Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------
Số: 113/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
----------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
năm 2014 của Bộ Xây dựng
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/ 4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng”.
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.
Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                    

Nơi nhận:
 - Như điều 3;                                                                                     
 - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
 - Lưu: VT, PC.                                                                            
    
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Cao Lại Quang

 


KẾ HOẠCH
 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-BXD
ngày 24 / 01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 

 
STT
 
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
 
I. TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN
 
 
 Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP
Từ 01/01đến 31/12/2014
Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản
Vụ Pháp chế
 
II. KIỂM TRA VĂN BẢN DO CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN GỬI ĐẾN BỘ XÂY DỰNG
 
 
Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP
Từ 01/01đến 31/12/2014
Đơn vị chuyên môn theo dõi lĩnh vực.
Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan. 
 
III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
 
 
1
 
Tỉnh Đắc Nông
Tháng 6/2014
Vụ Pháp chế
Bộ Xây dựng
    HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đắc Nông và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
   
2
 
Tỉnh Bình Phước
Tháng 6/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
3
 
Tỉnh KonTum
Tháng 6/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh KonTum và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
4
 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 7/2014
 HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
5
 
Tỉnh Kiên Giang
Tháng 7/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
6
 
Tỉnh Đồng Tháp
Tháng 7/2014
    HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
7
 
Tỉnh Cao Bằng
Tháng 10/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
8
 
Tỉnh Bắc Kạn
Tháng 10/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
9
 
Tỉnh Yên Bái
Tháng 10/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
 
10
 
Tỉnh Tuyên Quang
Tháng 10/2014
   HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

 
 

thuộc tính Quyết định 113/QĐ-BXD

Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:113/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:24/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 113/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi