Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04 mẫu giấy tờ nhập, xuất cảnh người nước ngoài

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”. 
2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:
a) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a).”.
b) Bổ sung khoản 19 và 20 vào sau khoản 18 như sau:
“19. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19).
20. Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)”.
3. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:
“3a. Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).
3b. Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).
3c. Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).”.
4. Bổ sung khoản 2a, 2b vào sau khoản 2 và khoản 14, 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:
“2a. Thị thực điện tử (NC2a).
2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b).
14. Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17).
15. Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18).”.
5. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau:
“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”.
6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;

- Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

Mẫu số (Form) NA1a

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA

ngày 10 tháng 6 năm 2020


 

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE ELECTRONIC VISA APPLICATION FORM

 

1- Họ tên (chữ in hoa):................................................................................................................. Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                          
3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................   Sex               Male       Female                                  Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ..............................................5- Quốc tịch hiện nay:..................................

     Nationality at birth                                         Current nationality

6- Tôn giáo: .......................................................7- Nghề nghiệp: .............................................

     Religion                                                                    Occupation

8- Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

     Permanent residential address

     ...........................................................................Số điện thoại và Email:................................

                                                                                    Telephone/Email

9- Hộ chiếu số: ..........................loại (3): ............... có giá trị đến ngày:........./........./...........

Passport number                      Type                      Expiry date (Day, Month, Year)

10- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../......./.......; tạm trú ở Việt Nam .......ngày

        Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

11- Mục đích nhập cảnh: ............................................................................................................

Purpose of entry

12- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………....

Intended temporary residential address in Viet Nam

13- Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị (nếu có):

       Applicant organisation in Vietnam (if any)

Cơ quan, tổ chức: ..................................................................................................................

Name of applicant organisation

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Address

Số điện thoại và Email:.......................................................................................................

Telephone/Email

14- Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):

Under 14 years old accompanying child(ren) includedin your passport (if any)

 

 

 

Số TT

No

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Nội dung đề nghị:

      Requested information

- Cấp thị thực điện tử từ ngày …..../…..../..….....đến ngày…....../…..../..…....

           Grant evisa valid  from (Day, Month, Year)            to (Day, Month, Year)                

- Nhập cảnh qua cửa khẩu……………..và xuất cảnh qua cửa khẩu……………

  Allowed to entry through…..….… checkpoint and exit through ……………....chekpoint

16- Ghi chú:

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

Done at                     date (Day, Month, Year)

 

 

Mẫu (Form) NA19

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA

ngày 10 tháng 6 năm 2020
 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

 

Số:         /

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           …… ngày…… tháng…… năm ……

V/v đề nghị cấp tài khoản điện tử

 

 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

 

Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….Fax: ………………..E-mail: ……………..

Đề nghị được cấp tài khoản điện tử để ………….(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:...  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

  1. Tên cơ quan, tổ chức;
  2. Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử.

Mẫu (Form) NA20

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA

ngày 10 tháng 6 năm 2020
 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

 

Số:         /

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           …… ngày…… tháng…… năm ……

V/v đề nghị hủy tài khoản điện tử

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

 

Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….Fax: ………………..E-mail: ……………..

Ngày.....tháng…..năm….., Công ty được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản ……...(2) để truy cập vào Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam, nay Công ty đề nghị quý Cục hủy tài khoản trên, lý do……………….(3)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:...  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

  1. Tên cơ quan, tổ chức;
  2. Ghi chính xác tên tài khoản được cấp;
  3. Ghi rõ lý do hủy tài khoản điện tử.

Mẫu (Form) NB8

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA
 

BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

       Số:         /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           ……,ngày…… tháng…… năm ……

V/v cấp tài khoản điện tử

 

 

 

Kính gửi:....................................(1)

 

Theo đề nghị của (1)... tại văn bản số: ... ngày... tháng... năm... về việc cấp tài khoản điện tử để........(2).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo:

Kể từ ngày... tháng... năm..., ....(1).... được phép truy cập vào Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam để .............(2) bằng tài khoản điện tử..................(3).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

 

 CỤC TRƯỞNG

 

                                                       

 

 

 

Ghi chú:

- (1) Tên cơ quan, tổ chức;

- (2) Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử;

- (3) Tên tài khoản điện tử.

Mẫu (Form) NB9

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA
 

BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

 

       Số:         /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           ……,ngày      tháng    năm ……

V/v từ chối đề nghị cấp tài khoản điện tử

 

 

 

Kính gửi:....................................(1)

 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 16b của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo:

Từ chối đề nghị cấp tài khoản điện tử truy cập vào Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam để ........................(2) của........... (1) tại văn bản số: .....  ngày ...tháng...năm ....

Lý do từ chối:.................................................................................................

........................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

 

 CỤC TRƯỞNG

 

                                                       

                  

 

 

Ghi chú:

- (1) Tên cơ quan, tổ chức;

- (2) Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử.

Mẫu (Form) NB10

Kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA
 

BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

     Số:         /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           ……,ngày…... tháng…... năm ..

V/v hủy tài khoản điện tử

 

 

 

Kính gửi:....................................(1)

 

Căn cứ khoản 7 Điều 16b của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo:

Hủy tài khoản điện tử truy cập vào Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam của .....(1) ....

Lý do hủy tài khoản điện tử: .........................................................................

........................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

 

 CỤC TRƯỞNG

 

                                                       

                  

           

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức bị hủy tài khoản điện tử.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 57/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 57/2020/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN

_____________

Số: 57/2020/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6  năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA

ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ

liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú

của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”

2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:

“1a. Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a).”.

b) Bổ sung khoản 19 và 20 vào sau khoản 18 như sau:

“19. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19).

20. Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)”.

3. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:

3a. Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).

3b. Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).

3c. Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).”.

4. Bổ sung khoản 2a, 2b vào sau khoản 2 và khoản 14, 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:

“2a. Thị thực điện tử (NC2a).

2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b).

14. Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17).

15. Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18).”.

5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”.

6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;

- Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 57/2020/TT-BCA

 

Hanoi, June 10, 2020

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Public Security’s Circular No. 04/2015/TT-BCA of January 5, 2015, providing document forms for entry, exit and residence of foreigners in Vietnam[1]

 

Pursuant to the June 16, 2014 Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam, and the November 25, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2018/ND-CP of August 6, 2018, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;

At the proposal of the Director of the Vietnam Immigration Department;

The Minister of Public Security promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Public Security’s Circular No. 04/2015/TT-BCA of January 5, 2015, providing document forms for entry, exit and residence of foreigners in Vietnam.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Ministry of Public Security’s Circular No. 04/2015/TT-BCA of January 5, 2015, providing document forms for entry, exit and residence of foreigners in Vietnam

1. To amend and supplement Clause 1 of Article 1 as follows:

“1. This Circular provides, and guides the use and management of, document forms for entry, exit and residence of foreigners in Vietnam in accordance with the Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam.”

2. To add the following clauses to Article 2:

a/ To add Clause 1a after Clause 1 as follows:

“1a/ Vietnamese e-visa application form (Form NA1a).”.

b/ To add Clauses 19 and 20 after Clause 18 as follows:

“19. Written request for grant of e-account (Form NA19).

20. Written request for cancelation of e-account (Form NA20)”.

Click download to see the full text

[1] Công Báo Nos 707-708 (22/7/2020)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!