Quyết định 501/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 501/QĐ-BTP

Quyết định 501/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:501/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:18/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 501/QĐ-BTP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016;
Căn cứ Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CĐKQGGDBĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Khánh Ngọc
 

 
 
BỘ TƯ PHÁP
------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
 
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 501 /QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
--------------------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý thống nhất công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
1.2. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng phòng, đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục trong việc triển khai nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng.
1.3. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng, đơn vị thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành và đơn vị.
2. Yêu cầu
2.1. Kế hoạch công tác năm 2015 phải bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 (ban hành theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015.
2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên. 
2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các phòng, đơn vị và các công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC 
1. Công tác trọng tâm
1.1. Tiếp tục thực hiện những cải cách về chính sách và thể chế trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng, đáp ứng yêu cầu của việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013.
1.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi cả nước. Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm phát huy và nâng cao vai trò của thiết chế đăng ký giao dịch bảo đảm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1.3. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm cũng như trong các mặt hoạt động của đơn vị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong việc cung cấp dịch vụ công về đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ đăng ký.
1.4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, sắp xếp biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng được ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiên nay. Tăng cường đoàn kết nội bộ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thực hiện dân chủ, minh bạch, công khai trong thực thi công vụ.
1.5. Tăng cường hiệu quả, chất lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn và các nội dung công việc khác thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
2. Những nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án
- Tham gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), đặc biệt là phần nội dung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và các quy định về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm.
- Rà soát tổng thể quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và các quy định pháp luật có liên quan, từ đó, tiến hành nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đăng ký tài sản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự sau khi Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua.
- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, bao gồm:
+ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp;
+ Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến bằng bất động sản;
+ Xây dựng, ban hành Quy trình nghiệp vụ đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản thực hiện tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục.
- Tham gia xây dựng các văn bản, đề án khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Tham gia thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.
2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm
- Tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản, đồng thời, chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng xử lý, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của Thông tư liên tịch nêu trên.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm thi hành Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.
- Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bẳng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, trong đó trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
2.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
- Tiếp tục rà soát, đề xuất cải cách mạnh mẽ thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm hơn nữa quyền công dân trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Thống kê, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng động sản theo hướng hiện đại, thân thiện, tiện ích đối với người người dùng.
- Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an ninh, an toàn của Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, đáp ứng yêu cầu của công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản.
- Tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến, tiến tới đề xuất nâng cấp dịch vụ công lên cấp độ IV.
2.4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ 
- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả. Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định nội bộ như: Quy trình về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng, Chương trình chuẩn đào tạo đăng ký viên, Quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động (sửa đổi).
- Kiện toàn Lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng; thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức theo thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu công tác của đơn vị.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục.
 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, tôn trọng và bảo đảm hơn nữa quyền của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký của công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Bộ, của Cục. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động, gắn việc đánh giá sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc với công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng. 
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách thực chất, có biện pháp khuyến khích công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục; tham gia tích cực các hoạt động triển khai Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp.
2.5. Công tác truyền thông và hợp tác quốc tế; tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm
- Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và những lợi ích của việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, qua đó, nâng cao số lượng đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm nói chung và tỷ lệ sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến nói riêng.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình thực hiện các phóng sự về tổ chức và hoạt động của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác theo chiều sâu với các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả về mặt tài chính, kỹ thuật, trí tuệ và kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch bảo đảm và hiện đại hóa hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm tại Việt Nam phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản, làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật Đăng ký tài sản sau khi Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được thông qua.
- Phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế góp ý đối với các dự thảo văn bản do Cục chủ trì soạn thảo; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ đăng ký.
- Chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ làm công tác quản lý về đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức liên quan như cơ quan thi hành án, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng…
- Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở rộng địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng và an toàn pháp lý của các giao dịch có bảo đảm, nhất là ở các khu vực mà các hoạt động kinh tế - đầu tư diễn ra sôi động, các loại hình thị trường chứng khoán, bất động sản.v.v… đã bước đầu được xác lập và đi vào hoạt động.
- Thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động lên Trang thông tin thành phần của Cục.
2.6. Công tác khác
2.6.1. Công tác tham mưu, tổng  hợp:
Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; xây dựng và đảm bảo chất lượng, tiến độ các báo cáo định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ và của Cục. Theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị.
2.6.2. Công tác tài chính, kế toán:
- Kiểm tra quyết toán thu chi, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm của các Trung tâm Đăng ký.
- Xây dựng, trình phương án tự chủ tài chính 3 năm (2016 - 2018) của các Trung tâm Đăng ký. Hoàn thiện một số quy định nội bộ về tài chính, tài sản như Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Đẩy mạnh việc thu, nộp và sử dụng số phí, lệ phí và việc theo dõi, thu hồi số nợ quá hạn có hiệu quả để tăng nguồn thu cho Cục và các Trung tâm Đăng ký.
- Chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán. Hoàn thành thanh quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở.
2.6.3. Công tác nghiên cứu khoa học:
Nghiên cứu, đề xuất thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm.
2.6.4. Công tác Đảng, đoàn thể:
- Kiện toàn các tổ chức Đảng, đoàn thể, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:
+ Quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng của các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Cục Đăng ký theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
+ Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Đăng ký nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
+ Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Gắn kết hoạt động của các tổ chức đoàn thể với việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị.
- Chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác. Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ; bám sát công việc được giao phụ trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của Cục.
2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong việc thực hiện Kế hoạch này; Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.
3. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Phụ lục kèm theo, các phòng, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng, đơn vị thuộc Cục, các công chức, viên chức và người lao động trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.
4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm)./.
 
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Khánh Ngọc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Phụ lục
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BTP ngày   18    tháng   3   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 

TT
 
Tên nhiệm vụ
 
Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện
 
Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện
 
Thời gian
thực hiện
 
Sản phẩm
chủ yếu
 
Nguồn kinh phí đảm bảo
 
Ghi chú
1
Công tác xây dựng văn bản, đề án
1.1
Tham gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), đặc biệt là phần nội dung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và các quy định về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Theo tiến độ xây dựng dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) của Bộ
Hội nghị, hội thảo, văn bản góp ý
Trong khuôn khổ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ khác (nếu có)
 
1.2
Rà soát tổng thể quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và các quy định pháp luật có liên quan, từ đó, tiến hành nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đăng ký tài sản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự sau khi Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Các bộ, ngành hữu quan; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự
Quý II-IV/2015
Báo cáo rà soát
Trong khuôn khổ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ khác (nếu có)
 
1.3
Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP và Thông tư số 22/2010/TT-BTP
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Các đơn vị thuộc Cục; Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Hiệp hội ngân hàng, một số Ngân hàng, tổ chức tín dụng
Quý II-III/2015
Thông tư của Bộ Tư pháp
Kinh phí không tự chủ của Cục
 
1.4
Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự
Tháng 3- 10/2015
Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kinh phí không tự chủ của Cục
 
1.5
Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng bất động sản
Phòng Quản lý nghiệp vụ, Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Bổ trợ tư pháp; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Quý III-IV/2015
Các văn bản phối hợp tham gia, đề cương, văn bản đề xuất
Trong khuôn khổ ngân sách nhà nước (nếu có)
 
1.6
Xây dựng, ban hành Quy trình nghiệp vụ đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản thực hiện tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Các đơn vị thuộc Cục
Quý II/2015
Quyết định, Quy trình
Ngân sách nhà nước
 
1.7
Tham gia xây dựng các văn bản, đề án khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Tham gia thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý của Cục theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.
Các đơn vị thuộc Cục
Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, đơn vị hữu quan
Quý I-IV/2015
Văn bản, đề án; văn bản góp ý, thẩm định
Ngân sách nhà nước
 
2
Công tác theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm
2.1
Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản, đồng thời, chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng xử lý, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của Thông tư liên tịch nêu trên.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
Quý I-IV/2015
Báo cáo tổng hợp, văn bản đề xuất, văn bản hướng dẫn
Ngân sách nhà nước
 
2.2
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm thi hành Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, một số Sở Tư pháp và đơn vị thuộc Bộ có liên quan
Tháng 11/2015
Báo cáo tổng kết
Kinh phí không tự chủ của Cục
Có kế hoạch riêng
2.3
Tổ chức 03 đoàn kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh dự kiến kiểm tra
Quý II-III/2015
Kết luận kiểm tra, Văn bản thông báo kết quả kiểm tra
Kinh phí không tự chủ của Cục
Có kế hoạch riêng
2.4
Tổ chức 03 đoàn kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục
Quý II-III/2015
Kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra
Kinh phí không tự chủ của Cục
Có kế hoạch riêng
2.5
Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải, Cục Hàng không VN
Theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
Kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra
Kinh phí không tự chủ của Cục
 
2.6
Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Tư pháp, Hiệp hội ngân hàng, tổ chức, cá nhân
Quý I-IV/2015
Văn bản hướng dẫn, đôn đốc, giải đáp
Nguồn ngân sách nhà nước
 
3
Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
3.1
Rà soát, đề xuất cải cách mạnh mẽ thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm hơn nữa quyền công dân trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
Phòng Quản lý nghiệp vụ;
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, các Trung tâm Đăng ký và các cơ quan, tổ chức hữu quan
Quý I-IV/2015
Văn bản tổng hợp, rà soát; văn bản đề xuất
Nguồn phí sử dụng dịch vụ KHTX để lại theo quy định
 
3.2
Thống kê, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Phòng Quản lý nghiệp vụ;
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, các Trung tâm Đăng ký và các cơ quan, tổ chức hữu quan
Quý II-IV/2015
Báo cáo, quyết định, bộ niêm yết thủ tục
Nguồn phí sử dụng dịch vụ KHTX để lại theo quy định
 
3.3
Nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng động sản theo hướng hiện đại, thân thiện, tiện ích đối với người dùng.
Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, IFC, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị thuộc Cục
Quý I-II/2015
Phần mềm hoàn thiện
Kinh phí hỗ trợ của IFC và nguồn kinh phí do các Trung tâm Đăng ký trích nộp (5%)
 
3.4
Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an ninh, an toàn của Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, đáp ứng yêu cầu của công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản.
Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm
Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Cục, Phòng TCKT
Quý I-IV/2015
Hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin thông suốt, ổn định
Nguồn kinh phí do các Trung tâm Đăng ký trích nộp (5%)
 
3.5
Tổ chức Hội nghị khách hàng thường xuyên. Tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến, tiến tới đề xuất nâng cấp dịch vụ công lên cấp độ IV.
Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm, các Trung tâm Đăng ký
Văn phòng Bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý nghiệp vụ
Quý IV/2015
Phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp, đề xuất
Nguồn phí sử dụng dịch vụ KHTX để lại theo quy định; phí, lệ phí của các Trung tâm Đăng ký
 
4
Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ
4.1
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ công tác của Bộ, các đơn vị thuộc Cục
Quý I-III/2015
Quyết định, Đề án
Kinh phí của Bộ, kinh phí tự chủ của Cục
 
4.2
Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục
Quý I/2015
Quyết định, Đề án
Kinh phí tự chủ của Cục
 
4.3
Xây dựng, hoàn thiện Quy trình về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng được thực hiện tại Cục và Trung tâm Đăng ký
Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, các đơn vị thuộc Cục
Quý I-II/2015
Quyết định, Quy trình
Kinh phí tự chủ của Cục
 
4.4
Nghiên cứu, xây dựng chương trình chuẩn đào tạo đăng ký viên
Phòng Quản lý nghiệp vụ, Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, các Trung tâm Đăng ký
Theo kế hoạch của Bộ
Tài liệu, bài giảng
Ngân sách nhà nước
 
4.5
Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 103/QĐ-CĐKGDBĐ ngày 30/10/2013 quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động
Văn phòng Cục
Các Phòng thuộc Cục, các tổ chức đoàn thể của Cục
Quý I/2015
Quyết định
Kinh phí tự chủ của Cục
 
4.6
Kiện toàn Lãnh đạo cấp Cục, cấp Phòng; thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức theo thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu công tác của đơn vị. Rà soát, kiện toàn các Tổ, Hội đồng, Ban của Cục
Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Cục
Quý II-IV/2015
Biên bản, tờ trình, báo cáo, quyết định
Ngân sách nhà nước
 
4.7
Thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ
Văn phòng Cục
Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Cục
Quý I-IV/2015
Biên bản, tờ trình, báo cáo, quyết định, hồ sơ tài liệu
Ngân sách nhà nước
 
4.8
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, tôn trọng và bảo đảm hơn nữa quyền của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký của công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Bộ, của Cục. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động, gắn việc đánh giá sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc với công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng 
Văn phòng Cục
Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Cục
Quý I-IV/2015
Văn bản, báo cáo, quyết định
Ngân sách nhà nước
 
4.9
Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”.
Văn phòng Cục
Các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Cục
Quý I-IV/2015
Văn bản, báo cáo
Ngân sách nhà nước
 
4.10
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách thực chất, có biện pháp khuyến khích công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục; tham gia tích cực các hoạt động triển khai Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp
 
Văn phòng Cục
Vụ Thi đua-khen thưởng, Cụm thi đua số III; các đơn vị thuộc Cục
Cả năm
Chương trình, báo cáo, quyết định, quy chế
Kinh phí tự chủ của Cục, của Trung tâm Đăng ký và các đoàn thể thuộc Cục
 
5
Công tác truyền thông và hợp tác quốc tế; tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm
5.1
Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và những lợi ích của việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, qua đó, nâng cao số lượng đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm nói chung và tỷ lệ sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến nói riêng
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thông tin truyền thông, Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
Quý II-IV/2015
Tin, bài, hình ảnh, tờ rơi, tài liệu
Kinh phí tài trợ
 
5.2
Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình thực hiện các phóng sự về tổ chức và hoạt động của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tư pháp; các đơn vị thuộc Cục
Quý II-IV/2015
Phim ảnh, tài liệu
Kinh phí tài trợ
 
5.3
Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác theo chiều sâu với các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả về mặt tài chính, kỹ thuật, trí tuệ và kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch bảo đảm và hiện đại hóa hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm tại Việt Nam phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Các đơn vị thuộc Cục
Quý I-IV/2015
Văn bản hợp tác, tài liệu, báo cáo
Kinh phí tài trợ
 
5.4
Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản, làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật Đăng ký tài sản sau khi Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được thông qua.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Công an và cơ quan, đơn vị hữu quan
Quý III-IV/2015
Tài liệu, báo cáo
Kinh phí tài trợ
 
5.5
Phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và tổ chức quốc tế khác tổ chức 4 cuộc hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế góp ý đối với các dự thảo văn bản do Cục chủ trì soạn thảo, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ đăng ký
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tư pháp, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các đơn vị thuộc Cục
Quý II-IV/2015
Tài liệu, biên bản, báo cáo
Kinh phí tài trợ
 
5.6
Chủ trì, tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ làm công tác quản lý về đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức liên quan
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Các đơn vị thuộc Cục,
Sở Tư pháp, tổ chức tín dụng
Quý III-IV/2015
Tài liệu, biên bản, báo cáo
Trong khuôn khổ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ khác (nếu có)
 
5.7
Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở rộng địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng và an toàn pháp lý của các giao dịch có bảo đảm, nhất là ở các khu vực mà các hoạt động kinh tế - đầu tư diễn ra sôi động, các loại hình thị trường chứng khoán, bất động sản.v.v... đã bước đầu được xác lập và đi vào hoạt động.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, các đơn vị thuộc Cục, Sở Tư pháp, tổ chức tín dụng
Quý II-IV/2015
Tin, bài, phóng sự, tờ rơi
Ngân sách nhà nước
 
5.8
Thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động của Cục lên Trang thông tin thành phần
Tổ biên tập
Các đơn vị thuộc Cục
Quý I-IV/2015
Tin bài, tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ
Ngân sách nhà nước
 
6
Công tác khác
6.1
Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; xây dựng và đảm bảo chất lượng, tiến độ các báo cáo định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ và của Cục. Theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị
Văn phòng Cục
Văn phòng Bộ, các Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Cục
Định kỳ, đột xuất
Báo cáo, văn bản đề xuất
Ngân sách nhà nước
 
6.2
Thực hiện thống kê công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Văn phòng Cục
Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Quản lý nghiệp vụ, Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm và các Trung tâm Đăng ký
Định kỳ, đột xuất
Báo cáo
Nguồn ngân sách nhà nước
 
6.3
Chỉnh lý tài liệu của Cục từ năm 2011-2014 đưa vào lưu trữ
Văn phòng Cục
Trung tâm Lưu trữ, các đơn vị thuộc Cục
Quý III/2015
Hồ sơ, tài liệu
Ngân sách nhà nước
 
6.4
Tổ chức kiểm tra công tác quyết toán thu chi ngân sách năm 2014 và công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí của các Trung tâm Đăng ký
Phòng Tài chính, kế toán
Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Trung tâm Đăng ký
Quý I/2015
Văn bản kiểm tra, báo cáo quyết toán
Nguồn phí sử dụng dịch vụ KHTX để lại theo quy định
 
6.5
Xây dựng phương án tự chủ 3 năm (2016 - 2018) của các Trung tâm Đăng ký
Phòng Tài chính, kế toán
Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Trung tâm Đăng ký
Theo Kế hoạch của Bộ
Phương án, báo cáo
Ngân sách nhà nước
 
6.6
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Cục
 
Phòng Tài chính, kế toán
Các đơn vị khối Văn phòng Cục
Quý I/2015
Quyết định, Quy chế
Kinh phí tự chủ của Cục
 
6.7
Nghiên cứu, xây dựng Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục và các Trung tâm.
Phòng Tài chính, kế toán
Các đơn vị thuộc Cục
Quý II/2015
Quyết định, Quy chế
Kinh phí tự chủ của Cục và của Trung tâm Đăng ký
 
6.8
Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng công trình trụ sở
Phòng Tài chính, kế toán
Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Trung tâm Đăng ký, đơn vị tư vấn dự án
Quý I-IV/2015
Báo cáo, hồ sơ quyết toán
Kinh phí ngân sách và kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
 
6.9
Nghiên cứu, đổi mới công tác thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên nhằm đẩy mạnh việc thu, nộp và sử dụng số phí, lệ phí và việc theo dõi, thu hồi số nợ quá hạn có hiệu quả để tăng nguồn thu cho Cục và các Trung tâm đăng ký
Phòng Tài chính, kế toán
Văn phòng Cục, Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm, các Trung tâm Đăng ký
Quý II/2015
Phần mềm, thông báo
Nguồn phí sử dụng dịch vụ KHTX để lại theo quy định
 
6.10
Nghiên cứu, đề xuất thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm.
Phòng Quản lý nghiệp vụ
Viện Khoa học pháp lý
 
Quý II-IV/2015
Đề tài
Nguồn kinh phí đề tài khoa học
 
6.11
Quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng của các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Cục Đăng ký theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
Đảng ủy Cục
Đảng ủy Bộ Tư pháp,
các Chi bộ trực thuộc
Quý I-II/2015
Văn bản quán triệt, kế hoạch, báo cáo, nghị quyết, biên bản
Kinh phí được để lại của Đảng
 
6.12
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Đăng ký nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đảng ủy Cục
Đảng ủy Bộ Tư pháp, các Chi bộ trực thuộc
Quý I-II/2015
Các văn kiện, tài liệu báo cáo, nghị quyết, biên bản
Kinh phí được để lại của Đảng
 
6.13
Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Gắn kết hoạt động của các tổ chức đoàn thể với việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị.
Các tổ chức đoàn thể
Các cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị của Cục, tổ chức đoàn thể của Bộ
Quý I-IV/2015
Chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai
Kinh phí của đoàn thể và hỗ trợ từ kinh phí tự chủ của Cục và các Trung tâm Đăng ký
 
6.14
Tham gia đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đảng ủy Cục
Đảng ủy Bộ Tư pháp, các Chi bộ trực thuộc
Quý I-II/2015
Văn bản góp ý
 
Kinh phí được để lại của Đảng
 

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi