Quyết định 403/QĐ-BTP 2023 Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 403/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022;

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 8341/VPCP-PL ngày 12/12/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023.

Phạm vi Danh mục phân công không bao gồm các văn bản, đề án thuộc diện bí mật nhà nước; các đơn vị được giao chủ trì xây dựng các văn bản, đề án thuộc diện bí mật nhà nước chủ động xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các văn bản, đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về văn bản, đề án trước khi trình Bộ trưởng xem xét ký trình/báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Đối với các văn bản, đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023: Căn cứ thời hạn quy định tại Danh mục phân công, đơn vị chủ trì phải tham mưu Bộ trưởng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 của tháng (trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ); Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án báo cáo kết quả xây dựng văn bản, đề án lồng ghép vào báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng và năm) theo điểm a khoản 2 Điều 32 Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ.

Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng các văn bản, đề án theo quy định của pháp luật.

Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ đưa việc đánh giá kết quả xây dựng văn bản, đề án là một cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng năm 2023 của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC, BTK).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

DANH MỤC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN TRONG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BTP ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Cấp trình

Văn bản giao

Ghi chú

1.

Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 01

Chính phủ (Nội dung họp CP)

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

Đã trình (Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 18/01/2023)

2.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 02

Chính phủ (Nội dung họp CP)

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

Đã trình (Tờ trình số 03/TTr-BTP ngày 18/01/2023)

3.

Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 02

Chính phủ (Nội dung họp CP)

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

Đã trình (Tờ trình số 70/TTr-BTP ngày 30/12/2022)

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 02

PTTgCP Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

Đã ban hành (Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ)

5.

Báo cáo hàng năm về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 02

Chính phủ

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ; Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 39-CT/TW

 

6.

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 02

Chính phủ

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 3

Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 509/VPCP-TH ngày 19/01/2022;

Công văn số 3429/VPCP-TCCV ngày 02/6/2022; Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 03/01/2023

 

 

8.

Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ cho năm 2023 và thời gian tới

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

Chính phủ

Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023

 

9.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 3

Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị đinh số 123/2016/NĐ-C ngày 01/9/2016; Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019;

Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019; Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022

 

10.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

Viện Khoa học pháp lý

Tháng 3

Chính phủ

Công văn số 8341/VPCP-PL ngày 12/12/2022

 

11.

Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Tháng 6

PTTgCP

Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-C ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Cục Quản lý

XLVPHC và theo dõi THPL

Tháng 6

Chính phủ

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

13.

Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2023

Văn phòng Bộ

Tháng 06

Thủ tướng Chính phủ

Chương VIII Nghị định số 39/2022/NĐ-CP

ngày 18/6/2022

 

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 7

PTTgCP

Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

15.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 7

Chính phủ (Nội dung họp CP)

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

16.

Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 7

PTTgCP Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

17.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh

Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL

Tháng 8

Chính phủ

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

18.

Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác

quốc tế

Tháng 8

Chính phủ

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

19.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

Văn phòng Bộ

Trước ngày 01/9

Chính phủ

Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 134/2020/QH14

 

20.

Đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 9

Chính phủ

Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021

 

21.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 9

Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 2777/VPCP-VI ngày 10/01/2020

 

22.

Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Cục Kiểm tra

VBQPPL

Tháng 10

PTTgCP Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

23.

Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (nếu có đề xuất của các bộ, ngành)

Cục Kiểm tra

VBQPPL

Tháng 11

Chính phủ

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

24.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành (nếu có đề xuất của các bộ, ngành)

Cục Kiểm tra

VBQPPL

Tháng 11

PTTgCP Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

25.

Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 11

Chính phủ (Nội dung họp CP)

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

26.

Báo cáo tổng kết cải cách tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban cán sự đảng Chính phủ

Viện Khoa học pháp lý

Tháng 11

Chính

phủ

Chương trình số 10- CTr/BCĐCCTPTW ngày 18/01/2023

 

27.

Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 12

PTTgCP Trần Lưu

Quang

Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023

 

28.

Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vụ hổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 12

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022

 

29.

Đề án trình cấp có thẩm quyền giao lại 10% biên chế đã cắt giảm giai đoạn 2016-2021 cho Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12

Cấp có thẩm quyền ban hành Đề án

Quyết định số 50/QĐ-BTP ngày 17/01/2023

 

30.

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý VPHC theo dõi THPL

Trước ngày 25/12

Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của

Chính phủ; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của

Bộ trưởng Bộ Tư

 

31.

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục Quản lý xử lý VPHC theo dõi THPL

Trước ngày 31/12

Chính

phủ

Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

Thông tư số

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

32.

Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

Trước ngày 31/12

Chính phủ

Điều 41 Luật giám định tư pháp năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020

 

33.

Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

Trước ngày 31/12

Chính phủ

Điều 42 Luật giám định tư pháp năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020

 

34.

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024

Văn phòng Bộ

Tháng 12

Thủ tướng Chính phủ

Chương VIII Nghị định số 39/2022/NĐ-CP

ngày 18/6/2022

 

35.

Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Hằng tháng, hằng quý, 06 tháng, hằng năm

(Trước ngày

Chính phủ họp)

Chính phủ

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của

Chính phủ; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày

31/12/2020 của

Chính phủ

 

36.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Theo yêu cầu của

Quốc hội

Chính phủ,

Quốc hội

Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

 

37.

Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV

10 ngày

Chính phủ, Quốc hội

Khoản 3, Điều 61 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007; khoản 3 Điều 8 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi