Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LỊCH

__________

Số: 03/2021/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ
Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình
giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

______________

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.

Điều 1. Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
1. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan như sau:
“Điều 6a. Thời hạn giám định
1. Thời hạn giám định tối đa là 03 tháng tính theo quy định tại khoản 1 Điều 26a Luật Giám định tư pháp được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
2. Thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định với tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám định nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.
4. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở để cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.”
2. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật như sau:
“Điều 6a. Thời hạn giám định
1. Thời hạn giám định đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự.
2. Thời hạn giám định đối với trường hợp không thuộc khoản 1 Điều này tối đa là 02 tháng tính theo quy định tại khoản 1 Điều 26a Luật Giám định tư pháp được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
3. Thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định với tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám định nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.
5. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở để cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.”
3. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa như sau:
“Điều 6a. Thời hạn giám định
1. Thời hạn giám định tối đa là 02 tháng tính theo quy định tại khoản 1 Điều 26a Luật Giám định tư pháp được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
2. Thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định với tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám định nhưng không được vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.
4. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở để cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ;

Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chính phủ;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ủban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;

 - Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở VHTTTTDL;

Công báo; cổng TTĐT Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;

Lưu: VT, PC. TL 300.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/2021/TT-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 03/2021/TT-BVHTTDL

 

Hanoi, June 1, 2021

 

CIRCULAR

Adding a number of articles to the Circulars providing the process of judicial assessment in the field of culture[1]

 

Pursuant to the 2012 Law on Judicial Assessment and the 2020 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Judicial Assessment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP of July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the proposal of the Department of Legal Affairs,

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular adding a number of articles to the Circulars providing the process of judicial assessment in the field of culture.

 

Article 1. To add a number of articles to the Circulars providing the process of judicial assessment in the field of culture

1. To add Article 6a below Article 6 of the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 02/2019/TT-BVHTTDL of July 5, 2019, providing the process of judicial assessment of copyright and related rights, as follows:

“Article 6a. Assessment time limit

1. The assessment time limit is 3 months as specified in Clause 1, Article 26a of the Law on Judicial Assessment which was added under Clause 16, Article 1 of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Judicial Assessment.

 2. The assessment time limit may be prolonged under decisions of assessment-soliciting bodies for up to half of the assessment time limit specified in Clause 1 of this Article.

3. Assessment solicitors may, before soliciting the assessment, agree on the assessment time limit with to-be-solicited organizations or individuals, which, however, must not exceed the time limit specified in Clause 1 or 2 of this Article

4. In case a new issue arises or there is a ground to believe that the assessment cannot be completed within the law-specified time limit, individuals or organizations carrying out the assessment shall promptly notify such in writing to assessment solicitors, clearly stating reasons and projected time of assessment completion and making of assessment conclusions.”

2. To add Article 6a below Article 6 of the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 03/2019/TT-BVHTTDL of July 5, 2019, providing the process of judicial assessment of relics and antiques, as follows:

“Article 6a. Assessment time limit 

1. For cases in which assessment is compulsory, the assessment time limit must comply with Article 206 of the Criminal Procedure Code.

2. For cases other than those specified in Clause 1 of this Article, the assessment time limit is 2 months as specified in Clause 1, Article 26a of the Law on Judicial Assessment which was added under Clause 16, Article 1 of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Judicial Assessment.

3. The assessment time limit may be prolonged under decisions of assessment-soliciting bodies for up to half of the assessment time limit specified in Clause 2 of this Article.

4. Assessment solicitors may, before soliciting the assessment, agree on the assessment time limit with to-be-solicited organizations or individuals, which, however must not exceed the time limit specified in Clause 2 or 3 of this Article.

5. In case a new issue arises or there is a ground to believe that the assessment cannot be completed within the law-specified time limit, individuals or organizations carrying out the assessment shall promptly notify such in writing to assessment solicitors, clearly stating reasons, and projected time of assessment completion and making of assessment conclusions.”

3. To add Article 6a below Article 6 of the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 08/2019/TT-BVHTTDL of September 3, 2019, providing the process of judicial assessment of cultural products, as follows:

“Article 6a. Assessment time limit

1. The assessment time limit is 2 months as specified in Clause 1, Article 26a of the Law on Judicial Assessment which was added under Clause 16, Article 1 of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Judicial Assessment.

 2. The assessment time limit may be prolonged under decisions of assessment-soliciting bodies for up to half of the assessment time limit specified in Clause 1 of this Article.

3. Assessment solicitors may, before soliciting the assessment, agree on the assessment time limit with to-be-solicited organizations or individuals, which, however, must not exceed the time limit specified in Clause 1 or 2 of this Article.

4. In case a new issue arises or there is a ground to believe that the assessment cannot be completed within the law-specified time limit, individuals or organizations carrying out the assessment shall promptly notify such in writing to assessment solicitors, clearly stating reasons, and projected time of assessment completion and making of assessment conclusions.”

Article 2. Organization of implementation

1. The Department of Legal Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies and units in, guiding and inspecting the implementation of this Circular.

2. Provincial-level Departments of Culture, Sports and Tourism or provincial-level Departments of Culture and Sports shall organize the implementation of, and urge related agencies, organizations and individuals to implement, this Circular.

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on August 1, 2021.

2. Agencies, units and individuals shall promptly report problems arising in the course of implementation of this Circular to the Ministry of Culture, Sports and Tourism (via the Department of Legal Affairs) for study and revision as appropriate.-

Minister of Culture, Sports and Tourism
NGUYEN VAN HUNG

Click download to see the full text

[1] Công Báo Nos 643-644 (22/6/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!