Quyết định 912/QĐ-BTP Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức xây dựng pháp luật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 912/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR
(Ban hành kèm theo Quyết định số 912/QĐ-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

1.1. Lớp thứ nhất (dành cho đối tượng lãnh đạo Cấp Vụ và tương đương)

- Nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và các tác động đối với Việt Nam khi gia nhập Công ước;

- Tình hình thực hiện Công ước ICCPR ở Việt Nam thời gian qua và những vấn đề còn tiếp tục đặt ra trong thời gian tới;

- Những vấn đề cần lưu ý trong việc xây dựng chính sách pháp luật, thực thi các quy định pháp luật để thực hiện Công ước ICCPR (tập trung vào các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp).

- Tọa đàm, đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

1.2. Lớp thứ hai (dành cho đối tượng lãnh đạo cấp Phòng, quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương)

- Nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và các tác động đối với Việt Nam khi gia nhập Công ước;

- Tình hình thực hiện Công ước ICCPR ở Việt Nam thời gian qua và những vấn đề còn tiếp tục đặt ra trong thời gian tới;

- Kỹ năng xây dựng chính sách pháp luật để thực hiện Công ước ICCPR (tập trung vào các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp).

- Tọa đàm, đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

1.3. Lớp thứ ba (dành cho đối tượng công chức, viên chức khác)

- Nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và các thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam thời gian qua;

- Kỹ năng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị để thực hiện Công ước ICCPR;

- Kỹ năng theo dõi, thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong một số lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp để thực hiện Công ước ICCPR;

- Tọa đàm, đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng:

- Lớp 1: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Lớp 2: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, quy hoạch cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Lớp 3: Công chức, viên chức khác có trình độ chuyên môn sâu hoặc có nhu cầu tham dự lớp học của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Ngoài ra, Học viện Tư pháp thực hiện chiêu sinh thêm đối tượng khác của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tham gia từ kinh phí tự túc.

3. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm của Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp...

4. Số lượng bồi dưỡng:

4.1. Lớp thứ nhất: 30 học viên/01 lớp.

4.2. Lớp thứ hai: 60 học viên/01 lớp.

4.3. Lớp thứ ba: 60 học viên/01 lớp.

5. Chiêu sinh

Học viện Tư pháp gửi văn bản đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ triệu tập công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tham gia lớp học.

Học viện Tư pháp chiêu sinh thêm các đối tượng khác của các Bộ, ngành và địa phương tham gia lớp học.

6. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho những học viên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

(ii) Thực hiện đúng Quy chế bồi dưỡng của Học viện Tư pháp.

7. Thời lượng, thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức

- Thời lượng bồi dưỡng: 03 ngày/01 lớp;

- Thời gian tổ chức lớp học: dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8/2021. (Thời gian này có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19).

- Địa điểm tổ chức lớp học: Trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội.

- Phương thức tổ chức:

+ Ưu tiên tổ chức theo phương thức tập trung.

+ Trường hợp đến tháng 9/2021 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì tổ chức lớp học theo phương thức trực tuyến.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Tổ chức khảo sát các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc và nội dung chương trình cần được bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh, tổ chức quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho những học viên hoàn thành khóa học.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác chiêu sinh, cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham gia lớp học và phối hợp với Học viện Tư pháp, các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, tổ chức quản lý lớp học, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

4. Vụ Pháp luật quốc tế

Phối hợp với Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu; cử, giới thiệu chuyên gia tham gia giảng dạy.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021.

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia

 

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1.

Khảo sát các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

01/3/2021

20/3/2021

Đã triển khai

2.

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

20/3/2021

25/3/2021

Đã triển khai

3.

Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Trước

15/4/2021

 

4.

Họp góp ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

05/5/2021

 

5.

Hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

10/5/2021

 

6.

Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Cục Kế hoạch Tài chính

 

Trước

10/5/2021

 

7.

Báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

30/5/2021

 

8.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

30/5/2021

30/6/2021

 

9.

Ký hợp đồng với tác giả tham gia viết tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Một số đơn vị có liên quan

 

Trước

30/5/2021

 

10.

Biên tập và chỉnh sửa kỹ thuật tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Một số đơn vị có liên quan

 

Trước

20/6/2021

 

11.

Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Trước

30/6/2021

 

12.

Đọc thẩm định, nhận xét tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/6/2021

 

13.

Chỉnh sửa tài liệu theo ý kiện nhận xét, thẩm định và nhân bản tài liệu

Học viện Tư pháp

Tác giả viết bài

 

Trước

10/7/2021

 

14.

Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

10/7/2021

 

15.

Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/8/2021

Thời gian có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch

bệnh Covid-19.

16.

Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/8/2021

17.

Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Tháng

10/9/2021

18.

Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng

9/2021

                   
 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 912/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 912/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 02/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!