Quyết định 263/QĐ-BTP thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 263/QĐ-BTP

Quyết định 263/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Bộ Tư pháp năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:263/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:13/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ đạo điểm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại 24 xã

Ngày 13/02/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 263/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Bộ Tư pháp năm 2020.

Theo đó, Bộ Tư pháp dự định phối hợp với 08 tỉnh, thành phố trực thuộc trung (gồm: Cao Bằng, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cà Mau) thực hiện các nội dung sau tại 24 đơn vị cấp xã được chọn điểm: Hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưỏng kịp thời

Ngoài ra, Bộ cũng tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở thông qua việc nâng cấp, phát triển chuyên mục về hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ các tài liệu, tin bài, ấn phẩm về công tác hòa giải ở cơ sở cũng sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 263/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 263/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 263/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” của Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để phối hợp);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc (để phối hợp);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2022” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” (gọi là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo tiến độ, phù hợp với chủ trương định hướng năm 2020 của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của Bộ Tư pháp nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Chính phủ (ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ);

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án;

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

a) Xây dng và trình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.

Kết quả công việc: Kế hoạch của Bộ Tư pháp được ký ban hành.

b) Xây dng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 428/QĐ-TTg.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.

Kết quả công việc: Công văn hưng dẫn được ký ban hành.

c) Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

Kết quả công việc: Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt và trin khai thực hiện.

2. Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên

a) Biên soạn, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật, các đơn vị chức năng của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian thực hiện: Quý II- III/2020.

Kết quả công việc: Bộ tài liệu được biên soạn, phát hành.

b) Tổ chức biên dịch một số tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Tờ gấp; Tiểu phẩm, hỏi đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở...)

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ủy ban dân tộc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Bộ, ngành, địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2020.

Kết quả công việc: Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh về phương pháp bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Vụ Phbiến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020.

Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn

4. Thực hiện chỉ đạo điểm

Bộ Tư pháp phối hợp với 08 tỉnh, thành phố trực thuộc trung (gồm: Cao Bằng, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cà Mau) thực hiện các nội dung sau tại 24 đơn vị cấp xã được chọn điểm:

- Hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát Bộ tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ...).

- Xây dựng mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc.

- Hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015); hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưỏng kịp thời đối với tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp địa phương được chọn điểm

Thời gian thực hiện: Cả năm.

Kết quả công việc: Các hoạt động chỉ đạo điểm được thực hiện.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở

a) Nâng cấp, phát triển chuyên mục về hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin

Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết quả công việc: Chuyên mục được nâng cấp, vận hành.

b) Đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, đơn vị chức năng của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020

Kết quả công việc: Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan.

c) Đăng tải các tài liệu, tin bài, ấn phẩm về công tác hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết quả công việc: Các tài liệu, tin bài, ấn phẩm về công tác hòa giải ở cơ sở được đăng tải trên mạng internet.

6. Một số nhiệm vụ khác

a) Tổ chức hội thảo, tọa đàm về khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết quả công việc: Các hội thảo, tọa đàm được tổ chức và có báo cáo kết quả

b) Phối hợp với các tổ chức quốc tế hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết quả công việc: Hoạt động phối hợp được triển khai, Báo cáo kết quả tập huấn

c) Kiểm tra việc thực hiện Đề án (sẽ có Kế hoạch kiểm tra cụ thể)

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết quả công việc: Báo cáo kết quả kim tra

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2020./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi