Nghị quyết 95/NQ-CP phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
________

Số: 95/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 1576/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020, Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020, văn bản số 3004/UBND-NC ngày 19 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã xác định tại hồ sơ Tờ trình số 1576/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 kèm theo Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020, văn bản số 3004/UBND-NC ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND tỉnh Ngh An;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH;

- Lưu: VT, NC (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực