Quyết định 485/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 485/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
 TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Trên cơ sở văn bản đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL), Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Con nuôi, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Hiền

 
KẾ HOẠCH
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC
 TRỌNG TÂM CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ - BTP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2015.
b) Kịp thời phản ứng chính sách, đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực thi hành trên ba (03) năm hoặc lĩnh vực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.
2. Yêu cầu
a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ- CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
b) Bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
c) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
d) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Phạm vi thực hiện
Nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015 gồm 04 lĩnh vực sau: (1) Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, (2) Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, (3) Trợ giúp pháp lý và (4) Nuôi con nuôi.
(Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi chủ trì thực hiện xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành thuộc phạm vi được giao quản lý).
2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2.1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
2.2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;
- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;
- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.
2.3. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật
- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;
- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;
- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động:
- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.
- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi.
c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý, trong đó xác định rõ thời gian, đối tượng và địa điểm kiểm tra.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi.
c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.
3.3. Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi.
c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát.
3.4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động
- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lĩnh vực được giao quản lý được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.
- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 04 lĩnh vực được nêu tại Kế hoạch này sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Con nuôi.
c) Đơn vị phối hợp: Cục XLVPHC&TDTHPL, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị khác có liên quan.
d) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục QLXLVPHC&TDTHPL có trách nhiệm:
a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;
b) Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (trong đó bao gồm cả 04 lĩnh vực được nêu trong Kế hoạch này), trình Bộ trưởng trước ngày 30/11/2015.
2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi có trách nhiệm:
a) Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được giao quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL trước ngày 30/10/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng;
c) Gửi thông tin về họ tên, chức danh, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của công chức, viên chức được giao là đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật của đơn vị mình về Cục QLXLVPHC&TDTHPL trước ngày 20/3/2015.
3. Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm:
a) Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được giao quản lý nhà nước và gửi Báo cáo kết quả về Cục QLXLVPHC&TDTHPL trước ngày 30/10/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo đúng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);
b) Thực hiện nhiệm vụ được nêu tại điểm c khoản 2 Mục này;
c) Phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Con nuôi triển khai thực hiện Kế hoạch này.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho đơn vị để triển khai hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
5. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) để được nghiên cứu, giải quyết./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi