(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689

Trong tuần này từ 16/05/2015 - 22/05/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@luatvietnam.vn  

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 6422/BTC-TCHQ) - Ngày 19/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6422/BTC-TCHQ về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 2182/QD-UBND) - Ngày 14/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2182/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch triển khai công tác chuẩn hóa, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 78/2015/TT-BTC) - Ngày 20/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2015/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 6423/BTC-TCHQ) - Ngày 19/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6423/BTC-TCHQ về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao.

* (SMS: 4532/TCHQ-CNTT) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4532/TCHQ-CNTT về việc chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua tại Việt Nam.

* (SMS: 1849/TCT-TNCN) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1849/TCT-TNCN về hồ sơ quyết toán thuế.

* (SMS: 1848/TCT-QLN) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1848/TCT-QLN về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014.

* (SMS: 1847/TCT-CS) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1847/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1842/TCT-QLN) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1842/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp.

* (SMS: 1838/TCT-CS) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1838/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng và hóa đơn.

* (SMS: 4338/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4338/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm”.

* (SMS: 1810/TCT-KK) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1810/TCT-KK về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử.

* (SMS: 1809/TCT-DNL) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1809/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bàn giao.

* (SMS: 1796/TCT-CS) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1796/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi.

* (SMS: 1795/TCT-CS) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1795/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4321/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4321/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thu thuế bằng tiền mặt.

* (SMS: 1784/TCT-CC) - Ngày 11/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1784/TCT-CC về việc quản lý thuế hộ kinh doanh.

* (SMS: 1772/TCT-CS) - Ngày 11/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1772/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên.

* (SMS: 38/2015/QD-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 59/2015/TT-BTC) - Ngày 27/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 13/2015/TB-LPQT) - Ngày 26/03/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 13/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 629/QD-LDTBXH) - Ngày 14/05/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 629/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 155/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 155/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

* (SMS: 17/2015/QD-UBND) - Ngày 15/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 08/CT-TTg) - Ngày 20/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 15/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1834/TCT-CS) - Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1834/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 863/QD-UBND) - Ngày 14/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 863/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phong Điền.

* (SMS: 3418/VPCP-KTN) - Ngày 14/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3418/VPCP-KTN về Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2016.

* (SMS: 853/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 853/QĐ-UBND về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

* (SMS: 852/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 852/QĐ-UBND về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn phường Phú Bài, phường Thủy Dương và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

* (SMS: 844/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 844/QĐ-UBND về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu quy hoạch của các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà.

* (SMS: 191/QD-UBND) - Ngày 12/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 191/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang.

* (SMS: 05/2015/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 09/2015/QD-UBND) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 795/QD-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 795/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

* (SMS: 794/QD-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 794/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ: 1/500) Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

* (SMS: 793/QD-UBND) - Ngày 04/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 793/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện A Lưới.

* (SMS: 37/2015/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP) - Ngày 04/04/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 17/2015/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

* (SMS: 6211/BTC-DT) - Ngày 13/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6211/BTC-ĐT về việc thanh toán kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có Quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014.

* (SMS: 1059/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1059/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 19/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội.

* (SMS: 22/2015/QD-UBND) - Ngày 15/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 14/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 75/2015/TT-BTC) - Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4579/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4579/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Quặng đồng hàm lượng 5,9%.

* (SMS: 4578/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4578/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Quặng đồng hàm lượng Cu 10,79%.

* (SMS: 4577/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4577/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vỏ ruột Collagen - Nitta.

* (SMS: 4576/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4576/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa Alkyd nguyên sinh (A-1-1001-1).

* (SMS: 4575/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4575/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bộ phận bọc ngoài neo VSLAB S6-2.

* (SMS: 4574/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4574/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Ván khuôn cho neo VSLAB S6-2.

* (SMS: 4573/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4573/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nắp chụp đầu neo VSLAB S6-2.

* (SMS: 4572/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4572/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ gia gốc butadiene dạng bột cao su.

* (SMS: 4571/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4571/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tấm plastic dùng làm bao vỏ điện thoại di dộng.

* (SMS: 4570/TB-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4570/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - COMPOUND YEAST.

* (SMS: 4549/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4549/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu gạo qua các khu vực Mốc biên giới.

* (SMS: 4538/TB-TCHQ) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4538/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất công nghiệp: Sodium Thiocyante-Nacns - Sử dụng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ.

* (SMS: 4537/TB-TCHQ) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4537/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu nickel sơ chế (Nickel Concentrate).

* (SMS: 4534/TCHQ-CCHDH) - Ngày 19/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4534/TCHQ-CCHĐH về việc thực hiện chức năng mới trên Hệ thống Ecustoms 5.

* (SMS: 1414/QD-TCHQ) - Ngày 14/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1414/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1413/QD-TCHQ) - Ngày 14/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1413/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 4406/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 14/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4406/TCHQ-KTSTQ về việc triển khai thực hiện Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

* (SMS: 4378/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4378/TCHQ-GSQL về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

* (SMS: 1403/QD-TCHQ) - Ngày 13/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1403/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 4335/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4335/TCHQ-GSQL về tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

* (SMS: 4323/TCHQ-QLRR) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4323/TCHQ-QLRR về việc cập nhật tờ khai hủy vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro.

* (SMS: 4314/TB-TCHQ) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4314/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất dùng trong ngành sơn - Rocima (TM) BT NV2 ER.

* (SMS: 4290/TB-TCHQ) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4290/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy lót bản kẽm.

* (SMS: 4289/TB-TCHQ) - Ngày 12/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 4289/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - DYNOADD F-1-Polymer acrylate dạng lỏng, nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn.

* (SMS: 1373/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1373/QĐ-TCHQ về việc thành lập Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu hàng không thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4260/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4260/TCHQ-GSQL về việc quản lý giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải tạm vịnh Cam Ranh.

* (SMS: 1346/QD-TCHQ) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1346/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1344/QD-TCHQ) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1344/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 5942/BTC-TCHQ) - Ngày 07/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5942/BTC-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 3952/TB-TCHQ) - Ngày 05/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3952/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất ổn định nhựa methyl tin mercaptide 218 B.

* (SMS: 3951/TB-TCHQ) - Ngày 05/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3951/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sealbond Plus, chất phụ gia xi măng, dùng trong quá trình bơm trám xi măng làm ngăn chặn dung dịch mất vào trong vỉa.

* (SMS: 3950/TB-TCHQ) - Ngày 05/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3950/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sealbond Spacer Conc, chất phụ gia xi măng, dùng trong quá trình bơm trám xi măng làm ngăn chặn dung dịch mất vào trong vỉa.

* (SMS: 3873/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/04/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3873/TCHQ-TXNK về việc phân loại vỉ mạch điện thoại.

XÂY DỰNG

* (SMS: 46/2015/ND-CP) - Ngày 12/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn để khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 507/QD-BXD) - Ngày 27/04/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 507/QĐ-BXD về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 4972/BCT-TTTN) - Ngày 20/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4972/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 41/2015/QD-UBND) - Ngày 18/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 6230/BTC-QLG) - Ngày 14/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6230/BTC-QLG về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

* (SMS: 857/QD-BTC) - Ngày 12/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 857/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 10/2015/QD-UBND) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 8185/QLD-DK) - Ngày 12/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8185/QLD-ĐK về việc cập nhập thông tin dược lý đối với thuốc olmesartan medoxomil.

* (SMS: 231/QD-QLD) - Ngày 11/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 231/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 1738/QD-BYT) - Ngày 08/05/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1738/QĐ-BYT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 8060/QLD-CL) - Ngày 08/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8060/QLD-CL về việc xử lý vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12.

* (SMS: 7945/QLD-CL) - Ngày 07/05/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7945/QLD-CL về việc công bố đợt 10 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (SMS: 1370/UBND-VX) - Ngày 06/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 1370/UBND-VX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

* (SMS: 2854/BYT-BM-TE) - Ngày 05/05/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn 2854/BYT-BM-TE về việc triển khai Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ mới.

* (SMS: 1067/QD-UBND) - Ngày 27/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1067/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống lao tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 77/QD-QLD) - Ngày 09/02/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 77/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 06 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 149.

GIAO THÔNG

* (SMS: 713/TTg-KTN) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 713/TTg-KTN về việc lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai các dự án của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* (SMS: 708/CD-TTg) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 708/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

* (SMS: 690/TTg-KTN) - Ngày 18/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 690/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 675/TTg-KTN) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 675/TTg-KTN về việc đầu tư dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

* (SMS: 3124/UBND-XDGT) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3124/UBND-XDGT về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị.

* (SMS: 1570/QD-BGTVT) - Ngày 06/05/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1570/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

* (SMS: 4028/TCHQ-DTCBL) - Ngày 06/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4028/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không.

* (SMS: 1533/QD-BGTVT) - Ngày 04/05/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1533/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan".

* (SMS: 14/2015/TT-BGTVT) - Ngày 27/04/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

* (SMS: 58/2015/TT-BTC) - Ngày 25/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

* (SMS: 12/2015/TT-BGTVT) - Ngày 20/04/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 12/2015/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 639/QD-LDTBXH) - Ngày 18/05/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 639/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 13 - Bộ Quốc Phòng.

* (SMS: 637/QD-LDTBXH) - Ngày 18/05/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 637/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau.

* (SMS: 42/2015/QD-UBND) - Ngày 18/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 18/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 49/2015/ND-CP) - Ngày 15/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 2297/BGDDT-GDDH) - Ngày 15/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2297/BGDĐT-GDĐH về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ.

* (SMS: 1608/QD-BGDDT) - Ngày 14/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1608/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán.

* (SMS: 1086/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1086/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

* (SMS: 02/CT-UBND) - Ngày 15/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.

* (SMS: 1078/QD-UBND) - Ngày 11/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1078/QĐ-UBND về việc công nhận duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ I năm 2014.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 50/2015/ND-CP) - Ngày 18/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2015/NĐ-CP về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

* (SMS: 816/QD-BTC) - Ngày 05/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 816/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1699/BHXH-CSXH) - Ngày 11/05/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1699/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 và 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010.

* (SMS: 1412/UBND-VX) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 1412/UBND-VX về việc thực hiện công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* (SMS: 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS) - Ngày 08/05/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS về việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự.

* (SMS: 1673/BHXH-CSYT) - Ngày 08/05/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1673/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến.

* (SMS: 577/QD-BHXH) - Ngày 07/05/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 577/QĐ-BHXH về việc ban hành Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 582/QD-BHXH) - Ngày 12/05/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 582/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1177/QĐ-BHXH ngày 30/08/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1730/QD-BYT) - Ngày 08/05/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1730/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1091/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1091/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1623/BTP-CNTT) - Ngày 14/05/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1623/BTP-CNTT về việc xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 14/2015/QD-TTg) - Ngày 20/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

* (SMS: 1200/QD-UBND) - Ngày 19/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1200/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh thể thao.

* (SMS: 3490/VPCP-KGVX) - Ngày 15/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3490/VPCP-KGVX về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 1358/QD-UBND) - Ngày 12/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030”.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 20/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07 (27/07/1947-27/07/2015).

* (SMS: 11/2015/QD-UBND) - Ngày 19/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 633/QD-LDTBXH) - Ngày 15/05/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 633/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1735/LDTBXH-KHTC) - Ngày 14/05/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1735/LĐTBXH-KHTC về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015.

* (SMS: 08/2015/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 230/CP-KGVX) - Ngày 20/05/2015, Chính phủ ban hành Công văn 230/CP-KGVX về việc đính chính văn bản.

* (SMS: 704/TTg-V.I) - Ngày 18/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 704/TTg-V.I về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 3442/VPCP-TH) - Ngày 14/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3442/VPCP-TH về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015.

* (SMS: 19/2015/CT-UBND) - Ngày 12/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 19/2015/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 2112/QD-UBND) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2112/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (SMS: 257/QD-UBDT) - Ngày 20/05/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 257/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" năm 2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1464/QD-TCHQ) - Ngày 20/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1464/QĐ-TCHQ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra nội bộ năm 2015 về công tác quản lý đầu tư xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

* (SMS: 681/QD-TTg) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 681/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lương Văn Khang, kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* (SMS: 680/QD-TTg) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 680/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 679/QD-TTg) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 678/QD-TTg) - Ngày 19/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 678/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 658/QD-TTg) - Ngày 15/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 658/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 657/QD-TTg) - Ngày 15/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 657/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Hà Hùng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 656/QD-TTg) - Ngày 15/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 656/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 650/QD-TTg) - Ngày 15/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 650/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 648/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Văn Thạnh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 646/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 646/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 645/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 644/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 644/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 642/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 642/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 639/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 639/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 638/QD-TTg) - Ngày 14/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 638/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 40/2015/QD-UBND) - Ngày 11/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 2108/QD-UBND) - Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2108/QĐ-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 20/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 13/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 3522/VPCP-KTN) - Ngày 18/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3522/VPCP-KTN về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

* (SMS: 47/2015/ND-CP) - Ngày 14/05/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2015/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 21/2015/QD-UBND) - Ngày 14/05/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4560/QD-BCT) - Ngày 12/05/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4560/QĐ-BCT về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 22/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

* (SMS: 16/2015/QD-UBND) - Ngày 15/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 13/04/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 3576/VPCP-KTTH) - Ngày 19/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3576/VPCP-KTTH về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

* (SMS: 862/QD-HDTVTĐ) - Ngày 06/05/2015, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp ban hành Quyết định 862/QĐ-HĐTVTĐ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (SMS: 801/QD-CTN) - Ngày 27/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 801/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 800/QD-CTN) - Ngày 27/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 800/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 750/QD-CTN) - Ngày 21/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 750/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 749/QD-CTN) - Ngày 21/04/2015,

Chủ tịch nước ban hành Quyết định 749/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

 

 

 (SMS: 748/QD-CTN) - Ngày 21/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 748/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 715/QD-CTN) - Ngày 16/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 715/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 714/QD-CTN) - Ngày 16/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 714/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 713/QD-CTN) - Ngày 16/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 713/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 636/QD-CTN) - Ngày 04/04/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 636/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

 

* (SMS: 4106/TCHQ-CNTT) - Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4106/TCHQ-CNTT về việc triển khai mở rộng các thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải trong Cơ chế một cửa quốc gia.