Quyết định 762/QĐ-BTP phân công xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 762/QĐ-BTP

Quyết định 762/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:762/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:06/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp

Ngày 06/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 762/QĐ-BTP về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020.

Theo đó, Bộ Tư pháp phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ năm 2020. Cụ thể:

Thứ nhất, Vụ Thi đua - Khen thưởng được phân công xây dựng: Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020; Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020; Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020...

Thứ hai, Cục Kế toán - Tài chính được giao thực hiện xây dựng các văn bản: Quyết định về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước; Quyết định về định mức kinh tế đào tạo, bồi dưỡng; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 2724/QĐ-BTP ngày 05/11/2018; Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thuê kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 762/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 762/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ; chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, đề án; trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án báo cáo, giải trình để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng các văn bản, đề án.

Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020 của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC, BTK).

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

DANH MỤC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-BTP ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 01

Đã hoàn thành

(Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020)

2.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 01

Đã hoàn thành

(Chỉ thị Số 01/CT-BTP ngày 03/01/2020)

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 02

Đã hoàn thành

(Quyết định số 385/QĐ-BTP ngày 28/02/2020)

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL năm 2020

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

Đã hoàn thành

(Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 09/3/2020)

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 3

Đã hoàn thành

(Quyết định số 533/QĐ-BTP ngày 17/02/2020)

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

Đã hoàn thành

(Quyết định số 392/QĐ-BTP ngày 02/3/2020)

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 3

Đã hoàn thành

(Quyết định số 677/QĐ-BTP ngày 26/3/2020)

8.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 4

 

9.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 4

 

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 4

 

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 4

 

12.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Danh mục phân công xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành

Văn phòng Bộ

Tháng 4

 

13.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 4

 

14.

Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 4

 

15.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 4

 

16.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 5

 

17.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 6

 

18.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế thông tư số 06/2016/TTLT-BTP-VSKNDTC-TANDTC ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 6

 

19.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt phương án, danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

Đã hoàn thành

(Quyết định số 264/QĐ-BTP ngày 13/02/2020)

20.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

 

21.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập phương án sắp xếp lại, xử lý ô tô phục vụ công tác và xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

 

22.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp

Viện Khoa học pháp lý

Tháng 6

 

23.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thay Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 7

 

24.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL năm 2020

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 9

 

25.

Đề án của Bộ về đổi mới cơ chế đánh giá công chức, viên chức thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

26.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

27.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung về tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Vụ Pháp luật Quốc tế

Tháng 9

 

28.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Tháng 9

 

29.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên (sửa đổi)

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 9

 

30.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 2785/QĐ-BTP ngày 25/10/2012 phê duyệt cơ cấu tổ chức Cục THADS, số lượng lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục THASD và lãnh đạo Chi cục THADS

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 9

 

31.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9

 

32.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định định mức kinh phí đào tạo bồi dưỡng

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9

 

33.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2724/QĐ-BTP ngày 05/11/2018 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9

 

34.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thuê kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9

 

35.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9

 

36.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1603/QĐ-BTP ngày 17/7/2019)

Văn phòng Bộ

Tháng 9

 

37.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 10

 

38.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 11

 

39.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động TTHC trong quá trình lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 12

 

40.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 12

 

41.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Tháng 12

 

42.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế về phối hợp hướng dẫn xử lý, tiêu hủy vật chứng trong THADS

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 12

 

43.

Đề án Quy chế phối hợp liên ngành trong truy nguyên, truy tìm tài sản do phạm tội mà có để tạm giữ, kê biên, phong tỏa phục vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc thi hành án

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 12

 

44.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Tổng Cục thi hành án dân sự

Tháng 12

 

45.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định phân công, phân cấp thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

 

46.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12

 

47.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12

 

48.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12

 

49.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP

Cục Con nuôi

Tháng 12

 

50.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12

 

51.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi các Thông tư: Thông tư số 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ngày 23/6/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12

 

52.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 12

 

53.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Khi nhận được đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ

 

54.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đăng ký biện pháp bảo đảm và kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán

Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Sau khi Nghị định của Chính phủ ban hành

Trong trường hợp Nghị định của Chính phủ giao Bộ Tư pháp hướng dẫn, ban hành

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

Quyết định 1830/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2020

Quyết định 1830/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2020

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi