tế còn nhiều khó khăn, bất cập. Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế chưa được cập nhật và chuẩn hóa. Hệ thống sổ sách và biểu mẫu báo cáo quá nhiều, đang là gánh nặng cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến xã. Công tác tổng hợp, xử lý, lưu trữ và chuyển tải số liệu thống kê còn hạn chế ở tất cả các tuyến. Chất lượng số liệu thống kê y tế còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc thu thập, chia sẻ thông tin chưa chặt chẽ.
Nguyên nhân của tình hình trên là do chưa có sự quan tâm chỉ đạo và chưa có đầu tư thỏa đáng cho công tác thống kê y tế. Nhân lực làm công tác thông tin thống kê y tế không ổn định, yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác thống kê y tế còn chưa tương xứng với nhu cầu hiện nay. Chưa có sự điều phối, hợp tác tích cực trong công tác thống kê y tế.
Để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê y tế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:
1. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (gọi chung là các đơn vị):
a) Quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác thống kê y tế thuộc lĩnh vực được giao phù hợp với các quy định của Luật Thống kê số 04/2003/QH11 và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
b) Rà soát danh mục chỉ số thống kê, hệ thống sổ sách ghi chép và các biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực được giao quản lý để giảm bớt các chỉ số, sổ sách và biểu mẫu trùng chéo hoặc không cần thiết, giảm gánh nặng về ghi chép và báo cáo thống kê cho y tế các tuyến, đặc biệt là đối với các dự án, chương trình y tế quốc gia và ở tuyến y tế cơ sở:
c) Tuyệt đối tuân thủ quy định về việc ban hành sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế các tuyến. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý thống nhất các chỉ số thống kê y tế và hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thông kê trong toàn ngành y tế. Các đơn vị phải lấy ý kiến bằng văn bản của Vụ Kế hoạch - Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chỉ số thống kê, sổ sách ghi chép, biểu mẫu báo cáo hoặc tổ chức các cuộc điều tra cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê y tế phục vụ quản lý, điều hành đối với các lĩnh vực thuộc ngành y tế;
d) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê y tế theo quy định, đảm bảo báo cáo đúng thời gian, đầy đủ số liệu với độ chính xác cao; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê y tế thuộc thẩm quyền được giao nhằm bảo đảm tính chính xác và nâng cao chất lượng của số liệu thống kê y tế;
e) Củng cố và nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác thống kê; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê y tế;
f) Chủ động bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác thống kê y tế, trong đó tập trung vào nhân lực thống kê y tế, nâng cấp trang thiết bị, triển khai phần mềm ứng dụng trong công tác thống kê y tế và tập huấn nghiệp vụ thống kê y tế.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
a) Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị và các địa phương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này.
b) Xây dựng Đề án tăng cường công tác thống kê y tế giai đoạn 2014-2020 trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt;
c) Tổ chức rà soát, cập nhật các chỉ tiêu thống kê y tế, hệ thống sổ sách ghi chép và các biểu mẫu báo cáo thống kê y tế các tuyến để đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản lý, đồng thời tránh trùng chéo, giảm nhẹ gánh nặng thống kê cho y tế các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở;
d) Tăng cường việc tổng hợp, phân tích và phổ biến kịp thời thông tin thống kê y tế có chất lượng, phục vụ công tác quản lý của ngành;
3. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê y tế các tuyến.
4. Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê y tế.
5. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thông tin thống kê y tế.
6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về thống kê y tế phù hợp với quy định của Luật thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê;
b) Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê y tế theo quy định, đảm bảo báo cáo đúng thời gian, đầy đủ số liệu với độ chính xác cao; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê y tế thuộc thẩm quyền được giao nhằm bảo đảm tính chính xác và nâng cao chất lượng của số liệu thống kê y tế;
c) Tích cực huy động nguồn lực, chủ động bố trí kinh phí cho công tác thống kê y tế; tuyển dụng cán bộ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê thực hiện công tác thống kê báo cáo đồng thời bảo đảm tính ổn định của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin thống kê, chỉ thuyên chuyển cán bộ làm công tác thống kê sang công tác khác khi thật cần thiết và đã đào tạo, hướng dẫn được cán bộ khác thay thế.
Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, TC DS-KHHGĐ (để th/h);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để th/h);
- Y tế các Bộ, ngành (để th/h);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

thuộc tính Chỉ thị 07/CT-BYT

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thống kê y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:21/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi