Quyết định 571/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 571/QĐ-BGDĐT

Quyết định 571/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:571/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:27/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 571/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PC (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 571/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành giáo dục;

b) Kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật trong toàn ngành, đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và các văn bản có liên quan;

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính;

d) Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị có liên quan.

II. NHIỆM VỤ

1. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý; thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp: thực hiện thường xuyên;

b) Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: thực hiện thường xuyên;

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp: thực hiện thường xuyên;

đ) Xây dựng các báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất, chuyên đề và định kỳ hàng năm theo quy định.

2. Các hoạt động quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tiếp tục phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức: Thực hiện lồng ghép vào các lớp tập huấn chuyên môn, phát hành bản tin pháp luật hằng tháng;

b) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung: thực hiện thường xuyên;

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: hoàn thành trong tháng 11/2017;

d) Xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: thực hiện theo quy định hiện hành;

đ) Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính do các bộ, ngành gửi lấy ý kiến: thực hiện thường xuyên;

e) Các công việc khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy định tại khoản 1 mục II và các nhiệm vụ tại điểm a,b,d,đ,e khoản 2 mục II của Kế hoạch này.

2. Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại điểm c khoản 2 mục II của Kế hoạch này.

3. Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan lập dự toán triển khai Kế hoạch theo quy định gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí trong nguồn chi thường xuyên 2017.

4. Các Vụ, Cục, Văn phòng và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tại khoản 1 Mục II của Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo năm 2017 gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2017 để tổng hợp.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi