Quyết định 569/QĐ-BTP 2019 thực hiện gửi nhận văn bản điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 569/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Th
ứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Khánh Ngọc

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BTP ngày 11 tháng 03 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm thực hiện đủ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (gọi tắt là Quyết định 28/2018/QĐ-TTg).

2. Phạm vi

Áp dụng thống nhất một hệ thống quản lý văn bản và điều hành đối với tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

3. Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

- Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh (nếu có).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các nhiệm vụ triển khai, thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tgiữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bao gồm:

1. Triển khai Phân hệ Quản lý văn bản cho các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian hoàn thành: 01/04/2019;

- Nội dung công việc: Triển khai, đưa vào sử dụng Phân hệ Quản lý văn bản cho Văn thư Bộ và Văn thư các đơn vị thuộc Bộ.

- Nguồn kinh phí: Không sử dụng kinh phí.

2. Kết nối, liên thông hệ thống Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Thời gian hoàn thành: 01/05/2019;

- Nội dung công việc: Kết ni, liên thông hệ thống Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước khi có thông báo chính thức từ Văn phòng Chính phủ;

- Nguồn kinh phí: Không sử dụng kinh phí.

3. Triển khai Phân hđiều hành cho các đơn vị thuc B

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ;

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2019;

- Nội dung công việc: Triển khai phân hệ điều hành, phân công xử lý và xử lý văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ;

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

4. Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Đơn vị ch trì: Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin;

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2019;

- Nội dung công việc: Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

5. Xây dựng, trình ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian hoàn thành: Tháng Quý II/2019;

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

6. Nghiên cứu sửa đổi Quyết định thay thế Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với việc sử dụng văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian hoàn thành: Tháng Quý II/2019;

- Sản phẩm: Quyết định thay thế Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với việc sử dụng, xác định lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế văn bản giấy trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

- Rà soát, bổ sung, cập nhật mã định danh đối với các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ lên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 04 năm 2016).

- Rà soát, bổ sung chữ ký số cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ. Tích hp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Bảo đảm kỹ thuật việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tqua Trục liên thông văn bản quốc gia. Phối hợp với Văn phòng chính phủ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tham gia sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

- Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và gửi, nhận văn bản điện tliên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ sử dụng và kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Hướng dẫn sử dụng văn bản điện tử, lưu trữ văn bản điện tử.

- Định kỳ báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích của việc gửi, nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của Bộ Tư pháp.

3. Trách nhiệm của Tổng cc Thi hành án dân s

- Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích của việc gửi, nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký strong các hoạt động của Bộ Tư pháp.

4. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính

Bảo đảm kinh phí triển khai đầy đủ, kịp thời trong kế hoạch ngân sách hàng năm để duy trì, phát triển hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

5. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn v thuc B

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

- Sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cũng như gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

- ng dụng chữ ký số trong việc sử dụng văn bản điện tử. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc rà soát, bổ sung chữ ký scho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

- Báo cáo kết quả gửi, nhận liên thông văn bản điện tử cho Văn phòng Bộ. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Các đơn vị thuộc Bộ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Cục Công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Kế hoạch này./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi