Quyết định 609/QĐ-BTP kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 609/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Phó trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Ủy viên thường trực: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Chánh Văn phòng Bộ;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;

- Giám đốc Học viện Tư pháp;

- Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

2. Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của Bộ, Ngành Tư pháp về xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, Ngành Tư pháp.

3. Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ, Ngành Tư pháp.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, Ngành trong việc xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp.

5. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, trong Bộ, Ngành Tư pháp.

6. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Công nghệ thông tin.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2642/QĐ-BTP ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 609/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 609/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 20/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!