Quyết định 1294/QĐ-BXD 2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 1294/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Các đơn vị chịu trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch. Văn phòng Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Kiểm soát và cải cách quy định thủ tục hành chính

 

 

1

Tham gia ý kiến về quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL.

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do đơn vị chủ trì soạn thảo gửi.

2

Công bố, công khai TTHC

2.1

Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định công bố TTHC được Bộ trưởng ký ban hành.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

Văn phòng Bộ

20 ngày trước ngày VBQPPL có hiệu lực hoặc 03 ngày kể từ ngày VBQPPL được thông qua/ký ban hành (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ngày ký ban hành).

2.2

Công khai TTHC đã được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

TTHC được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ký ban hành).

2.3

Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC)

Quyết định công bố TTHC được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày

2.4

Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa.

- Quyết định công bố danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Niêm yết công khai nội dung TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL cỏ quy định TTHC

- Ngày quyết định công bố TTHC có hiệu lực.

3

Rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Các TTHC được chuẩn hóa theo văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Bộ

Các đơn vị chủ trì xây dựng Quyết định công bố TTHC

Thường xuyên

4

Hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023

5

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2023).

5.1

Hoàn thành việc thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung, thay thế) được ban hành

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023

5.2

Đề xuất, thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2023.

- Phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.

Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

- Quý III/2023 (đối với Phương án cắt giảm, đơn giản hóa).

- Quý IV/2023 (đối với dự thào văn bản QPPL thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa).

6

Hoàn thành việc thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 30/8/2022

6.1

Đề nghị và phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được ban hành

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Quý I/2023

6.2

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24, Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được ban hành

Tháng 01/2023

6.3

Sửa đổi, bổ sung điểm điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 13, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 36, điểm a và b khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được ban hành

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023

6.4

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 12 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 61, điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Nhà ở; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; khoản 21 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung được ban hành

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Năm 2023

6.5

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2010/NĐ-CP được ban hành

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Quý I/2023

6.6

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2010/NĐ-CP được ban hành

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ)

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Quý I/2023

7

Triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

 

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Theo từng nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 926/QĐ-BXD

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Theo tiến độ tại Quyết định số 926/QĐ-BXD

II

Kiểm soát và cải cách việc thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp

1

Tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Theo từng nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 707/QĐ-BXD và Quyết định số 06/QĐ-BXD

Các đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng Bộ (Bộ phận một cửa)

 

Theo tiến độ tại Quyết định số 707/QĐ-BXD và Quyết định số 06/QĐ-BXD.

2

Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trên toàn quốc.

 

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng Bộ

Quý II/2023

3

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Bộ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Thường xuyên hàng tháng

4

Định kỳ hàng tháng công khai danh sách đơn vị, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lên Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng. Thời điểm chốt số liệu được tính đến hết ngày 14 hàng tháng.

 

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Ngày 20 hàng tháng

5

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

5.1

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Danh mục TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Trung tâm Thông tin

- Các Cục: GĐ, HĐXD, QLN, KTXD, HTKT, CPN.

- Các Vụ: QHKT, KHCN.

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên khi phát sinh TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

5.2

Rà soát, chuẩn hóa danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng

Quyết định công bố danh mục DVC trực tuyến được Bộ ban hành

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng Bộ

Quý I/2023

5.3

Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai việc tích hợp hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với hệ thống dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử các địa phương.

Các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thuận lợi

Trung tâm Thông tin

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Bộ

Thường xuyên

5.4

Triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ thu phạt trực tuyến được thực hiện

Trung tâm Thông tin

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

Quý I/2023

5.5

Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

Các sản phẩm báo viết, báo hình, phát thanh; chương trình tập huấn, hướng dẫn sử dụng

Trung tâm Thông tin

- Các Cục: GĐ, HĐXD, QLN, KTXD, HTKT, CPN.

- Các Vụ: QHKT, KHCN.

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên

III

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

1

Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Báo cáo

Văn phòng Bộ

- Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Trung tâm Thông tin

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP

2

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ

Phản ánh, kiến nghị

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị; Văn phòng Bộ

Thường xuyên

3

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

4

Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC

Phản ánh kiến nghị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

IV

Thực hiện các nhiệm vụ khác

1

Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Kết luận kiểm tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra

2

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Hội nghị, tài liệu tập huấn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Khi có quy định mới liên quan

3

Tuyên truyền về công tác kiểm soát, cải cách TTHC

Các sản phẩm báo hình, báo viết, báo nói trên các phương tiện truyền thông

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

 

4

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Hàng quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

 

 

thuộc tính Quyết định 1294/QĐ-BXD

Quyết định 1294/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1294/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:19/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 1294/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau: tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;…

Đồng thời, kiểm soát và cải cách việc thực thi TTHC phục vụ người dân, daonh nghiệp như sau: đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hóa danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống giải quyết TTHC…

Ngoài ra, cần thực hiện các nhiệm vụ khác như là tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tuyên truyền về công tác kiểm soát, cải cách TTHC…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1294/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi