Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 253/QĐ-UBDT

Quyết định 253/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:253/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Y Thông
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg về Di cư hợp pháp

Ngày 30/6/2020, Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 253/QĐ-UBDT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Dân tộc quy định là nghiên cứu, xây dựng đề án chính sách về vấn đề di cư và việc tạo sinh kế cho các đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm với mỗi dân tộc và địa phương; lồng ghép tuyên truyền, vận động và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu thỏa thuận GCN, các vấn đề di cư hợp tác quôc tế liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận tiếp cận đúng về di cư hợp pháp.

Đồng thời, kết hợp lồng ghép việc phổ biến Thỏa thuận GCM với các chương trình, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề di cư quốc tế cho cán bộ Ủy ban Dân tộc, các Ban Dân tộc và người dân tộc thiểu số, thu hút tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 253/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 253/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông quan Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) và Thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn (GCR) của Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Bộ Ngoại giao (để p/h);
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

__________

 

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) và Thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn (GCR) của Liên hợp quốc.

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (sau đây gọi là Thỏa thuận GCM) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

b) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân vùng DTTS và miền núi nhằm tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người DTTS, tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận.

c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2. Yêu cầu:

a) Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận GCM cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

b) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận GCN cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đầy đủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nghiên cứu, xây dựng đề án chính sách về vấn đề di cư và việc tạo sinh kế cho đồng bào các DTTS phù hợp với đặc điểm của mỗi dân tộc và địa phương.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Chính sách Dân tộc

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan

- Thời gian: Hàng năm từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

2. Lồng ghép tuyên truyền, vận động và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu Thỏa thuận GCN và các vấn đề di cư quốc tế liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi và có hình thức phù hợp với đồng bào vùng DTTS và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận tiếp cận đúng về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Pháp chế, Vụ Tuyên truyền.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

3. Kết hợp lồng ghép việc phổ biến Thỏa thuận GCM với các chương trình, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề di cư quốc tế cho cán bộ Ủy ban Dân tộc, các Ban Dân tộc và người DTTS.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Tuyên truyền, Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

4. Thu hút, tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai thỏa thuận GCM.

- Nội dung: Đưa các nội dung của Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi vào các đề xuất phối hợp song phương và đa phương do Ủy ban Dân tộc quản lý; vận động và thu hút các nguồn lực quốc tế để triển khai Thỏa thuận GCM tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Vụ, đơn vị liên quan

- Thời gian: hàng năm từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, đơn vị trong Ủy ban được phân công tại Mục II của Quyết định này chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch lồng ghép thực hiện các hoạt động được giao vào kế hoạch công tác chung của Vụ, định kỳ báo cáo trước ngày 01 tháng 11 hàng năm qua Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp.

2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định tại điểm i, khoản 1 mục III của Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

3. Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí để các Vụ, đơn vị liên quan chủ động triển khai hoạt động theo phân công tại Mục II., định kỳ báo cáo về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp./.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 06/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

Thông tư 06/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

Ngoại giao, Xuất nhập cảnh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi