(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

Trong tuần này từ 06/06/2015 - 12/06/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  

[email protected]

 

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 4215/VPCP-KTTH) - Ngày 08/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4215/VPCP-KTTH về việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.

* (SMS: 1699/TCT-CS) - Ngày 06/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1699/TCT-CS về chính sách thuế hướng dẫn hạch toán chi phí đối với khoản chi lương tháng thứ 13 trong trường hợp công ty có năm tài chính khác với năm dương lịch.

* (SMS: 1697/TCT-CS) - Ngày 06/06/2015, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 1697/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học.

* (SMS: 2189/TCT-DNL) - Ngày 04/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2189/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm điện.

* (SMS: 85/2015/TT-BTC) - Ngày 03/06/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

* (SMS: 2140/TCT-CS) - Ngày 01/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2140/TCT-CS về việc chính sách thuế mặt hàng sản phẩm đường mạch nha.

* (SMS: 82/2015/TT-BTC) - Ngày 28/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2015/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

* (SMS: 2078/TCT-CS) - Ngày 28/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2078/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 2074/TCT-CS) - Ngày 28/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2074/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 2056/TCT-KK) - Ngày 27/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2056/TCT-KK về việc chính sách thuế trong việc giải quyết hoàn thuế và kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2030/TCT-CS) - Ngày 26/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2030/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 80/2015/TT-BTC) - Ngày 25/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc).  

* (SMS: 1983/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1983/TCT-CS về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

* (SMS: 1957/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1957/TCT-CS về việc chính sách thuế về vướng mắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1886/TCT-TNCN) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1886/TCT-TNCN về việc khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Hội sở ngân hàng.

* (SMS: 77/2015/TT-BTC) - Ngày 19/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

* (SMS: 878/QD-TCT) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 878/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp.

* (SMS: 4156/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4156/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xử lý nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

* (SMS: 4155/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4155/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa.

* (SMS: 1716/TCT-CS) - Ngày 06/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1716/TCT-CS về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách thuế.

* (SMS: 1689/TCT-DNL) - Ngày 05/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1689/TCT-DNL về việc vướng mắc khi sử dụng biểu mẫu quyết toán thuế tài nguyên đính kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2176/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 09/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2176/LĐTBXH-QLLĐNN về việc hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

* (SMS: 21/2015/TT-BGTVT) - Ngày 05/06/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2015/TT-BGTVT quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

* (SMS: 740/QD-LDTBXH) - Ngày 03/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 740/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 2081/LDTBXH-LDTL) - Ngày 02/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2081/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sinh hoạt.

* (SMS: 2080/LDTBXH-LDTL) - Ngày 02/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2080/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với ban kiểm soát.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 2001/TCT-CS) - Ngày 22/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2001/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 1958/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1958/TCT-CS về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

* (SMS: 1956/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1956/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền sử dụng đất.

* (SMS: 1955/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1955/TCT-CS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 1953/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1953/TCT-CS về việc vướng mắc hồ sơ về đất đai.

* (SMS: 1951/TCT-CS) - Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1951/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.  

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2803/BGDDT-KHTC) - Ngày 08/06/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2803/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 2802/BGDDT-KHTC) - Ngày 08/06/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2802/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 71/2015/TT-BTC) - Ngày 11/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2015/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

* (SMS: 68/2015/TT-BTC) - Ngày 08/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2015/TT-BTC về việc ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5249/TB-TCHQ) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành  Thông báo 5249/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Lưu huỳnh dạng hạt, không thăng hoa, không kết tủa.

* (SMS: 5248/TB-TCHQ) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành  Thông báo 5248/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp, thành phần chứa tannin tổng hợp và muối Sulphate dạng bột: Tanigan 3LN .

* (SMS: 5247/TB-TCHQ) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5247/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thuộc da hữu cơ, dạng bột: Tanigan PR.

* (SMS: 5246/TB-TCHQ) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5246/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp, dạng bột: Tanigan BN.

* (SMS: 5245/TB-TCHQ) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5245/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc nhuộm trực tiếp, dạng bột, dùng để nhuộm da: Baygenal Black TD.

* (SMS: 5260/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5260/TCHQ-GSQL về việc khai báo hải quan theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 5174/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5174/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt (Rice Bran Wax S-100).

* (SMS: 5173/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5173/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Màu thực phẩm Chlororhyll/Turmeric.

* (SMS: 5172/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5172/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Đường Fructose.

* (SMS: 5171/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5171/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Màu thực phẩm Annatto.

* (SMS: 5170/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5170/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất để hoàn tất Etersol 1182 Polymer Acrylic.

* (SMS: 5169/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5169/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Silicon loại khác, dạng nguyên sinh Z-6018 Silicone Resin.

* (SMS: 5168/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5168/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất màu khác MX-113 Chrome Yellow Pigment.

* (SMS 5167/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5167/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Oxit sắt (Hóa chất vô cơ) 313 Yellow Iron Oxide.

* (SMS: 5166/TB-TCHQ) - Ngày 08/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5166/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất màu hữu cơ tổng hợp HOSTAPERM VIOLET RL Violet Pigment.

* (SMS: 11/2015/TT-BCT) - Ngày 04/06/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2015/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (SMS: 5095/TB-TCHQ) - Ngày 04/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5095/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép không hợp kim cán phẳng dạng cuộn SPCC-4B (chưa phủ mạ hoặc tráng, không được gia công quá mức cán nguội) (1mmx450mm).

* (SMS: 5034/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5034/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - XING HUI MILL S GRADE DUPLEX WITH GREY BACK (Giấy bìa đã tráng 1 mặt, 1 mặt xám, dạng cuộn 450gsm, khổ giấy 889mm).

* (SMS: 5033/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5033/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành nhựa - SAK-5469-NF.

* (SMS: 5032/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5032/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành nhựa - SAK-CS-3.

* (SMS: 5031/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5031/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất tẩy rửa HD-550S.

* (SMS: 5030/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5030/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo (Chất dính) làm từ polyme (H-2).

* (SMS: 5029/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5029/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo (Chất dính) làm từ polyme (HD-909).

* (SMS: 5028/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5028/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo (Chất dính) làm từ polyme (108H).

* (SMS: 5027/TB-TCHQ) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5027/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo (Chất dính) làm từ polyme (HD-8210).

* (SMS: 5023/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/06/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5023/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BTC.

* (SMS: 410/GSQL-GQ3) - Ngày 06/05/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 410/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 41/NQ-CP) - Ngày 09/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

 
TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 27/2015/TT-BTNMT) - Ngày 29/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

* (SMS: 26/2015/TT-BTNMT) - Ngày 28/05/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 193/TB-VPCP) - Ngày 09/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 193/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về Đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế.

* (SMS: 2174/QD-BYT) - Ngày 08/06/2015, Bộ Y tế ban hành  Quyết định 2174/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV).

* (SMS: 2085/BHXH-BT) - Ngày 08/06/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.  

* (SMS: 190/TB-VPCP) - Ngày 05/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 190/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác y dược cổ truyền.

* (SMS: 608/KCB-NV) - Ngày 03/06/2015, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 608/KCB-NV về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV.

* (SMS: 283/QD-QLD) - Ngày 29/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 283/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 05 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 282/QD-QLD) - Ngày 29/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 282/QĐ-QLD về việc dừng nhập khẩu, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc, hồ sơ đăng ký thuốc.

* (SMS: 275/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 275/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 15 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90.

* (SMS: 273/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 273/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90.

* (SMS: 272/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 272/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 15 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90.

* (SMS: 271/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 271/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90.  

* (SMS: 270/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 270/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 178 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- đợt 90.

* (SMS: 269/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 269/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 268/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 268/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 267/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 267/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 12 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 266/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 266/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 265/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 265/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký sản xuất để phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon tại Việt Nam.

* (SMS: 264/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 264/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 263/QD-QLD) - Ngày 26/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 263/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 325 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150.

* (SMS: 9234/QLD-ĐK) - Ngày 25/05/2015,

 

 

Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9234/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon. 

 

 

 

 

 

 


GIAO THÔNG

 

 

 


* (SMS: 4269/VPCP-KTN) - Ngày 10/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4269/VPCP-KTN về ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

* (SMS: 18/2015/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2015,

 

 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 18/2015/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

 

* (SMS: 672/KTKDCLGD) - Ngày 29/05/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành Công văn 672/KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015.  

* (SMS: 1738/QD-BGDĐT) - Ngày 26/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1738/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020).


KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 1358/QD-BKHCN) - Ngày 09/06/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1358/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

* (SMS: 792/QD-TTg) - Ngày 08/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 792/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 5317/QD-BCT) - Ngày 01/06/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5317/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 56/2015/ND-CP) - Ngày 09/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

* (SMS: 4204/VPCP-TCCV) - Ngày 08/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4204/VPCP-TCCV về công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1063/QD-BTP) - Ngày 10/06/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1063/QĐ-BTP về Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 192/TB-VPCP) - Ngày 09/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 192/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với một số hội, hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 4189/VPCP-KGVX) - Ngày 08/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4189/VPCP-KGVX về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

* (SMS: 4184/VPCP-KGVX) - Ngày 08/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4184/VPCP-KGVX về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 189/TB-VPCP) - Ngày 05/06/2015,

 

 

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 189/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị "Tôn giáo với việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh".  

 

 

 

 

 

 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

 

 

 

 

 

 

* (SMS: 795/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015,

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 795/QĐ-TTg về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 54/2015/ND-CP) - Ngày 08/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

* (SMS: 413/KH-BGDDT) - Ngày 04/06/2015,

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 413/KH-BGDĐT về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀNH CHÍNH
 

 

* (SMS: 13/CT-TTg) - Ngày 10/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 1543/TTCP-KHTCTH) - Ngày 04/06/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 1543/TTCP-KHTCTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2015 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 818/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 818/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 810/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 810/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 809/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 809/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 808/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 808/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 807/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 807/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 806/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 806/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 805/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 805/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 799/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 799/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 889/QD-BTTTT) - Ngày 04/06/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 889/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương.
 

CÔNG NGHIỆP
 

* (SMS: 794/QD-TTg) - Ngày 08/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 794/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 55/2015/ND-CP) - Ngày 09/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* (SMS: 17/2015/QD-TTg) - Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.

* (SMS: 71/QD-BCDTCCNN) - Ngày 03/06/2015, Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp ban hành Quyết định 71/QĐ-BCĐTCCNN về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 1062/QD-BTP) - Ngày 10/06/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1062/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 1056/QD-BTP) - Ngày 08/06/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1056/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" của Bộ Tư pháp năm 2015.

* (SMS: 1932/BTP-PBGDPL) - Ngày 08/06/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1932/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061 năm 2015.

* (SMS: 905/QD-CTN) - Ngày 22/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 905/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 904/QD-CTN) - Ngày 22/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 904/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 903/QD-CTN) - Ngày 22/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 903/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 892/QD-CTN) - Ngày 20/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 892/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 891/QD-CTN) - Ngày 20/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 891/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 887/QD-CTN) - Ngày 18/05/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 887/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 HÀNG HẢI

* (SMS: 20/2015/TT-BGTVT) - Ngày 29/05/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2015/TT-BGTVT về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.  

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2076/LDTBXH-VP) - Ngày 02/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2076/LĐTBXH-VP về việc hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương của ngành Lao động Thương binh và Xã hội cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2579/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2579/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang Trần Phú, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2582/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2582/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2523/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2523/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội

* (SMS: 04/CD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công điện 04/CĐ-UBND về việc chủ động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS CoV) trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 2512/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3774/UBND-CT) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3774/UBND-CT về việc tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hỗ trợ tiêu thụ vải thiều và nông sản của tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 3773/UBND-CT) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3773/UBND-CT về việc tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 28/2015/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 27/2015/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 09/2015/CT-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 09/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 2647/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2647/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 2602/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2602/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 26/2015/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 1359/QD-UBND) - Ngày 09/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 1359/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 24/2015/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 46/2015/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 1246/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1246/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 1245/QD-UBND) - Ngày 08/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1245/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 1231/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1231/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí dự phòng thực hiện trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2015.

* (SMS: 1230/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 1227/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1227/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015.
* (SMS: 44/2015/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 45/2015/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 45/2015/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 546/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 546/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (SMS: 21/2015/QD-UBND) - Ngày 05/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.


* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 29/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 02/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 26/2015/QD-UBND) - Ngày 04/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

* (SMS: 10/2015/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hoạt động lặn biển và thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 163/QD-UBND) - Ngày 03/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 163/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Du lịch huyện đảo Lý Sơn.

* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

* (SMS: 15/2015/QD-UBND) - Ngày 29/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 14/2015/QD-UBND) - Ngày 29/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 13/2015/QD-UBND) - Ngày 29/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.  

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 12/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND TỈNH SƠN LA

* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 01/06/2015,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015.

* (SMS: 05/CD-UBND) - Ngày 29/05/2015,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công điện 05/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 22/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 21/2015/QD-UBND) - Ngày 01/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 28/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 27/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015.

* (SMS: 17/2015/QD-UBND) - Ngày 27/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 22/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 12/2015/QD-UBND)
- Ngày 27/05/2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.