Nghị quyết 110/NQ-CP 2018 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 110/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

-----------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Hoạt động đầu tư xây dựng đóng góp rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân và chịu sự Điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật, với nhiều nhóm thủ tục khác nhau thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều bộ, ngành và địa phương. Trong thời gian qua, hệ thng pháp luật về đầu tư xây dựng ngày càng được hoàn thiện, công tác quản lý đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả đầu tư, xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được nâng cao hơn. Tuy nhiên, số lượng thủ tục đầu tư xây dựng còn nhiều, phức tạp, thời gian thực hiện còn dài; một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chng chéo, chưa thng nht. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, kịp thời.

Nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vưng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

I. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH, THÁO GỠ KỊP THỜI CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Các bộ, ngành trung ương:

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị định, thông tư trong phạm vi được phân công để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật, giữa nghị định với luật, giữa thông tư với nghị định trong các khâu: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng bảo đảm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ kịp thời các bất cập, vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng, nhất là trong thủ tục hành chính, Điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đề xuất tiến độ, nội dung sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đăng ký vào chương trình xây dựng pháp luật hàng năm.

- Bộ Tư pháp tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành để báo cáo Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. Trong quá trình thẩm định chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, cần tập trung thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

2. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành một số công việc sau:

a) Bộ Xây dựng:

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và Quy hoạch đô thị để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo Điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

- Khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2018.

- Triển khai đồng bộ, kịp thời Đề án đổi mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng và Đề án đổi mới hệ thống định mức và giá xây dựng đã được phê duyệt để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, tính chủ động trong lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; bảo đảm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật đầu tư công, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp theo hướng: sửa đổi quy định về phạm vi Điều chỉnh; nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư; đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư; ngành nghề ưu đãi đầu tư; ngành nghề kinh doanh có Điều kiện; thẩm quyền, thủ tục đầu tư; tiêu chí xác định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh... bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo hướng: sửa đổi quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; sửa đổi nội dung quy định thực hiện đấu thầu tư vấn; mở rộng phạm vi chỉ định thầu đối với tư vấn lập quy hoạch xây dựng; sửa đổi nội dung về tiêu chuẩn xác định giá gói thầu, các nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng trong hoạt động đấu thầu xây dựng... nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục bất cập trong thực tiễn.

- Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

c) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước; đề xuất phương án tháo gỡ các vướng mc trong quá trình thực hiện các văn bản này; báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung quy định về mức lãi suất vốn vay tại Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư; mở rộng các hình thức bảo đảm thực hiện dự án; đơn giản hóa Điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng: thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; trong giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư chỉ yêu cầu đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai dự án đầu tư...; báo cáo Chính phủ trong quý II năm 2019.

II. TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, THỐNG NHẤT, KỊP THỜI TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong quá trình chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án luật cần chủ động làm việc với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác có liên quan đbảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, loại bỏ mâu thuẫn, chồng chéo, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực chất, liên tục với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật cũng như soạn thảo, thẩm tra, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và xem xét, thông qua để bảo đảm sự thống nhất ngay từ đầu đối với các nội dung của dự thảo luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án luật.

2. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, kết nối chia sẻ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, kết nối điện, nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường. Đồng thời, phổ biến sâu rộng tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

b) Tăng cường công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp nhận, trả lời kiến nghị, đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, trả lời vướng mắc, khó khăn, kiến nghị theo hướng trả lời đúng trọng tâm, đúng nội dung kiến nghị và đưa ra phương án giải quyết hợp lý, kịp thời. Các văn bản trả lời vướng mắc, kiến nghị phải được gửi đến cá nhân, tổ chức có kiến nghị; đồng thời, gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, đăng tải trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc, kiến nghị trong đầu tư, xây dựng; phối hợp tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

- Văn phòng Chính phủ kịp thời tổng hợp, gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị; đăng tải các nội dung trả lời vướng mắc, kiến nghị ngay sau khi nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để áp dụng, khắc phục tình trạng nộp hồ sơ trực tiếp gây tốn kém chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

III. CỦNG CỐ BỘ MÁY, TỔ CHỨC, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát bộ máy, biên chế cơ quan chuyên môn về đầu tư xây dựng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trách nhiệm của của bộ, ngành và địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; phát huy dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng.

- Xây dựng, công khai các quy trình, quy chế giải quyết công việc nội bộ. Đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức chuyên môn thực hiện một số nhóm nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, công trình đầu tư xây dựng. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái đạo đức, gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

IV. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KIỂM TRA, THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

- Đổi mới phương pháp, tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải kịp thời các quy định pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng.

- Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai các quy định về đầu tư xây dựng; công khai hóa danh sách các bộ, ngành và địa phương gây cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện giải ngân theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu tư xây dựng, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nht là đi với mt số vviệc dư luận quan tâm và bức xúc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Th trưng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết qutriển khai Nghị quyết; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương khi có yêu cầu./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, CN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 110/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/08/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

Resolution No. 110/NQ-CP dated August 25, 2018 of the Government on a number of key solutions to mechanism and policy problems in construction investment activities

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

At the proposal of the Minister of Construction,

Resolves:

Construction investment activities have been a very important contribution to socio-economic development; it affects directly on businesses and people. Construction investment activities lie under the adjustment of many legal regulations with many different groups of procedures under the responsibility of many ministries, branches and localities. In the past time, the legal system of construction investment has been perfected; the management of construction investment has many positive changes; the effect of investment, construction, and quality of construction works has been improved. However, a number of investment procedures for construction was still complicated and took long time to operate; provision in some legal documents was still inconsistent and overlapping. There also was a loose and unpunctual coordination between branches and levels in organizing the implementation of the law on construction investment.

To remove difficulties and problems related to mechanisms and policies on construction investment; improve the business investment environment; create favorable conditions for people and enterprises, and raise the efficiency and effectiveness of state management of construction investment, the Government requests the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Presidents of the People's Committees of the provinces and central-affiliated cities, the Heads of the agencies and organizations to raise the leader responsibility and direct the implementation of following solutions:

I. COMPLETE A SYNCHRONOUS LEGAL SYSTEMS, REFORM ADMINISTRATIVE PROCEDURES, SIMPLIFY CONDITIONS FOR BUSINESS INVESTMENT, AND RESOLVE CHALLENGES AND DIFFICULTIES IN CONSTRUCTION INVESTMENT ACTIVITIES

1. Ministries and central agencies shall:

 

- Revise and propose amendments, supplements as well as promulgate laws, decrees, and circulars within assigned scope to ensure the synchronicity among laws, between decrees and laws, circular and decrees in: project preparation and implementation, finish the construction and put project’s works into operation and use, ensure efficiency of state management, resolve difficulties in construction investment activities, especially in administration procedures and criteria of business investment.

Offer the schedule and content and amendments of laws, decrees prescribed by Law on Promulgation of law and register the annual legislative program.

- The Ministry of Justice shall collect offers of ministries and branches to report to the Government of annual legislative program. On the assessment progress of policies, draft of legal documents on construction investment must focus on constitutionality, legality and unification of the content.

2. Immediate tasks:

a) The Ministry of Construction shall:

- Study and promulgate the Law on amending and supplementing:  Law on Construction, Housing, Real Estate Business and Urban Planning in order to ensure the unity of the legal system, simplify administrative procedures and business investment criteria and create favorable conditions for people and enterprises, and submit it to the National Assembly at the 7 session.

- Promptly formulate the Decree on amend and supplement on Decree No. 32/2015/ND-CP on management of construction investment expenses, Decree No. 37/2015/ND-CP detailing on construction contracts then submitted to the Government in November 2018.

- Synchronously and promptly implement the Scheme on renewal of the system of standards and technical regulations on construction and the Scheme on renewal of the approved norm system and construction price as a basis for management of construction investment, avoid losses and waste.

b) The Ministry of Planning and Invesrtment shall:

- Take charge and cooperate with related ministries and branches to complete the bill of Law on Public Investment with orientations of simplify administrative procedures; enhance decentralization and take initiative in making, appraising and assigning medium and long-term public investment plans; ensure to remove difficulties, obstacles and inadequacies in the implementation of Law on Public Investment, and submit to the National Assembly at the 6th session.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!