Quyết định 915/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 915/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

--------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 167/TTr-CP ngày 06/5/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Trần Ngọc Hiền, sinh ngày 13/10/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Hiền

Hiện cư trú tại: 337/46 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan