Quyết định 594/QĐ-BXD tái cấu trúc quy trình thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B XÂY DỰNG

________

Số: 594/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

             QUYẾT ĐỊNH

Về việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

_____________

B TRƯỞNG B XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

- Website BXD (để đăng tải);

- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Quang Hùng

PHỤ LỤC. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I
(kèm theo Quyết định số: 594/QĐ-BXD ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 

TT

Trình tự

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Ghi chú

I

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

I.1

Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi chưa có kết quả sát hạch

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

Bộ phận một cửa (BPMC)

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC)

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức (CCVC) giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, Iập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

03 ngày

 

4

Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

05 ngày

 

5

Thông báo danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự sát hạch

Phó Cục trưởng phụ trách

Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và danh sách cá nhân chưa đủ điều kiện qua hộp thư diện tử của cá nhân và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục tại địa             chỉ:

cucquanlyhdxd.gov.vn

01 ngày

Thời gian tổ chức sát hạch không quá 07 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá của Hội đồng trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh,...

6

Tổ chức sát hạch

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổ chức sát hạch cho các cá nhân đủ điều kiện

05 ngày

 

7

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

02 ngày

 

8

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

02 ngày

 

9

Xem xét dự tho kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

10

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Ký thông báo kết quả giải quyết

03 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

11

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

02 ngày

 

12

Đăng tải thông tin

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

01 ngày

 

13

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0.5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 17,5 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch)

I.2

Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi đã có kết quả sát hạch

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

- Trường hợp nộp sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

03 ngày

 

4

Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

03 ngày

 

5

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

03 ngày

 

6

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

01 ngày

 

7

Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

8

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Ký thông báo kết quả giải quyết

02 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

9

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

01 ngày

 

10

Đăng tải thông tin

Lãnh đạo/CCVC

Trung tâm CCRC

Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

01 ngày

 

11

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 16,5 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

I.3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do mất, hư hỏng, hết thời hạn hiệu lực

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

Nhận bàn giao, cập nhật sổ theo dõi hồ sơ đến của Cục

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

02 ngày

 

4

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

01 ngày

 

5

Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

6

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Ký thông báo kết quả giải quyết

01 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

7

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

8

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 07 ngày (thời hạn theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

I.4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do lỗi ghi sai của cơ quan cấp chứng chỉ

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ

Cục trưởng

Phân công CCVC giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

0,5 ngày

 

4

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/ Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

01 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

5

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

6

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

 

Tổng cộng: 3,5 ngày (thời hạn theo quy định là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

nhayCác quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I tại Quyết định 594/QĐ-BXD được thay thế bởi Mục 3 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 835/QĐ-BXD theo quy định tại Điều 2.nhay

thuộc tính Quyết định 594/QĐ-BXD

Quyết định 594/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:594/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:13/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy trình giải quyết TTHC cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

Ngày 13/5/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 594/QĐ-BXD về việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I.

Cụ thể, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I lần đầu, nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi chưa có kết quả sát hạch gồm các bước sau:

Thứ nhất, Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua viên chức đầu mối của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng trong thời gian 0,5 ngày. Tiếp theo, Cục trưởng sẽ phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trong thời gian 0,5 ngày.

Thứ hai, lãnh đạo/công chức, viên chức Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về Bộ phận một cửa để gửi cho cá nhân trong thời gian 03 ngày.

Thứ ba, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện trong thời gian 05 ngày…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 594/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi