Quyết định 684/QĐ-BXD 2022 Quy trình giải quyết TTHC do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cliên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bãi bỏ Mục A.1. Các thủ tục được giao cho Cục Kinh tế xây dựng giải quyết Tại “Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BXD ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.
Điều 4. Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (
để b/c);
- Các 
đ/c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Trung tâm Thông tin (
để thực hiện);
- Website BXD (
để đăng ti);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
Lưu: VT, VP (KSTT)Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Minh

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CỤC KINH TẾ XÂY DNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh tổng mức đu tư xây dựng công trình đi với các dự án, công trình có yêu cu thđịnh đc lập tnmức đầu tư xây dng công trình

TT

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

Bộ phận một cửa (BPMC)

Xem xéttiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: bàn giao cho Văn phòng Cục để chuyển đến Cục trưng

0,5 ngày

Chuyển ngay hồ sơ trong ngày làm việc

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân cônđơn vị thụ lý hồ sơ

0,5 ngày

Chuyển ngay hồ sơ trong ngày làm việc

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/chuyên viênĐơn vị thụ lý hồ sơ (Văn phòng Cục, PhònĐịnh mức và đơn giáPhòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựngTrung tâm tư vấn kinh tế xây dựng)

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo b sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại qua BPMC;

- Trườnhợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với nhữnnội dung ly ý kiến;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CPdự thảo văn bản thônbáo trả hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại qua BPMC.

05 ngày

Đối với dự án nhóm A

03 ngày

Đối với dự án nhóm B

02 ngày

Đối với dự án nhóm C

 

 

 

- Thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng theo Điều 7 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định chi tiết tại điểm a khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng dược sửa đổibổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Thẩm định điều chnh tổnmức đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 9 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định chi tiết tại khon 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

23 ngày

Đối với dự án nhóm A

16 ngày

Đối với dự án nhóm B

08 ngày

Đối với dự án nhóm C

4

Phê duyệt của Lãnh đạo Cục

Cục trưởng

- Xem xét và ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/văn bản thông báo trả hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ/không đủ điều kiện giải quyết hoặc ký văn bản thônbáo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ và chuyển đến bước 7

01 ngày

Đối với dự án nhóm Adự án nhóm B và dự án nhóm C

(Trường hợp có văn bn thônbáo bổ sunhồ sơhoàn thiện hồ sơthời gian thực hiện TTHC được tính lại từ đu sau khi nhận đủ hồ sơ)

5

Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xétcho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo văn bản thông báo ý kiến thẩm định

03 ngày

Đối với dự án nhóm A

02 ngày

Đối với dự án nhóm B

01 ngày

Đối với dự án nhóm C

6

Tiếp thu, giải trình, ký thông báo kết quả thẩm định

Cục trưởng

- Giải trình, tiếp thu ý kiến, báo cáo Thứ trưng theo bước 5.

- Ký văn bản thông báo kết quả thẩm định sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

01 ngày

Đối với dự án nhóm Adự án nhóm B và dự án nhóm C

7

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn phòng Cục

Đóndấu và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/văn bản thông báo trả hồ sơ/văn bản thông báo tạm dừng thẩm định hoặc văn bản thông báo ý kiến thẩm định về BPMC

01 ngày

Đối với dự án nhóm Adự án nhóm B và dự án nhóm C

 

Tổng cộng:

35 ngày đối với dự án nhóm A (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

25 ngày đối với dự án nhóm B (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

15 ngày đối với dự án nhóm (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

II. Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thm định độc lập dự toán xây dựng công trình

TT

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ 

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

Bộ phận một cửa (BPMC)

Xem xéttiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: bàn giao cho Văn phòng Cục để chuyển đến Cục trưởng

0,5 ngày

Chuyển ngay hồ sơ trong ngày làm việc

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công đơn vị thụ lý hồ sơ

0,5 ngày

Chuyển ngay hồ sơ trong ngày làm việc

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/chuyên viênĐơn vị thụ lý hồ sơ (Văn phòng Cục, PhònĐịnh mức và đơn giáPhòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Trung tâm tư vn kinh tế xây dựng)

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thônbáo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại qua BPMC;

- Trường hợp cần ly ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thi yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đi với những nội dung lấy ý kiến;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CPdự tho văn bản thônbáo trả hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại qua BPMC.

05 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệt

04 ngày

Đối với công trình cấp II, cấp III

03 ngày

Đối với công trình còn lại

 

 

 

- Thẩm định dự toán xây dựng công trình theo Điều 13 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định chi tiết tại điểm d khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng được bổ suntại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 15 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

25 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệt

18 ngày

Đối với công trình cấp II, cấp III

12 ngày

Đối với công trình còn lại

4

Phê duyệt của Lãnh đạo Cục

Cục trưởng

- Xem xét và ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện h sơ/văbản thông báo trả hồ sơ trontrườnhợp hồ sơ chưa đủ/không đủ điều kiện giải quyết hoặc ký văn bn thông báo tạm dừnthẩm định trontrường hợp người đề nghị thẩm định khônthực hiện việc bổ sung hồ sơ và chuyển đến bước 7

03 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệt

03 ngày

Đối với công trình cấp II, cấp III

01 ngày

Đối với công trình còn lại

(Trườnhợp có văn bn thông báo bổ sunhồ sơhoàn thiện hồ sơthời gian thực hiện TTHC được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ)

5

Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ

Thứ trưng phụ trách theo dõichỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dundự thảo văn bản thông báo ý kiến thẩm định

03 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệt

02 ngày

Đối với công trình cấp II, cấp III

01 ngày

Đối với công trình còn lại

6

Tiếp thugiải trình, ký thông báo kết qu thm định

Cục trưởng

- Giải trình, tiếp thu ý kiến, báo cáo Thứ trưởng theo bước 5.

- Ký văn bản thônbáo kết quả thẩm định sau khi có ý kiến của Thứ trưng về các nội duntiếp thugiải trình (nếu có)

01 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệtcông trình cấp II, cấp III và các công trình còn lại

7

Phát hành và chuyển kết quả gii quyết về BPMC

Văn phòng Cục

Đóndấu và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản thônbáo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/văn bản thông báo trả hồ sơ/văn bn thông báo tạm dừng thẩm định hoặc văn bản thông báo ý kiến thẩm định về BPMC

02 ngày

Đối với công trình cấp Icấp đặc biệt

01 ngày

Đối với công trình cấp II, cấp III

01 ngày

Đối với công trình còn lại

 

Tổng cộng:

40 ngày đối với công trình cấp Iđặc biệt (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đ, hợp lệ)

30 ngày đối với công trình cp II, III (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đ, hợp lệ)

20 ngày đối với công trình còn lại (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đ, hợp lệ)

MẪU SỐ 021/PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưng Bộ Xây dựng)

BỘ XÂY DỰNG
 CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………/TB-HDHS

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……

 

 

 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

 

Cục Kinh tế xây dựng đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân/tổ chức: ……………………………..

Do ông/bà: …………………………. đại diện cho (tổ chức) ……………………………… nộp

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại ………………………………… Email: ……………………………………………

Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể gồm những nội dung sau:

……………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ của (cá nhân/tổ chức) sẽ được tiếp tục giải quyết theo quy định khi Bộ phận một ca tiếp nhận đầy đủ các nội dung yêu cầu bổ sung hồ sơ theo Thông báo này./.

 

Nơi nhận:
- Như thông báo;
- Lưu Cục KTXD, BPMC
.

CỤC TRƯỞNG
Đàm Đức Biên


 

__________________

(1) Phụ lục của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

PHỤ LỤC 2:

MÔ HÌNH “CASE” VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH/THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH/THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưng Bộ Xây dng)

 

1. Lưu đồ quy trình thực hiện

 

1. Diễn giải quy trình

1. Các tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ thẩm định/thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư độc lập, thẩm định/thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình độc lập bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng;

2. Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng thực hiện tiếp nhận Hồ sơ do các tổ chức, cá nhân chuyển đến, làm thủ tục tiếp nhận và chuyển về Cục Kinh tế xây dựng thực hiện thẩm định theo quy định của pháp luật;

3. Văn phòng Cục Kinh tế tiếp nhận Hồ sơ từ Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, làm thủ tục tiếp nhận và chuyển đến Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng thực hiện phân giao thẩm định;

4. Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng thực hiện phân giao Hồ sơ đến các Phó Cục trưởng và các phòng chuyên môn của Cục để thực hiện thẩm định; Phó Cục trưởng được giao phụ trách chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ được giao thẩm định để thẩm định theo quy định;

Các phòng chuyên môn của Cục tiếp nhận Hồ sơ và Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định (quy định tại Mục 1, Điều 15 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) và rà soát, kim tra tổng thể hồ sơ trình thẩm định (Hồ sơ trình thẩm định tổnmức đầu tư thực hiện hiện theo Điều 14 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ; Hồ sơ trình thẩm định dự toán thực hiện theo Điều 37 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

Sau khi kiểm tra nếu hồ sơ trình thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định thì đề nghị cơ quan trình thẩm định bổ sung, làm rõ các nội dung có liên quan (nếu cần thiết) hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối thẩm định kèm theo hồ sơ trình thẩm định thông qua BPMC, trong đó nêu rõ lý do từ chối thẩm định.

5. Trong quá trình thẩm định, cán bộ được giao thẩm định xin ý kiến chỉ đạo, báo cáo kết quả với Phó Cục trưởng phụ trách và trưởng đơn vị. Sau khi thống nhất báo cáo kết quả thẩm định và được xác nhận của Phó Cục trưởng, trưởng các đơn vị thì cán bộ trình Cục trưởng kết quả thẩm định.

6. Cục trưởng xem xét kết quả thẩm định:

Trường hợp đồng ý với báo cáo kết quả thẩm định thì Cục trưởng ký trình hoặc ủy quyền cho Phó Cục trưởng ký trình Lãnh đạo Bộ. Trường hợp không thống nhất với một số nội dung trong báo cáo kết quả thẩm định, Cục trưởng yêu cầu các Phó Cục trưởng, phòng chuyên môn, cán bộ được giao thực hiện thẩm định lại theo đúng quy định.

7. Lãnh đạo Bộ xem xét kết quả thẩm định, trường hợp đồng ý với báo cáo kết quả thẩm định thì Lãnh đạo Bộ ủy quyền ký báo cáo kết quả thẩm định cho Cục theo Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng.

8. Trường hợp không thống nhất với một số nội dung trong báo cáo kết quả thẩm định, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Cục thẩm định lại theo quy định.

9. Sau khi kết quả thẩm định được Lãnh đạo Cục ký ủy quyền thì cán bộ được giao nhận kết quả thẩm định từ Cục trưởng.

10. Chuyển kết quả thẩm định về Văn phòng Cục để thực hiện đóng dấu phát hành, lưu trữ văn bản theo quy định.

11. Văn phòng Cục chuyển kết quả thẩm định về Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng;

12. Bộ phận một ca của Bộ Xây dựng thực hiện tiếp nhận kết quả và trả hồ sơ (kết quả thẩm định) cho Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thẩm định.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi