(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

Trong tuần này từ 11/07/2015 - 19/07/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  cskh@luatvietnam.vn

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 5486/VPCP-KTTH) - Ngày 15/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5486/VPCP-KTTH về việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

* (SMS: 1036/QD-TTg) - Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1036/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần.

* (SMS: 9286/BTC-TCDN) - Ngày 09/07/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9286/BTC-TCDN về việc báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước năm 2014.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6391/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6391/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 5456/VPCP-KTTH) - Ngày 15/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5456/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với cổ vật nhập khẩu.

* (SMS: 6356/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6356/TCHQ-GSQL về vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 6249/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6249/TCHQ-TXNK về lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy.

* (SMS: 6248/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6248/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế.

* (SMS: 2725/TCT-CS) - Ngày 06/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2725/TCT-CS về lệ phí trước bạ.

* (SMS: 2715/TCT-KK) - Ngày 06/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2715/TCT-KK về việc khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp.

* (SMS: 2706/TCT-CS) - Ngày 03/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2706/TCT-CS về trình tự, thủ tục miễn thuế môn bài.

* (SMS: 2701/TCT-CS) - Ngày 03/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2701/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 2558/TCT-QLN) - Ngày 25/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2558/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

* (SMS: 2546/TCT-CS) - Ngày 25/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2546/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2751/LDTBXH-LDTL) - Ngày 15/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

* (SMS: 26/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 14/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 2730/LDTBXH-BHXH) - Ngày 14/07/2015, 

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2730/LĐTBXH-BHXH về việc trợ cấp tuất hàng tháng.

 

 


* (SMS: 974/QD-LDTBXH)
 - Ngày 10/07/2015, 

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 974/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 2714/LDTBXH-KHTC) - Ngày 10/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2714/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2016.

* (SMS: 12/2015/L-CTN) - Ngày 09/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 12/2015/L-CTN về việc công bố Luật an toàn, vệ sinh lao động.

* (SMS: 61/2015/ND-CP) - Ngày 09/07/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

* (SMS: 2681/LDTBXH-BHXH) - Ngày 08/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 2670/LDTBXH-KHTC) - Ngày 08/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2670/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch và dự toán đảm bảo từ ngân sách Nhà nước đối với đào tạo cán bộ ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào.

* (SMS: 2717/TCT-TNCN) - Ngày 06/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2717/TCT-TNCN về việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

* (SMS: 887/QD-TLD) - Ngày 02/07/2015, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 887/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

* (SMS: 84/2015/QH13) - Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, số 84/2015/QH13.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 27/2015/QD-TTg) - Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

* (SMS: 9348/BTC-QLCS) - Ngày 10/07/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9348/BTC-QLCS về việc kiểm tra kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2550/TCT-CS) - Ngày 25/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2550/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 2541/TCT-CS) - Ngày 25/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2541/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 23/2015/TT-BCT) - Ngày 13/07/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2015/TT-BCT về việc Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao.

* (SMS: 220/TB-VPCP) - Ngày 10/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 220/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7.

* (SMS: 4692/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 10/07/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4692/BKHĐT-GSTĐĐT về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 13/2015/L-CTN) - Ngày 09/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 13/2015/L-CTN về việc công bố Luật Ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 83/2015/QH13) - Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Ngân sách Nhà nước, số 83/2015/QH13.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 09/2015/L-CTN) - Ngày 08/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 09/2015/L-CTN về việc công bố Luật Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 81/2015/QH13) - Ngày 24/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Kiểm toán Nhà nước, số 81/2015/QH13.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 18/CT-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

* (SMS: 1985/QD-TCHQ) - Ngày 14/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1985/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1984/QD-TCHQ) - Ngày 14/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1983/QD-TCHQ) - Ngày 14/07/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1983/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 6376/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6376/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container.

* (SMS: 5357/VPCP-KTTH) - Ngày 10/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5357/VPCP-KTTH về khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

* (SMS: 6330/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6330/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 6307/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6307/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O. 

* (SMS: 1903/QD-TCHQ) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1903/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 1899/QD-TCHQ) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1899/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

* (SMS: 6292/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6292/TCHQ-GSQL về việc khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

* (SMS: 6251/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6251/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

* (SMS: 6207/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6207/TCHQ-TXNK về việc phân loại hệ thống đóng mở cửa tự động.

* (SMS: 6001/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6001/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dầu hóa dẻo PW32 dùng để sản xuất tấm lót bằng cao su.

* (SMS: 6000/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6000/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - CF-300A-10 Chế phẩm dung dịch mạ chứa niken sunphat 45%.

* (SMS: 5999/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5999/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - CF-300M 10 chế phẩm dung dịch mạ chứa natrihiphotphit 10%.

* (SMS: 5998/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5998/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - CF 300 Activator Chế phẩm dung dịch mạ chứa axit sitric 3%.

* (SMS: 5997/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5997/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Caroat Chế phẩm dung dịch mạ chứa postassium feroxo monosulfate 100%.

* (SMS: 5996/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5996/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm dung dịch mạ chứa axit malic <>

* (SMS: 5995/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5995/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vật liệu chống thấm cho bê tông S-1300 Pene Krete.

* (SMS: 5994/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5994/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất kết dính - CFB Bond Super 3000.

* (SMS: 5993/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5993/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cuộn bảo ôn (dùng để cách nhiệt) - CFB.

* (SMS: 5992/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5992/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhôm hợp kim dạng tấm chống trượt chưa gia công bề mặt, mới 100%, kích thước từ 3,98mm x 1200mm x 2400mm.

* (SMS: 5991/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5991/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Polyme acrylic dạng nguyên sinh - RESIN LR-2680K (190kg/thùng).

* (SMS: 5990/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5990/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tinh bột biến tính - MIRA MIST SE STARCH - Nguyên liệu sản xuất thực phẩm.

* (SMS: 5989/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5989/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo 5531 #& Chất cứng keo 5531.

* (SMS: 5988/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5988/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo 1354 #& Keo Synteko 1354.

* (SMS: 5987/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5987/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất màu phân tán trong môi trường không chứa nước dùng sản xuất sơn CK-F-P797060.

* (SMS: 5986/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5986/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất màu phân tán trong môi trường không chứa nước dùng sản xuất sơn CK-F-P79321.

* (SMS: 5985/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5985/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm: Artemac.

* (SMS: 5984/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5984/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Calcium Salt of Long Chain Fatty Acid (Dầu cọ chứa chất khoáng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, nhãn hiệu Nutracor, loại 25kg/bao, 780 bao, 19.5 tấn, xuất xứ Malaysia, mới 100%).

* (SMS: 5983/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5983/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa tổng hợp Polyelefin GA-1950, dạng hạt nguyên sinh.

* (SMS: 5982/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5982/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dạng nguyên sinh Polyurethane CL-2005 Hardener for coating.

* (SMS: 5981/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5981/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sạn chịu lửa DIDURIT B73-5V.

* (SMS: 5980/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5980/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sạn chịu lửa DIDURIT B83-5V.

* (SMS: 5979/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5979/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Bột MYVATEX (Myvatex Powder) - V-MIC-3(41000040) Myvatex hàng mới 100%.

* (SMS: 5978/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5978/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Hương Vani - V-MIC-9(41000096) Vanilla Flavor - Hàng mới 100%.

* (SMS: 5977/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5977/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Hương vani - V-MIC-10(41000099) Vanilla Flavor - Hàng mới 100%.

* (SMS: 5976/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5976/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Hỗn hợp bột chồng mốc - V-MIC-19(41000136) Potassium Sorbate - Hàng mới 100%.

* (SMS: 5975/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5975/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Màu caramel - Caramel color - Hàng mới 100%.

* (SMS: 5974/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5974/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh, kẹo: Đường Glucose dạng bột với hàm lượng Glucose ~ 99.71%.

* (SMS: 5973/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5973/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Rượu vang đỏ (chưa lọc) - nguyên liệu chưa đóng chai, có nồng độ cồn theo thể tích 14.5% (SHIRAZ-SA).

* (SMS: 5972/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5972/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Monocalcium Phosphate Feed Grade phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 5971/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5971/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây cáp kết nối loại 3 lõi, được quấn ngoài bằng nhôm lá mỏng và các sợi đồng mạ thiếc đan vào nhau, đường kính 2.0mm, điện áp 30V, chưa có lớp cách điện Plasstic ở ngoài (UL21445 2.0) Cable.

* (SMS: 5970/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5970/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Snack mì baby star spicy chicken - (50gr x 20 gói x 2 hộp x 1case).

* (SMS: 5969/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5969/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Snack mì baby star chicken 50gr - (50gr x 20 gói x 2 hộp x 1 case).

* (SMS: 5968/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5968/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Snack mì baby star wide noodle chicken - (37gr x 24 gói x 2 hộp x 1case).

* (SMS: 5967/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5967/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Snack mì baby star chicken - (23gr x 5 gói nhỏ x 15 dây x 1case).

* (SMS: 5966/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5966/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Baypren 320-1 (Chloroprene rubber) Nguyên liệu sản xuất keo.

* (SMS: 5965/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5965/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp SBR 1723.

* (SMS: 5964/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5964/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp SBR (NIPOL) - 1502.

* (SMS: 5963/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5963/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su styren - butadien (SBR) - Loại khác - dạng nguyên sinh có nhiều công dụng (Cao su tổng hợp) - SYNTHETIC RUBBER NIPOL 1502.

* (SMS: 5962/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5962/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su styren butadiene KUMHO HSR KHS 68, dạng hạt, hàng mới 100%.

* (SMS: 5961/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5961/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - K120 #& Cao su styren-butadien SBR 1502F.

* (SMS: 5960/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5960/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su styren-butadien - ZEON SBR 1502 (Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất giày dép, mới 100%).

* (SMS: 5959/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5959/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - SYNTHETIC RUBBER SBR 1712 (Cao su tổng hợp SBR 1712).

* (SMS: 5958/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5958/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thanh nhôm hợp kim định hình chưa gia công đục lỗ xẻ rãnh (dạng hình gỗ màu vân gỗ).

* (SMS: 5957/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5957/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Polymer acrylic-RESIN LH-629A (190kg/thùng).

* (SMS: 5956/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5956/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất thanh nhựa: Hợp chất ổn định nhựa.

* (SMS: 5955/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5955/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất thanh nhựa: Hạt nhựa chưa hóa dẻo.

* (SMS: 5954/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5954/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất phụ trợ cho ngành công nghiệp dệt-Snotex KF-96.

* (SMS: 5953/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5953/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất phụ trợ cho ngành công nghiệp dệt-Softener NCS-4000.

* (SMS: 5952/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5952/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - PHENIX1300 (Hợp chất kết dính nhựa Alkalin Phenolic dùng trong công nghệ đúc khuôn cát).

* (SMS: 5951/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5951/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tinh bột biến tính HL-503, dùng trong sản xuất keo dán.

* (SMS: 5950/TB-TCHQ) - Ngày 01/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5950/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Glue for Labeling Machine.

* (SMS: 5674/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5674/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Than củi làm từ gỗ keo rừng trồng, dài từ 5cm-35cm.

* (SMS: 5652/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5652/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất WACHEM 940 chất chống ăn mòn cho nước làm mát, UN2331, nhãn hiệu VS Chem, hàng mới 100%.

* (SMS: 5651/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5651/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm sạch, dùng để lau sạch mực trên bề mặt sản phẩm bằng kính dạng lỏng.

* (SMS: 5650/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5650/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm tách khuôn có chứa dầu silicon dạng lỏng (Mould release agent ML5415W(MC5008W)).

* (SMS: 5649/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5649/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm tách khuôn có chứa dầu silicon dạng lỏng ML-8295 (Tire capsule partition ML1107 (ML8295)).

* (SMS: 5648/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5648/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dạng bột (Pigment Multipe Color - Green 0225C).

* (SMS: 5647/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5647/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dạng bột (Pigment Multipe Color - Blue 0225B).

* (SMS: 5646/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5646/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dạng bột (Pigment Multipe Color - Red 0225A).

* (SMS: 5645/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5645/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dạng bột (Pigment Multipe Color - Yellow 0225).  

* (SMS: 5644/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5644/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân sáng huỳnh quang - Fluoresoence.

* (SMS: 5643/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5643/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Zirconium Silicate 4 mic. Tinh quặng Zircon - Dùng làm nguyên liệu sản xuất men cho gốm sứ, hàng mới 100%.

* (SMS: 5642/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5642/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - JM Green 836-L. Chế phẩm thuốc nhuộm ba-zơ.

* (SMS: 5641/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5641/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt - Magnasoft 68.

* (SMS: 5640/TB-TCHQ) - Ngày 22/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5640/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất, được dùng đóng rắn nhựa sơn Epikure 3502 Amine compunds.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 90/CD-BCD389) - Ngày 13/07/2015, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Công điện 90/CĐ-BCĐ389 về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

* (SMS: 5450/VPCP-PL) - Ngày 13/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5450/VPCP-PL về báo cáo MEI 2014.

* (SMS: 1035/QD-TTg) - Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

* (SMS: 387/TB-BTC) - Ngày 03/07/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 387/TB-BTC về giá bán buôn tối đa và giá kê khai.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 17/CT-TTg) - Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

* (SMS: 39/2015/TT-BTNMT) - Ngày 09/07/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 39/2015/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh.

* (SMS: 10/2015/L-CTN) - Ngày 08/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 10/2015/L-CTN về việc công bố Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

* (SMS: 38/2015/TT-BTNMT) - Ngày 30/06/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

* (SMS: 35/2015/TT-BTNMT) - Ngày 30/06/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

* (SMS: 82/2015/QH13) - Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, số 82/2015/QH13.

* (SMS: 29/2015/TT-BTNMT) - Ngày 29/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 28/2015/TT-BTNMT) - Ngày 29/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi

* (SMS: 25/2015/TT-BTNMT) - Ngày 28/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông từ 25/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 24/2015/TT-BTNMT) - Ngày 28/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 23/2015/TT-BTNMT) - Ngày 28/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định.

GIAO THÔNG

* (SMS: 52/NQ-CP) - Ngày 10/07/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 2491/QD-BGTVT) - Ngày 10/07/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2491/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

* (SMS: 29/2015/TT-BGTVT) - Ngày 06/07/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về việc quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 25/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 13/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

* (SMS: 3403/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 08/07/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3403/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

* (SMS: 493/TB-BGDDT) - Ngày 29/06/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 493/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên".

* (SMS: 91/2015/TTLT-BTC-BGDDT) - Ngày 15/06/2015, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 763/QD-BHXH) - Ngày 10/07/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 763/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN.

* (SMS: 2538/BHXH-CSXH) - Ngày 10/07/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2538/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

* (SMS: 08/2015/L-CTN) - Ngày 06/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 08/2015/L-CTN về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

* (SMS: 1336/QD-BTC) - Ngày 01/07/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 93/2015/QH13) - Ngày 22/06/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 821/QD-TLD) - Ngày 16/06/2015, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 821/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 17/2015/TTLT-BYT-BLDTBXH-BCA) - Ngày 09/07/2015, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA về việc Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1078/QD-TTg) - Ngày 15/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 226/TB-VPCP) - Ngày 15/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 226/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

* (SMS: 1056/CD-TTg) - Ngày 15/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1056/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015.

* (SMS: 1071/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1071/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu về phòng chống sốt rét tài trợ.

* (SMS: 1030/QD-TTg) - Ngày 08/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1030/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam" do Chính phủ Ốt-xtrây-lia tài trợ.

* (SMS: 2687/LDTBXH-KHTC) - Ngày 08/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2687/LĐTBXH-KHTC về công tác phân bổ kinh phí mộ và nghĩa trang liệt sĩ năm 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 12/CT-BCT) - Ngày 02/07/2015, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 12/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 97/2015/QH13 ngày 26/06/2015 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

* (SMS: 92/2015/QH13) - Ngày 18/06/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 92/2015/QH13 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

HÌNH SỰ

* (SMS: 1076/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

* (SMS: 972/NQ-UBTVQH13) - Ngày 01/07/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1082/QD-TTg) - Ngày 16/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1082/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

* (SMS: 1081/QD-TTg) - Ngày 15/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1081/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

* (SMS: 1075/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1075/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1074/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1074/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1073/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1073/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1072/QD-TTg) - Ngày 14/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1072/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1068/QD-TTg) - Ngày 13/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1068/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1067/QD-TTg) - Ngày 13/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1067/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1375/QD-BTC) - Ngày 13/07/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1375/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.

* (SMS: 87/QD-ƯDCNTT) - Ngày 10/07/2015, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ban hành Quyết định 87/QĐ-ƯDCNTT về việc thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 11/2015/L-CTN) - Ngày 09/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2015/L-CTN về việc công bố Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 380/QD-UBDT) - Ngày 09/07/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 380/QĐ-UBDT về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký xây dựng Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

* (SMS: 06/2015/L-CTN) - Ngày 03/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 06/2015/L-CTN về việc công bố Luật Tổ chức Chính phủ.

* (SMS: 05/2015/L-CTN) - Ngày 03/07/2015, Chủ tịch nước ban hành  Lệnh 05/2015/L-CTN về việc công bố Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

* (SMS: 85/2015/QH13) - Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13.

* (SMS: 02/2015/L-CTN) - Ngày 23/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 02/2015/L-CTN về việc công bố Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* (SMS: 77/2015/QH13) - Ngày 19/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 77/2015/QH13.

* (SMS: 76/2015/QH13) - Ngày 19/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Chính phủ, số 76/2015/QH13.

* (SMS: 75/2015/QH13) - Ngày 09/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 75/2015/QH13.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 5342/VPCP-KTN) - Ngày 10/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5342/VPCP-KTN về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 219/TB-VPCP) - Ngày 09/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 219/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 03/2015/L-CTN) - Ngày 03/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 03/2015/L-CTN về việc công bố Luật Thú y.

* (SMS: 79/2015/QH13) - Ngày 19/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Thú y, số 79/2015/QH13.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 07/2015/L-CTN) - Ngày 06/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2015/L-CTN về việc công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 1261/QD-CTN) - Ngày 30/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1261/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1260/QD-CTN) - Ngày 30/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1260/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1258/QD-CTN) - Ngày 30/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1258/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1257/QD-CTN) - Ngày 30/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1257/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1256/QD-CTN) - Ngày 30/06/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1256/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 80/2015/QH13) - Ngày 22/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, số 80/2015/QH13.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 5425/VPCP-KTTH) - Ngày 14/07/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5425/VPCP-KTTH về việc hướng dẫn thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh.

* (SMS: 31/2015/TT-BCA) - Ngày 06/07/2015, Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2015/TT-BCA về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 04/2015/L-CTN) - Ngày 03/07/2015, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 04/2015/L-CTN về việc công bố Luật Nghĩa vụ quân sự.

* (SMS: 78/2015/QH13) - Ngày 19/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự, số 78/2015/QH13.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 98/2015/TT-BTC) - Ngày 23/06/2015, 

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2015/TT-BTC về việc quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

 

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 3206/QD-UBND) - Ngày 09/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3206/QĐ-UBND về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 149/KH-UBND) - Ngày 09/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 149/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1).

* (SMS: 3135/QD-UBND) - Ngày 07/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3135/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3122/QD-UBND) - Ngày 07/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3122/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tản Viên Sơn, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

* (SMS: 655/UBND-NC) - Ngày 07/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4655/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỔ CHÍ MINH

* (SMS: 35/2015/QD-UBND) - Ngày 14/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 3420/QD-UBND) - Ngày 14/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3420/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 13/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 34/2015/QD-UBND) - Ngày 10/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 21/2015/QD-UBND) - Ngày 14/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 03/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 1801/QD-UBND) - Ngày 13/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1801/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 51/2015/QD-UBND) - Ngày 10/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 51/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 50/2015/QD-UBND) - Ngày 07/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thang bảng điểm các tiêu chuẩn để xác định đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 14/2015/CT-UBND) - Ngày 10/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 09/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 13/2015/QD-UBND) - Ngày 06/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và đường giao thông nông thôn, địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 30/2015/QD-UBND) - Ngày 08/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 15/2013/QB-UBND ngày 19/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 07/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật với dạng tật thần kinh, tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 01/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH BẮC GIANG

* (SMS: 262/2015/QD-UBND) - Ngày 30/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết 262/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 1255/QD-UBND) - Ngày 29/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1255/QĐ-UBND về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường trên địa bàn Thành phố Huế.

* (SMS: 06/CD-UBND) - Ngày 22/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công điện 06/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

UBND TỈNH CAO BẰNG

* (SMS: 15/2015/QD-UBND) - Ngày 26/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 12/2015/QD-UBND) - Ngày 25/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH

* (SMS: 17/2015/QD-UBND) - Ngày 24/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

UBND TP. ĐÀ NẴNG

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.