Quyết 262/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------------
Số: 262/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Bắc Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
 TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ban hành ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 32/TTr-SCT ngày 08/6/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, các TC CTXH tỉnh;
- Các hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐVP, trưởng các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TPKT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái
 
QUY ĐỊNH
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2015
của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
Chương I
 
Quy định này quy định thời gian bán hàng; các trường hợp tạm dừng bán hàng; quy trình thực hiện tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động kinh doanh; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Quy định này không áp dụng đối với các trạm cấp phát nội bộ và các trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang.
Chương II
 
1. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày và giờ bán hàng cụ thể trong ngày do doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu xác định phù hợp với khả năng phục vụ của doanh nghiệp, điều kiện hoàn cảnh, nhu cầu tiêu dùng tại địa bàn có cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng tối thiểu là 8 (tám) giờ trong một ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật).
2. Đối với những ngày lễ, ngày tết, thời gian mở cửa bán hàng tối thiểu bằng một nửa thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Khuyến khích các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nhiều hơn thời gian tối thiểu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lần đầu, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải có văn bản đăng ký thời gian bán hàng (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Quy định này) với Sở Công Thương theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.
Khuyến khích doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện đăng ký thời gian bán hàng đồng thời với việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
2. Đối với các doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành đang hoạt động kinh doanh thì chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện đăng ký thời gian bán hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều này và Điều 3 Quy định này.
3. Khi có sự thay đổi về thời gian bán hàng đã đăng ký, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thông báo bằng văn bản (theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Quy định này) với Sở Công Thương, nhưng phải đảm bảo thời gian bán hàng tối thiểu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Quy định này.
Doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm thực hiện niêm yết thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo đúng thời gian đã đăng ký. Nội dung niêm yết phải rõ ràng, vị trí niêm yết phải thuận tiện cho quan sát của người mua hàng.
1. Các trường hợp tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gồm:
a) Doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng thời gian tối đa không quá 6 (sáu) tháng, kể từ ngày thông báo tạm dừng bán hàng được Sở Công thương chấp thuận.
b) Các trường hợp cần thiết phải tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu như: Doanh nghiệp là chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu có việc cưới, việc tang, bị ốm, bị tai nạn thì được tạm dừng bán hàng trong thời gian tối đa không quá 05 (năm) ngày.
c) Các trường hợp tạm dừng bán hàng khác theo quy định của pháp luật.
2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu được kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp kéo dài thời gian tạm dừng phải gửi văn bản thông báo kéo dài thời gian tạm dừng và nêu rõ lý do cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này.
1. Đối với những trường hợp quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều 6 Quy định này:
a) Chậm nhất trước thời điểm tạm dừng bán hàng 05 (năm) ngày làm việc, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tạm dừng bán hàng (theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Quy định này) đến Sở Công thương, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng bán hàng.
b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lý do tạm dừng bán hàng và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do gửi cho doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
2. Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định này, trước khi tạm dừng bán hàng, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm thông báo bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc hình thức khác phù hợp đến Đội Quản lý thị trường cấp huyện nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đội Quản lý thị trường cấp huyện có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lý do tạm dừng bán hàng đã được thông báo.
Chương III
 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc thực hiện Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.
3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các bộ phận có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
4. Thông báo cho UBND cấp huyện, Đội Quản lý thị trường tại huyện, thành phố về việc đăng ký giờ bán hàng và thời gian tạm dừng bán hàng của các doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
5. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Quy định này.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định, phối hợp với Sở Công Thương và UBND cấp huyện tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này.
1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy định này.
2. Phối hợp với Sở Công Thương xem xét, kiểm tra lý do tạm dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện việc đăng ký thời gian bán hàng và thực hiện việc mở cửa bán hàng theo thời gian đã đăng ký.
1. Thực hiện nghiêm Quy định này và các quy định khác về kinh doanh xăng dầu.
2. Định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu báo cáo với Sở Công Thương và UBND cấp huyện (nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu) về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và việc thực hiện thời gian bán hàng đã đăng ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Công Thương để hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
 
 
Mẫu 01
ĐĂNG KÝ THỜI GIAN BÁN HÀNG
(Kèm theo Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     /     /2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……………
V/v đăng ký thời gian bán hàng
…………..., ngày …. tháng …. năm …..
 
 
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
 
Doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………….. do .…………………………………………….. cấp ngày ………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………….
Đăng ký thời gian bán hàng với các nội dung chủ yếu: ……………………………………
1. Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ……………………………………………………………
2. Địa chỉ: ………………………………..………………………………………………………
3. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày: …… giờ.
4. Thời gian mở cửa bán hàng hàng ngày: ………………………………………………….
- Ngày thường: …………….
- Ngày lễ, tết: ……………….
 

Nơi nhận:
-………….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Mẫu 02
THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM DỪNG BÁN HÀNG
(Kèm theo Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày     /     /2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………../TB
…………, ngày ….. tháng ….. năm ……
 
 
THÔNG BÁO
Thời gian tạm dừng bán hàng
 
 
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
Doanh nghiệp……………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……... do ………………………………………………….. cấp ngày ……………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………
Thông báo thời gian tạm dừng bán hàng với các nội dung chủ yếu:
- Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu  …………………………………………………..
- Địa chỉ cửa hàng bán lẻ xăng dầu………………………………………………..
- Thời điểm bắt đầu tạm dừng bán hàng: …………………………..
- Thời điểm kết thúc tạm dừng bán hàng  : …………………………
- Lý do tạm dừng bán hàng: …………………………………………  
 

Nơi nhận:
-………….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

thuộc tính Quyết định 262/2015/QĐ-UBND

Quyết 262/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:262/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Văn Thái
Ngày ban hành:30/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 262/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi