Quyết định 431/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 431/QĐ-BTP

Quyết định 431/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:431/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:06/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------
Số: 431/QĐ-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận:                                                      
- Như điều 3 (để thi hành);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.
 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 
 
KẾ HOẠCH
Công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 431/QĐ-BTP
ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
---------------------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.
1.2. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng phòng, đơn vị và cá nhân công chức thuộc Vụ trong việc triển khai nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng.
1.3. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các phòng, đơn vị thuộc Vụ, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành và đơn vị.
2. Yêu cầu
2.1. Kế hoạch công tác năm 2015 bảo đảm bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 (ban hành theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015.
2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, khả thi; có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên.
2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các Phòng và các công chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Vụ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Công tác trọng tâm
1.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp bảo đảm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV. Hoàn thành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tư pháp.
1.2. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả và chất lượng các văn bản, đề án đã được phê duyệt hoặc ban hành nhất là Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông tư tại các địa phương.
1.3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; từng bước giải quyết tốt bất cập, mâu thuẫn lớn hiện nay giữa sự mở rộng, tăng cường, làm sâu sắc thêm các nhiệm vụ của ngành Tư pháp với số lượng biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có chưa đáp ứng được ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiên nay.
1.4. Đổi mới cơ bản công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ; tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án xây dựng các cơ sở đào tạo luật thuộc Bộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu theo Quy hoạch đã được phê duyệt và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã đáp ứng yêu cầu thi hành Luật Hộ tịch.
1.5. Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia tích cực, có chất lượng vào quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng Bộ Bộ Tư pháp.
1.6. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó: tập trung hoàn thành Đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện dân chủ, minh bạch, công khai trong thực thi công vụ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp các cấp trong sạch, vững mạnh.
2.Những nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng Đề án, văn bản
- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án về giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tư pháp theo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
- Xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp.
- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Bộ Tư phápĐề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ Tư pháp; tổ chức triển khai thực hiện các Đề án sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng Đề án tổ chức thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ đối với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế; triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt.
- Triển khai xây dựng Đề án thu hút luật sư có trình độ, năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan tư pháp.
- Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 – 2020.
- Xây dựng Đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn sâu phục vụ giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020.
- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp.
- Xây dựng Quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
- Xây dựng Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của trường đi thực tế tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan THADS.
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.
- Xây dựng Quy chế Tổ chức Lễ tang của Bộ Tư pháp.
- Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng đề án, văn bản của Bộ trình cấp trên; tham gia thẩm định, góp ý các dự thảo, dự án, đề án, văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ.
2.2. Công tác tổ chức bộ máy
2.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp
- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống, trùng lặp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành Tư pháp; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ.
- Rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương theo các nội dung sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để nghiên cứu, đề xuất định hướng đổi mới.
- Tiến hành kiểm tra tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và việc thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ quan tư pháp địa phương để đề xuất định hướng kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Theo dõi tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; sơ kết, tổng kết, báo cáo theo yêu cầu.
2.2.2. Quản lý, theo dõi tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương
- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, sơ kết, đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV.
- Theo dõi, cập nhật tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương năm 2015; trả lời kiến nghị và báo cáo tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương phục vụ yêu cầu lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ.
2.2.3. Quản lý hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong phạm vi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới theo Kế hoạch đã phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong việc theo dõi hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ; sơ kết, đánh giá và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
2.3. Công tác cán bộ
- Phân bổ biên chế năm 2015 cho các đơn vị thuộc Bộ và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2016.
- Bố trí, xắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ sau khi Đề án được phê duyệt.
- Triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015.
- Triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo cấp Phòng theo quy định và yêu cầu công tác. Triển khai thực hiện Đề án tổ chức thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ đối với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế sau khi được phê duyệt. Nghiên cứu thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo kế hoạch và yêu cầu công tác.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật cụ thể: Công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ việc riêng không hưởng lương và các chính sách cán bộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo quy định; thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với công chức chuyển công tác, nghỉ hưu, lập sổ mới; quản lý sổ bảo hiểm xã hội; giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thăm hỏi công chức, viên chức ốm đau, hiếu, hỉ.
- Thường xuyên cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; triển khai việc cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ và các chức danh Tư pháp trong quản lý hồ sơ cán bộ và công tác cán bộ; tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ năm 2014 và triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2015.
- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong công tác tổ chức - cán bộ và quốc phòng – an ninh theo sự phân công của lãnh đạo Bộ như: Phối hợp tham mưu về công tác tổ chức cán bộ đối với cơ quan Thi hành án dân sự; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Bộ cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; phối hợp với Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ tổ chức thực hiện công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong cơ quan Bộ; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ cử cán bộ, công chức tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài hoặc tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài.
- Tăng cường kiểm tra về công tác cán bộ, tình hình biên chế, đội ngũ công chức, viên chức ở các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.
2.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai Đề án tổng thể "Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" và Đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp".
- Tiếp tục triển khai Đề án "tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020".
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020" và “Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020”.
- Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2015; theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015; sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tình hình sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2015; tiếp tục xây dựng dự kiến Kế hoạch và dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 cho Bộ Tư pháp.
- Tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công vụ cho công chức, viên chức ở trong nước và ngoài nước; tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài; theo dõi, chọn cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong nước và nước ngoài; báo cáo kết quả, tổng hợp, thống kê số liệu liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong và ngoài nước.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tư pháp địa phương; theo dõi, phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện.
- Hoàn thiện việc biên soạn và in ấn chương trình, tài liệu pháp luật ASEAN và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tư pháp cấp huyện; triển khai sửa đổi, bổ sung chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp Luật; triển khai sửa đổi, bổ sung, biên soạn mới giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp Luật cho 05 trường Trung cấp Luật.
- Theo dõi và quản lý các cơ sở đào tạo thuộc Bộ: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Trường TCL Buôn Ma Thuột, Trường TCL Vị Thanh, Trường TCL Thái Nguyên, Trường TCL Đồng Hới, Trường TCL Tây Bắc.
2.5. Giúp việc Ban cán sự, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bộ Tư pháp.
- Giúp việc Ban cán sự Đảng xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Ban.
- Giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2015 nhằm thực hiện hiệu quả của công tác bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2015.
2.6. Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong Vụ
- Thực hiện nề nếp việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ.
- Thực hiện chế độ họp Vụ, lãnh đạo Vụ theo quy định tại Quy chế làm việc của Vụ; thông báo và triển khai kịp thời các kết luận của Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Bộ đến các tổ chức, công chức của Vụ.
- Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thực hiện phân cấp đồng thời gắn trách nhiệm công vụ cho công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Nghiêm túc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Vụ theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ.
- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV; hưởng ứng các phong trào thi đua khác do Bộ phát động.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác. Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Vụ, báo cáo Lãnh đạo Bộ; bám sát công việc được giao phụ trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của Vụ.
2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thực hiện Kế hoạch này; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.
3. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ và Phụ lục kèm theo, các phòng, đơn vị thuộc Vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Lãnh đạo Vụ phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Vụ, các phòng thuộc Vụ, các công chức trong Vụ, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.
4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ)./.
 

 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Hà Hùng Cường

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi